đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 116,222

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá chồi và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thiết thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thiết mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây Một lá chồi tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở thân thiết cây Một lá chồi, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở thân thiết cây Hai lá chồi, còn tế bào phân sinh rét sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh rét sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Điểm sáng sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa số ở cây Một lá chồi và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những Điểm sáng bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: ôn tập chương 1 toán 9

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá chồi, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mày → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thiết,  sinh trưởng loại cấp cho bám theo trật tự kể từ ngoài nhập vào thân thiết là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mày → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: anh 8 unit 1 skills 2

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy