chuyển biểu thức toán học sang pascal

Chọn đáp án chính 1, vấn đề nào là ko cần là hằng số học tập : a, -2,23E01 b, 54 . c, -23.25 d, 45 2, biểu thức nhận độ quý hiếm là True hoặc False là : a, toán học tập thực và logic. b, logic và mối liên hệ c, toán học tập và lôgic . d, mối liên hệ và toán học tập 3, Biến t hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm là 1;100;12.55;-46.1 hoàn toàn có thể khai báo thay đổi t sở hữu loại là : a, integer và real....

Bạn đang xem: chuyển biểu thức toán học sang pascal

Đọc tiếp

Chọn đáp án chính 1, vấn đề nào là ko cần là hằng số học tập : a, -2,23E01 b, 54 . c, -23.25 d, 45'

2, biểu thức nhận độ quý hiếm là True hoặc False là :

a, toán học tập thực và logic. b, logic và mối liên hệ c, toán học tập và lôgic . d, mối liên hệ và toán học tập

3, Biến t hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm là 1;100;12.55;-46.1 hoàn toàn có thể khai báo thay đổi t sở hữu loại là : a, integer và real. b, byte và integer . c, real và byte d, real

4, Phần không ngừng mở rộng của Pascal là : a, ( .txt ) b, ( .dos ) c, (.gas ) d, ( .xls )

5, giấy tờ thủ tục nhằm nhập tài liệu vô thay đổi là :

a, write và readln b, real và writeln. c, write và writeln d, real và readln

6, xét biểu thức ( n mod 2<>0) and ( m div 2 >= 5 ) với độ quý hiếm nào là của m sau đây nhằm biểu thức bên trên mang lại độ quý hiếm là True : a, 5 B, 500 c, 455. D, 6

7, Biến n chỉ nhận 1 trong những nhị độ quý hiếm là '1' và '0' hãy cho biết thêm khai báo nào là sau đấy là chính : a, Var N : Clar b, Var N : Byte c, Var N : Boolean d, Var N : Real

Xem thêm: tính diện tích hình tứ giác

8, hàm số căn bậc nhị của Phường là : a, Abs (P) b, Sqr ( Phường ) c, Sqr ( Phường ) d, Sqrt ( Phường )

9, biểu thức ( 2*2 <1+1 ) or ( Abs (-3) <= 3 ) vô Pascal tiếp tục nhận độ quý hiếm là : a, chính . b, sai c, True d, False.

10, nên lựa chọn rời khỏi loại tài liệu sở hữu độ cao thấp bộ lưu trữ lớn số 1 trong những loại sau : a, integer b, byte . C, longint d, real

Phần tự động luận :

1, hãy phân biệt loại kiểu như và không giống nhau của thương hiệu nói riêng và thương hiệu chuẩn chỉnh

2, mang lại hình thoi ABCD có tính lâu năm hai tuyến phố chéo cánh AC và BD theo lần lượt là d1 và d2 tài liệu được nhập kể từ keyboard . Em hãy ghi chép lịch trình tính diện tích S hình thoi ABCD

3, Em hãy ghi chép biểu thức logic nhằm thân phụ số a,b, c tạo nên trở nên : - thân phụ cạnh của tam giác. - thân phụ cạnh của tam giác cân nặng. - thân phụ cạnh của tam giác đều . - thân phụ cạnh của tam giác vuông

4, A, Tìm lỗi sai trong khúc Pascal sau : Var so1,so2,hieu:=integer; Begin writeln ( ' công cộng trinh bạch thuc hien phep tru sánh hoc ' ) So1:=400 So2:=250 ; Hieu:= so1-so2; Writeln('ketqua=',hieu:5); Readln; End b, cho biết thêm thành phẩm xuất rời khỏi màn hình hiển thị của lịch trình bên trên sau thời điểm đang được sửa lỗi sai

5, ghi chép lịch trình tính tầm nằm trong của 4 số bất kì tài liệu nhập kể từ keyboard với ĐK dùng 4 thay đổi .

Xem thêm: khái niệm biến đổi khí hậu