bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Bài viết lách 50 Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại triển khai xong cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải bao gồm tương đối đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại triển khai xong và bên trên 50 bài bác tập luyện về Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tinh lọc, sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

50 Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại triển khai xong cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

- Hành động vẫn triển khai xong cho đến thời khắc thời điểm hiện tại nhưng mà ko kể cho tới nó xẩy ra khi nào

- Hành động chính thức ở quá khứ và đang được kế tiếp ở hiện nay tại

- Về một hành vi nhập quá khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời khắc nói

2. Cấu trúc

Khẳng ấn định (+)

S + have/ has + VpII

Trong đó:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Eg: It has rained for 2 days.

(Trời mưa 2 ngày rồi.)

Phủ ấn định (-)

S + haven’t/ hasn’t + VpII

Trong đó:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Eg: We haven’t met each other for a long time.

(Chúng tôi ko bắt gặp nhau nhập một thời hạn nhiều năm rồi.)

Nghi vấn (?)

Have/ Has + S + VpII ?

Trong đó:

- Yes, I/ we/ you/ they + have.

- Yes, he/ she/ it + has.

Eg:

- Have you ever travelled to lớn America? (Bạn từng phượt cho tới Mỹ khi nào chưa?)

- Yes, I have./ No, I haven’t.

3. Dấu hiệu nhận biết

just, recently, lately mới đây, vừa phải mới
alreadyrồi
before trước đây
ever đã từng
never chưa từng, ko bao giờ
for + N – quãng thời gian trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …)
since + N – mốc/điểm thời gian từ khi (since 1992, since June, …)
yet chưa (dùng nhập câu phủ ấn định và câu hỏi)
so far = until now = up to lớn now = up to lớn the present cho cho tới bây giờ

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Cho dạng đích của động kể từ nhập ngoặc.

1. She already ( watch) this movie.

2. He (write) his report yet?

3. We (travel) to lớn Thành Phố New York lately.

4. They (not give) his decision yet.

5. Tracy ( not see) her friend for 2 years.

6. I (be) to lớn London three times.

7. It (rain) since I stopped my work.

8. This is the second time I (meet) him.

9. They (walk) for more than vãn 2 hours.

10. You (get) married yet?

1. has already watched

2. has he written

3. have travelled

4. haven’t given

5. hasn’t seen

6. have been

7. has rained

8. have met

9. have walked

10.have you got

Task 2. Viết lại câu sao mang đến nghĩa ko thay đổi dùng kể từ khêu gợi ý nhập ngoặc.

1. She started to lớn live in Hanoi 2 years ago. (for)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………

2. He began to lớn study English when he was young. (since)

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………

1. She has lived in Hanoi for 2 years. (Cô ấy sinh sống ở Hà Thành được hai năm rồi.)

2. He studied English since he was young. (Anh ấy học tập giờ Anh kể từ thời điểm anh ấy còn con trẻ.)

3. This is the first time I have ever eaten this kind of food. (Đây là phiên thứ nhất tôi từng được ăn loại thực phẩm này.)

4. She is the most beautiful girl I have ever met. (Cô ấy là cô nàng đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà tôi từng bắt gặp.)

5. I have never read such a good novel before. (Trước trên đây tôi trước đó chưa từng phát âm một cuốn đái thuyết nào là hay như là vậy.)

Task 3. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm và sửa bọn chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. The lesson haven’t started yet.

……………………………………………………………………………………

4. Has the cát eat yet?

………………………………………………………………

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. I have just decided to lớn start working next week.

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. He has been at his computer since seven hours.

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. She hasn’t receivedany good news since a long time.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. My father hasn’t playedany sport for last year.

………………………………………………………………………………………………………………………………

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Thursday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. cutted ⇒ cut

2. working ⇒ worked

3. haven’t ⇒ hasn’t

4. eat ⇒ eaten

5. hasn’t ⇒ haven’t

6. (Ko sai)

7. since ⇒ for

8. since ⇒ for

9. for ⇒ since

10. hasn’t ⇒ haven’t

Task 4. Viết lại những câu sau dựa vào những kể từ mang đến sẵn sở hữu dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………………………………………………………………………………

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………………………………………………

3. You/ ever/ been/ Russia?

……………………………………………………………………………………

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

……………………………………………………………………………………………………………

5. They/ repair/ lamps/ yet?

……………………………………………………………………………

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been to lớn Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

Task 5. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đích.

1. There _______________ a lot of changes in Vietnam since the 1990s.

A. was     B. have been

C. has been     D. are

2. It _______________ him almost 1 hour to lớn go to lớn school by bus every day.

A. takes    B. took

C. has taking    D. is taking

3. Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.

Xem thêm: nghị luận xã hội về

A. has     B. gets

C. is     D. has got

4. My dog _______________ my cát since I came trang chính.

A. is chasing    B. has chased

C. chased     D. chases

5. I fell asleep while I _______________ my homework last night.

A. was doing    B. have done

C. did     D. is doing

1. B. have been

2. A. takes

3. A. has

4. B. has chased

5. was doing

Task 6. Chia động kể từ nhập ngoặc.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) to lớn New York?

12. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

1. There is no more cheese. I (eat) have eaten it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make) have made a mistake.

3. Don’t you want to lớn see this programme? It (start) has started.

4. It’ll soon get warm in here. I (turn) have turned the heating on.

5. Have they (pay) paid money for your mother?

6. Someone (take) has taken my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish) have finished my dinner.

8. Have You ever (eat) eaten Sushi?

9. She (not/come) hasn't come here for a long time.

10. I (work) have worked here for three years.

11. Have You ever (be) been to lớn New York?

12. You (not/do) haven't done your project yet, I suppose.

13. I have just (see) seen Andrew and he says he has already (do) done about half of the plan.

14. I have just (decide) decided to lớn start working next week.

15. He (be) has been at his computer for seven hours.

16. She (not/have) hasn't had any fun a long time.

Task 7. Quý khách hàng hãy viết lách những thắc mắc nhằm chất vấn những việc người xem đã từng, người sử dụng với ‘ever’

1. (ride / horse?)

Have ......................................

2. (be / California?)

Have .........................................

3. (run / marathon?)

Have ..............................................

4. (speak / famous person?)

Have ................................................

5. (most beautiful place / visit?)

What’s.............................................

1. Have you ever ridden a horse?

2. Have you ever been to lớn California?

3. Have you ever run rẩy (in) a marathon?

4. Have you ever spoken to lớn a famous person?

5. What's the most beautiful place you've ever visited? / ... you have ever visited?

Task 8. Trả câu nói. những thắc mắc nhờ vào kể từ nhập ngoặc.

1. Would you lượt thích something to lớn eat?

No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................................................................. (I / just / see / her)

3. What time is David leaving?

..........................................................................................(He / already / leave)

4. What's in the newspaper today?

I don't know. .. ............................................................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to lớn the cinema with us?

No, ................................................................................ (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes,.......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

2. Yes, I've just seen her./ Yes, I have just seen her. or Yes, I just saw her.

3. He's already left./ He has already left. or He already left.

4. I haven't read it yet. or I didn't read it yet.

5. No, she's already seen the film./ No, she has already seen. or No, she already saw.

6. Yes, they've just arrived./ Yes, they have just arrived. or Yes, they just arrived.

7. We haven't told him yet. or We didn't tell him yet.

Task 9. Đọc những trường hợp, dùng những động kể từ sau đây và viết lách lại câu với thì thời điểm hiện tại triển khai xong. arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

1. Tom is looking for his key. He can't find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can't walk and her leg is in plaster.

Lisa ..........................................................................

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ..............................................................

4. Maria's English wasn't very good. Now it is better.

Her English ..............................................................

5. Dan didn't have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was trăng tròn degrees. Now it is only 12.

The ...........................................................................

2. Lisa has broken her leg.

3. The bus fare has gone up.

4. Her English has improved.

5. Dan has grown a beard.

6. The letter has arrived.

7. The temperature has fallen.

Task 10. Chọn “Been” hoặc “Gone”

1. James is on holiday. He's gone to lớn Italy.

2. Hello! I've just .............. to lớn the shops. I've bought lots of things.

3. A lice isn't here at the moment. She's ........................... to lớn the cửa hàng to lớn get a newspaper.

4. Tom has ......................... out. He'll be back in about an hour.

5. 'Are you going to lớn the bank?' - 'No, I've already ........................... to lớn the ngân hàng.'

1. gone

2. been

3. gone

4. gone

5. been

Xem thêm thắt những bài bác tập luyện Ngữ pháp Tiếng Anh cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải cụ thể khác:

  • Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại ngày nay triển khai xong tiếp nối cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải
  • Bài tập luyện Thì quá khứ đơn cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải
  • Bài tập luyện Thì quá khứ tiếp nối cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải
  • Bài tập luyện Thì quá khứ triển khai xong cực kỳ hoặc sở hữu câu nói. giải

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp bám theo dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.