cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ chỉ Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần nhập tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn nhưng mà chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phải chăng nhất lúc triển khai những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp => Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

B

Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Thông báo hé tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu nhập tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới nhất => Đóng tệp.

D

Thông báo hé tệp tin nhằm ghi tài liệu mới nhất => Ghi tài liệu mới nhất => Gán biến chuyển tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác nhập Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp sở hữu cấu tạo tiếp tục tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu nhập tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến chuyển tệp => Ghi tài liệu nhập tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo biến chuyển tệp văn bạn dạng tao nên dùng cú pháp

B

Var <tên biến chuyển tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên biến chuyển tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì biến chuyển tệp văn bạn dạng f1, f2 tao viết

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến chuyển tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được.

B

Ta nhất thiết nên gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến chuyển tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

D

Ta nhất thiết nên dùng thẳng thương hiệu tệp nhập lịch trình.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến chuyển tệp tao dùng câu mệnh lệnh

A

<tên biến chuyển tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên biến chuyển tệp>;

C

Assign(<tên biến chuyển tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên biến chuyển tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại biến chuyển tệp f1 tao dùng câu lệnh

Trong PASCAL hé tệp nhằm hiểu tài liệu tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến chuyển tệp>);

Trong PASCAL hé tệp nhằm ghi thành quả tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến chuyển tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau câu nói. gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm này.

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi thành quả nhập tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên biến chuyển tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên biến chuyển tệp>) mang lại độ quý hiếm vì thế true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên biến chuyển tệp>) mang lại độ quý hiếm vì thế true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Var <tên biến chuyển tệp> : Text ; ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến chuyển tệp.

B

Thủ tục hé thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.

Assign(<tên biến chuyển tệp>,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: tả cái cặp lớp 3

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến chuyển tệp.

B

Thủ tục hé thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.