chất nào sau đây là bazơ

Câu hỏi:

09/08/2022 2,378

Bạn đang xem: chất nào sau đây là bazơ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

KOH là 1 trong những bazo.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin vô hỗn hợp NaOH chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y ứng dụng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối hạt khan chiếm được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat vô 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun giá. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số ăn ý hóa học este mạch hở đem nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

Xem thêm: làm mềm nước cứng tạm thời

C. 5

D. 2

Câu 4:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X ứng dụng với vừa phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z chiếm được 30,05 gam muối hạt khan. Số vẹn toàn tử hiđro đem vô phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 5:

Thí nghiệm này tại đây xẩy ra phản xạ hóa học?

A. Cho lá Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

B. Nhúng lá Fe vô hỗn hợp MgSO4

C. Cho lá Fe vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội           

D. Cho bột Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 6:

Hiđrocacbon này sau đó là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

D. Etilen