đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 116,183

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều nhiều năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá búp và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là sự việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thích thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thích mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá búp tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu đích thị về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng đem ở thân thích cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân thích cây Một lá búp, còn tế bào phân sinh lóng đem ở thân thích cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi đem ở thân thích cây Hai lá búp, còn tế bào phân sinh lạnh lẽo đem ở thân thích cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lạnh lẽo đem ở thân thích cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm sáng sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa số ở cây Một lá búp và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều nhiều năm của dây

Những điểm sáng bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: bài tập phép tịnh tiến

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá búp, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thích,  sinh trưởng loại cấp cho theo dõi trật tự kể từ ngoài vô vào thân thích là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: a lot of generous businessmen have

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy