bậc ancol của 2 metylbutan 2 ol là

Câu hỏi:

18/06/2019 31,769

D. bậc III.

Bạn đang xem: bậc ancol của 2 metylbutan 2 ol là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Công thức phân tử của 2-metylbutan-2-ol là: CH3-CH2-C(CH3)(OH)-CH3 .

Từ công thức phân tử tớ thấy Cacbon ở địa điểm số 2 link với 3 cacbon ở địa điểm số 1, 3 và mạch nhánh, bởi vậy bậc của ancol đang được cho rằng bậc III.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun rét rượu etylic với H2SO4 đặc ở 1400C thì sẽ khởi tạo ra:

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Câu 2:

Đun rét lếu ăn ý X bao gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 1400C. Khối lượng ete nhận được cực to là bao nhiêu?

A. 12,4g

B. 6,4g

C. 9,7g

D. 7g

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều thuộc tính với ancol etylic là:

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác lặng lẽ sa pa

Câu 4:

Có từng nào ancol thơm sực, công thức C8H10O khi thuộc tính với CuO đun rét đã cho ra anđehit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là:

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 6:

A, B, D là 3 đồng phân đem nằm trong công thức phân tử C3H8O. lõi A thuộc tính với CuO đun rét đã cho ra andehit, còn B đã cho ra xeton. Vậy D là:

A. Ancol bậc III.

B. Chất đem sức nóng chừng sôi tối đa.

C. Chất đem sức nóng chừng sôi thấp nhất.

D. Chất đem kĩ năng tách nước tạo ra anken có một không hai.

Câu 7:

Tên quốc tế của ăn ý hóa học đem công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là:

A. 4-etylpentan-2-ol.

B. 2-etylbutan-3-ol.

C. 3-etylhexan-5-ol.

Xem thêm: bài đoàn thuyền đánh cá

D. 3-metylpentan-2-ol.