cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,965

Cho đoạn lịch trình sau:

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn lịch trình bên trên em hãy cho thấy thêm trở thành “tong” có mức giá trị bởi bao nhiêu?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh nào là tại đây được ghi chép đúng?

A. for i := 10 to lớn 1 bởi writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 to lớn 5.5 bởi writeln(‘A’);

C. for i := 1 to lớn 100 bởi writeln(‘A’);

D. for i := 1 to lớn 10; bởi writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo trở thành mảng, tuyên bố nào là tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu rất có thể là integer hoặc real;

D. Cả thân phụ ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 to lớn 10 bởi begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được triển khai từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không phen nào;

Xem thêm: nơi ở của các loài là

D. 1 phen.

Câu 4:

Giả sử trở thành mảng A đem 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần thứu tự là một trong những, 4, 7, 2, 6. Khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 to lớn 5 bởi tb := tb + A[i];

Giá trị của trở thành tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn lịch trình Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau Lúc đoạn lịch trình bên trên được triển khai, độ quý hiếm của tổng bởi bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi lý giải những bộ phận nhập câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. For, to lớn, bởi là những kể từ khóa, trở thành kiểm điểm là trở thành loại số vẹn toàn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm vẹn toàn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục triển khai câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng phen là một trong những vòng lặp. Số phen lặp là biết trước và bởi độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

Xem thêm: toán 7 cánh diều tập 2

D. Cả thân phụ ý bên trên.