đạo hàm e^2x

Giải tích Ví dụ

Tìm Đạo Hàm - d/d@VAR f(x)=(2x)/(e^(2x))

Bước 1

Bạn đang xem: đạo hàm e^2x

Vì ko thay đổi so với , nên đạo hàm của so với là .

Bước 2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng quy tắc thương số, quy tắc bảo rằng là vô cơ và .

Bước 3

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1

Nhân những số nón vô .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1.1

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 3.1.2

Bước 3.2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là vô cơ .

Bước 3.3

Bước 4

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng quy tắc chuỗi, quy tắc bảo rằng là vô cơ và .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1

Để vận dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .

Bước 4.2

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc nón, quy tắc bảo rằng là vô cơ =.

Bước 4.3

Thay thế toàn bộ những phiên xuất hiện tại của với .

Bước 5

Tìm đạo hàm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 5.1

Vì ko thay đổi so với , nên đạo hàm của so với là .

Bước 5.2

Bước 5.3

Tìm đạo hàm bằng phương pháp dùng Quy tắc lũy quá, quy tắc bảo rằng là vô cơ .

Bước 5.4

Xem thêm: niềm tin là gì nlxh

Kết ăn ý những phân số.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 6

Rút gọn gàng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 6.1

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 6.2

Bước 6.3

Bước 6.4

Đưa ra phía bên ngoài .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 6.4.1

Bước 6.4.2

Bước 6.4.3

Bước 6.5

Triệt xài quá số cộng đồng của và .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 6.5.1

Bước 6.5.2

Triệt xài những quá số cộng đồng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 6.5.2.1

Bước 6.5.2.2

Triệt xài quá số cộng đồng.

Bước 6.5.2.3

Bước 6.5.2.4

Bước 6.6

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 6.7

Viết lại vày đặc thù kí thác hoán của luật lệ nhân.

Bước 6.8

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Bước 6.9

Bước 6.10

Sắp xếp lại những quá số vô .