đề thi hsg hóa 8

Preview text

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua sở hữu 02 trang, 10 câu

Bạn đang xem: đề thi hsg hóa 8

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian tham thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn phú đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ đồ gia dụng phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): a. Al + H 2 SO 4 quánh, lạnh lẽo --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O b. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O c. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 d. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo lếu thích hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu tính năng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. a) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. b) Tính bộ phận tỷ lệ theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo lếu thích hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí phát sinh hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác quyết định công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo dõi sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo lếu thích hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo lếu thích hợp khí. a) Viết phương trình chất hóa học. Xác quyết định tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. b) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 1. Hỗn thích hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu nhập 12 gam láo lếu thích hợp B ở đktc. 2. Cho 6,75 gam sắt kẽm kim loại M tính năng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp m gam HCl thu được 33,375 gam muối hạt và V (lit) khí H 2 (đktc). Tính m, V và xác lập thương hiệu, kí hiệu chất hóa học của sắt kẽm kim loại M. Câu 5:(2,0 điểm) Nung m gam láo lếu thích hợp A bao gồm KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn B và khí oxi, lúc đó KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ ko trọn vẹn. Trong B có 0,894 gam KCl rung rinh 8,132 % lượng. Trộn lượng oxi phía trên với không gian theo dõi tỷ lệ thể tích 1: 3 nhập một bình kín nhận được láo lếu thích hợp khí X. Cho vào trong bình 0,528 gam cacbon rồi thắp cháy không còn cacbon nhận được láo lếu thích hợp khí Y bao gồm 3 khí nhập cơ CO 2 rung rinh 22,92% thể tích. Tính m. (Coi không gian bao gồm 20% thể tích là oxi sót lại là nitơ). Câu 6:(2,0 điểm) Nung trọn vẹn 15,15 gam hóa học rắn A nhận được hóa học rắn B và 1,68 lít khí oxi (đktc). Trong thích hợp hóa học B sở hữu bộ phận tỷ lệ lượng những nguyên vẹn tố: 37,65% oxi; 16,75%

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH trúng 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm a. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O b. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O c. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 d. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, hắn thứu tự là số mol của Mg, Fe nhập láo lếu thích hợp. (x, hắn > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) hắn 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; hắn = 0,15.

a) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

b) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X thứu tự là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y thứu tự là pY, nY,eY. Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

b mol

0,

0,

0,

0,

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và hắn là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  hắn = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo quyết định luật bảo toàn lượng tao sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

2KClO 3 2 KCl + 3O 2 (1) 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (2) Gọi a là tổng số mol oxi dẫn đến ở (1) và (2), sau khoản thời gian trộn với không gian tao sở hữu nhập hỗn hợp X: nO 2 = a + 3a x 20% = 1,6a (mol) nN 2 = 3a x 80% = 2,4a (mol) Ta sở hữu nC = 0,528 / 12 = 0,044 (mol) mB = 0,894 x 100 / 8,132 = 10,994 (gam) Theo gt nhập Y sở hữu 3 khí nên xẩy ra 2 ngôi trường hợp:

 • TH1: Nếu oxi dư, khi cơ cacbon cháy theo dõi phản ứng: C + O 2 → CO 2 (3) tổng số mol khí Y nY = 0,044. 100/22,92 = 0,192 mol bao gồm những khí O 2 dư, N 2 , CO 2. Theo (3) nO 2 phản xạ = nCO 2 + nC = 0,044 mol, nO 2 dư = 1,6a - 0,044→ nY = (1,6a - 0,044) + 2,4a + 0,044 = 0,  a = 0,048  moxi = 0,048. 32 = 1,536 (gam)

0,

0,

0,

to to

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x hắn =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; hắn = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color gửi dần dần trở nên đỏ rực (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

10

a)

32

0, 4( )

CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol

0,

0,

0,

64,

% .100% 70,59%

Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% b) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit c) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUAN SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề đua sở hữu 02 trang, 10 câu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- MÔN THI: HÓA HỌC 8 Thời gian tham thực hiện bài xích 150 phút, ko kể thời hạn phú đề

Câu 1:(2,0 điểm) Hoàn trở nên những PTHH sở hữu sơ đồ gia dụng phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ, nếu như có): e. Al + H 2 SO 4 quánh, lạnh lẽo --->Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O f. Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 --->Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O g. FexOy+ Al ---->FeO + Al 2 O 3 h. Mg + HNO 3 ----> Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + H 2 O Câu 2: (2,0 điểm) Cho 23,6 gam láo lếu thích hợp X bao gồm Mg, Fe, Cu tính năng không còn với dung dịchchứa 18,25 gam HCl nhận được hỗn hợp A và 12,8 gam hóa học ko tan. c) Tính thể tích khí H 2 nhận được ở đktc. d) Tính bộ phận tỷ lệ theo dõi lượng từng sắt kẽm kim loại nhập láo lếu thích hợp X. Câu 3:(2,0 điểm) Khí A sở hữu công thức chất hóa học XY 2 , là 1 trong trong mỗi hóa học khí phát sinh hiện tượng kỳ lạ mưa axit. Trong 1 phân tử XY 2 sở hữu tổng số phân tử là 69, tổng số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số hạt không đem năng lượng điện là 23. Số phân tử đem năng lượng điện nhập nguyên vẹn tử X thấp hơn số phân tử đem năng lượng điện trong nguyên tử Y là 2. 1. Xác quyết định công thức chất hóa học của A. 2. Nhiệt phân muối hạt Cu(XY 3 ) 2 hoặc muối hạt AgXY 3 đều nhận được khí A theo dõi sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Cu(XY 3 ) 2 -------> CuY + XY 2 + Y 2 AgXY 3 -------->Ag + XY 3 + Y 3 Khi tổ chức nhiệt độ phân a gam Cu(XY 3 ) 2 thì nhận được V1 lít láo lếu thích hợp khí, b gam AgXY 3 thì thu được V 2 = 1,2V 1 lít láo lếu thích hợp khí. c) Viết phương trình chất hóa học. Xác quyết định tỉ lệ thành phần a/b biết những phản xạ xẩy ra trả toàn và những hóa học khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất. d) Tính V 1 và V 2 (ở đktc) nếu như a = 56,4 gam. Câu 4:(2,0 điểm) 3. Hỗn thích hợp B bao gồm 2 khí là N 2 O và O 2 sở hữu tỉ khối so với khí metan CH 4 là 2,5ính thể tích của từng khí sở hữu nhập 12 gam láo lếu thích hợp B ở đktc.

Hướng dẫn chấm

Câu Đáp án Điểm 1 Mỗi PTHH trúng 0,5 điểm. Thiếu ĐK trừ 0,25 điểm e. 8Al + 15H 2 SO 4 đặc to  4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O f. 5Na 2 SO 3 + 2KMnO 4 + 6NaHSO 4 8Na 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O g. 3FexOy + 2(y-x)Al to  3xFeO + (y-x)Al 2 O 3 h. 4Mg + 10HNO 3 4Mg(NO 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O

2,

2 Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl nên 12,8 gam là lượng của Cu. Gọi x, hắn thứu tự là số mol của Mg, Fe nhập láo lếu thích hợp. (x, hắn > 0). 18, 25 0,5( ) HCl 36, n   mol

PTHH: Mg + 2HCl  MgCl 2 + H 2 (1) x 2x x Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (2) hắn 2y y Ta có: mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 () nhh = 2x + 2y = 0,5 (**) Giải (), (**), tao được x = 0,1; hắn = 0,15.

c) Theo (1), (2): 2

1 0,

0, 25

H 2 HCl 2 n  n   (mol)

VH 2 = 22,4,25 = 5,6 (lit)

d) %mMg =

0,1 .100%

10,17%

23,

%mFe =

0,15 .100%

35,59%

23,

%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%

0,

0,

0,

0,

0,

0,

3 1. Gọi số phân tử từng loại nhập nguyên vẹn tử X thứu tự là pX, nX,eX; trong nguyên vẹn tử Y thứu tự là pY, nY,eY.

Ta có: (2pX + nX) + 2.( 2pY + nY) = 69 (1) (2pX + 4pY) – nX – 2nY = 23 (2) 2pX – 2pY = - 2 (3) Từ 1, 2, 3 tao sở hữu pX = 7; pY = 8 Vậy X là N và Y là O. CTHH của A là NO 2 2. 2Cu(NO 3 ) 2 t 0  2CuO + 4NO 2 + O 2 (1) 2AgNO 3 t 0  2Ag + 2NO 2 + O 2 (2)

nCu(NO 3 ) 2 = 188

a (mol) -> nNO2 (1) =

2

188 94

a a  mol, nO2 (1) = 376

a mol.

nAgNO 3 = 170

b mol -> nNO2(2) = 170

b mol, nO2 (2) = 340

Xem thêm: trùng hợp etilen sản phẩm thu được có cấu tạo là

b mol

Vì V 2 = 1,2V 1 nên nNO 2 (2)  nO 2 (2) = 1,2 ( nNO 2 (1) nO 2 (1))

 ( 170

b + 340

b ) = 1,2. ( 94

a + 376

a )

47 85

a b

 

Vì a = 56,4 gam

nNO 2 (1)  nO 2 (1)= ( 94

a + 376

a ) = 0,75 mol

V 1 = 0,75,4 = 16,8 lít V 2 = 1,2V 1 = 1,2,8 = trăng tròn,16 lít

0,

0,

0,

0,

0,

0,

4 1. Gọi x là số mol của khí N 2 O và hắn là số mol của khí O 2.

Ta có: Mhh = 2,5 = 40 = 2 2 2 2

N O o N O O

m m n n

44 x 32 y x y

= 40  x = 2y

mN O 2  mO 2 = 44x + 32y = 44 + 32y = 12  hắn = 0,1 mol  x = 0,2 mol Vậy VN2O = 0,2,4 = 4,48 lít VO2 = 0,1,4 = 2,24 lít 2. Ta sở hữu 2M + 2xHCl  2MClx + xH 2 Gọi a là số mol H 2 nhận được => số mol HCl là 2a Theo quyết định luật bảo toàn lượng tao sở hữu : mM + mHCl = mMClx + mH 6,75 + 36,5 = 33,375 + 2a  a = 0,375 mol  VH 2 = 0,375,4 = 8,4 lít  mHCl = 2,375,5 = 27,375 gam nM= 2/x 2 = 0,75/x (mol) MM = mM/nM = 9x Với x = 1 => MM = 9 (loại) Với x = 2 => MM = 18 (loại) Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là nhôm kí hiệu là (Al)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

5 PTHH:

to

Gọi a, b thứu tự là lượng KMnO 4 và KClO 3. PTHH: 2KMnO 4 t o  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 (1) a/158 a/ 2KClO 3 t o  2KCl + 3O 2 (2) b/122,5 3b/ Vì thể tích O 2 nhận được ở (1) và (2) đều nhau, nên:

a/316 = 3b/

a b

 =

948

245

 3,

0,

0,

0,

8 1.

Đặt CTHH của oxit Fe là FexOy.

3

22,

0, 225

CaCO 100 n   mol

PTHH: FexOy+yCO to xFe + yCO 2 (1) 12 56 x  16 y

0,

CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O (2) 0,225  0, Theo (2): nCO 2 = nCaCO 3 = 0,225 mol

Theo (1): nFe O x hắn =

1

y CO 2

n 

12

56 x  16 y

=

0, 225

y

Giải rời khỏi tao được

x y

=

2

3

 x = 2; hắn = 3

 CTHH: Fe 2 O 3. 2. Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (3)

Theo (3): 2

12

H Fe 160 n  n  = 0,075 mol

VH 2 = 0,075. 22,4 = 1,68 lit

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

9 1.

M hh = 1,375. 32 = 44 (g/mol)

44 a 2 b 64 c a b c

 

 

= 44

 44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c  2b + 64c = 44b +44c  42b = 20c  b:c = 20: 42 = 10: 21 Vì M CO 2  Mhh 44 (g/mol) => Tỉ khối của X chỉ tùy thuộc vào tỉ lệ thành phần mol của H 2 và SO 2 => a:b:c = a: 10: 21 2. a. Chất rắn black color gửi dần dần trở nên đỏ rực (hoàn toàn). CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O b. Mẩu Na tan dần dần cho tới không còn, sở hữu khí ko màu sắc bay rời khỏi. Dung dịch chuyển

0,

0,

0,

0,

0,

0,

thành màu sắc hồng (đỏ). 2Na + 2H 2 O  2NaOH + H 2

0,

0,

10

d) 32 0, 4( ) CuO 80 n   mol

Gọi a là số mol CuO nhập cuộc phản xạ.  số mol CuO dư là (0,4 – a) (mol) PTHH: CuO + H 2 t o  Cu + H 2 O a a a a X bao gồm Cu và CuO dư. mx = 64a + 80(0,4 – a) = 27,2  a = 0,3 mol 64, % .100% 70,59% Cu 27, 2  m  

% mCuO  100%  % mCu29,41% e) nH 2  nCu  a 0,3mol VH 2  22,4,3 6,72lit f) Hiệu suất của phản ứng 0,3 .100% 75% 0, 4

H  

0,

0,

0,

0,

0,

0,

UBND HUYỆN KINH MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2017 -

MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 8

Thời gian tham thực hiện bài: 120 phút (Đề gồm: 05 câu, 01 trang) Câu I (2 điểm)

 1. Chọn những hóa học phù hợp ứng với từng vần âm. Viết phương trình chất hóa học trả thành chuỗi phản xạ sau: A O 2 C D

Biết D là thích hợp hóa học tan được nội địa tạo nên hỗn hợp thực hiện quỳ tím hóa xanh xao. 2. Nêu hiện tượng kỳ lạ để ý được,viết lách phương trình chất hóa học lý giải. Khi cho 1 viên kẽm (Zn) nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp axit: H 2 SO 4 (loãng) 3. Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học theo dõi sơ đồ gia dụng phản xạ sau. a. Na + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 +? b. FexOy + CO Fe 3 O 4 + CO 2 c. Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 +? d. CxHyOz + O 2 CO 2 + H 2 O Câu II (2 điểm) 1. Nêu cách thức chất hóa học phân biệt những khí nhập 4 lọ riêng không liên quan gì đến nhau sau: O 2 , H 2 , CO 2 , N 2. 2. Hoà tan 5,72 gam Na 2 CO 3 .xH 2 O nhập 44,28 gam nước được hỗn hợp sở hữu nồng độ 4,24%. Xác quyết định công thức tinh ma thể ngậm nước. Câu III (2 điểm) 1. Hình vẽ mặt mày tế bào mô tả thử nghiệm pha trộn O 2 nhập chống thí nghiệm bằng phương pháp nhiệt độ phân KMnO 4. Hãy mang đến biết: Khí O 2 được thu tự cách thức nào? Phương pháp này dựa bên trên đặc thù này của O 2? Viết phương trình chất hóa học.

 1. Cho luồng khí H 2 (dư) thứu tự trải qua những ống vướng tiếp nối nhau đựng những oxit nung nóng trong từng ống riêng không liên quan gì đến nhau sau: ống 1 chứa chấp 0,01 mol CaO; ống 2 chứa chấp 0,01 mol Fe 3 O 4 ; ống 3

to + H 2 +Na

c. Fe 3 O 4 + 8HCl FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d. CxHyOz +(x +y/4 – z/2) O 2 to tát xCO 2 + y/2 H 2 O

0,

0,

II

1 - Đánh STT từng lọ khí cần thiết nhận thấy. Dẫn một lượng từng khí qua loa que đóm còn than thở hồng. Nếu thấy 1 khí này thực hiện que đóm tỏa nắng cơ là khí O 2. Các khí sót lại ko thực hiện que đóm tỏa nắng.

 • Dẫn những khí còn lai trải qua hỗn hợp nước vôi nhập lấy dư. Nếu thấy một hóa học khí này phản xạ thực hiện nước vôi nhập vẩn đục white này là khí CO 2. Các khí sót lại ko thực hiện vẩn đục nước vôi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O

 • Đốt những khí sót lại, khí này cháy với ngọn lửa blue color nhạt nhẽo là khí H 2

H 2 + O 2 to tát H 2 O

 • Khí ko cháy là N 2

0,

0,

0,

0,

2 Khối lượng Na 2 CO 3 sở hữu nhập 5,72 g là:

mNa2CO3 = 5,72. 108/( 106+18x) g Khối lượng hỗn hợp thu được: mdd =5,72 + 44,28 =50 g Ta có: 4,24 =. Giải rời khỏi được x= Vậy công thức tinh ma thể là Na 2 CO 3 .10H 2 O

0,

0,

III 1 - Khí O 2 được thu tự cách thức tách địa điểm của nước. Trên hạ tầng tính hóa học O 2 ko phản xạ với nước và O 2 không nhiều tan nội địa.

PTHH: 2KMnO 4 to tát K 2 MNO 4 + MnO 2 + O 2

0,

0,

2 - Ống 1 ko xẩy ra phản xạ. Sau phản xạ mCaO = 0,01x 56 = 0, (g)

 • Ống 2 sở hữu phản ứng: 4H 2 + Fe 3 O 4 to tát 3Fe + 4H 2 O 0,01 0,03 0, (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là mFe = 0,03x56 = 1, (g)

 • Ống 3 ko sảy rời khỏi phản xạ. Khối lượng hóa học rắn sau: m Al 2 O 3 = 0,02x 102 = 2,04 (g)

 • Ống 4 sở hữu phản ứng: H 2 + CuO to tát Cu + H 2 O 0,01 0,01 0,01 ( mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 2 là: mCu = 0,01x64 = 0,64(g)

 • Ống 5 Có phản ứng: H 2 O + Na 2 O 2NaOH nban đầu 0,05 0,06 (mol) np/ư 0,05 0,05 0,1 ( mol)

0,

0,

0,

0,

0,

nsau p/ư 0,01 0,1 (mol) Sau phản xạ lượng hóa học rắn nhập ống 5 là : mrắn = 0,01x62 + 0,1x40 = 4,62 (g) Hoặc mrắn = 0,05x 18 + 0,06x 62 = 4,62 (g) IV 1 H 2 + CuO to tát Cu + H 2 O gọi số mol của H 2 là x mol Áp dụng đlbt lượng tao có 2x + trăng tròn = 16,8 + 18x x = 0, VH2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

0,

0,

0,

0,

2 PTHH: 2K + 2HCl 2KCl + H 2 (1) R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2)

Gọi x, hắn thứu tự là số mol của K, R nhập hh (x, hắn >0). Coi khối lương mol của R đó là R (g/mol) Theo bài xích rời khỏi tao có: 39x + Ry = 8,7 (3)

Theo bài xích và PTHH: 0,5x + hắn = 0,25 hoặc 39x + 78y = 19,5 (4) Từ (3), (4) : R = 78- 11,7: hắn. Kết phù hợp với hắn < 0,25 suy ra R < 34,8 (I)

Mặt không giống R + 2HCl RCl 2 + H 2 (2) 9/R 9/R (mol) Theo bài xích 9/R < 11/ 22,4 hoặc R > 18,3 (II) Kết thích hợp (I), (II) tao thấy chỉ mất Mg (24) hóa trị II vừa lòng.

0,

0,

0,

0,

1 - nX = 0,15 mol

 • Hỗn thích hợp X bao gồm 5 hóa học đều phải có bộ phận quyết định tính tương đương nhau là chứa C, H. Vậy tao hoàn toàn có thể coi mX = mC + mH = 12x (12,32: 22,4) + 1x 2 x(10,8:18) = 6,6 + 1, = 7,8 (gam)

 • Khối lượng mol tầm của X = 7,8 : 0,15 = 52 (g/mol)

 • Tỉ khối của X đối với H 2 là 52: 2 = 26

0,

0,

0,

0,

2 PTHH

2 2 3 2

Fe 2 (1) 2Al 6 2 3 (2)

HCl FeCl H HCl AlCl H

     

56

27

Fe

Al

n amol

Xem thêm: sơ đồ khối là gì

n amol

Để cân nặng thăng tự thì lượng khí H 2 sinh rời khỏi ở cả 2 phản xạ bên trên là như nhau. Vì   Fe 56 Al 27 n a n a và lượng H 2 sinh rời khỏi ở cả 2 phản xạ bên trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

0,

0,

0,

0,

Câu 7(2,0 điểm): Một láo lếu thích hợp X hoàn toàn có thể tích 17,92 lít bao gồm hiđro và axetilen C 2 H 2 ,

có tỉ khối đối với nitơ là 0,5. Đốt láo lếu thích hợp X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng hoàn thành, làm

lạnh nhằm tương đối nước dừng tụ không còn được láo lếu thích hợp khí Y. Các khí đều đo ở ĐK tiêu

chuẩn.

1) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra.

2) Xác quyết định % thể tích và % lượng của Y.

Câu 8(3,0điểm): Nung 500gam đá vôi chứa chấp 95% CaCO 3 phần sót lại là tạp chất

không bị phân huỷ. Sau một thời hạn người tao nhận được hóa học rắn A và khí B.

1) Viết PTHH xẩy ra và Tính lượng hóa học rắn A nhận được ,biết hiệu suất phân huỷ

CaCO 3 là 80 %

2) Tính % lượng CaO sở hữu nhập hóa học rắn A và thể tích khí B nhận được (ở ĐKTC).

Câu 9(3,0 điểm): Nung m gam láo lếu thích hợp A gồ KMnO 4 và KClO 3 nhận được hóa học rắn

B và khí oxi, khi cơ KClO 3 bị phân bỏ trọn vẹn còn KMnO 4 bị phân bỏ không

hoàn toàn. Trong B sở hữu 0,894 gam KCl rung rinh 8,132% lượng. Trộn lượng oxi ở

trên với không gian theo dõi tỉ lệ thành phần thể tích 1:3 vào phía trong bình kín nhận được láo lếu thích hợp khí X. Cho

vào bình 0,528 gam cacbon rồi thắp cháy không còn cacbon nhận được láo lếu thích hợp khí Y bao gồm 3

khí nhập cơ CO 2 rung rinh 22,92% thể tích. Tính m.(Coi không gian bao gồm 20% thể tích là

oxi sót lại là nitow).

Cho: Mg =24, Fe =56,H=1,Cl=35,5,K =39, Ca=40,C=12, O =16, N=14, Mn=

55, Cu=64)

HẾT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỌ XUÂN

TRƯỜNG trung học cơ sở XUÂN THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP

HUYỆN NĂM HỌC: 2018-

Môn thi: Hóa học Hướng dẫn chấm bao gồm có: 04 trang

CÂU ĐÁP ÁN Thang

điểm

Câu 1

2điểm

Mỗi PTHH trúng mang đến 0,25đ.

a) Fe + H 2 SO 4 FeSO 4 + H 2

b) 2Na + 2H 2 O 2 NaOH + H 2

c) BaO + H 2 O Ba(OH) 2

d) 3 Fe + 2 O 2 to tát Fe 3 O 4

e) S + O 2 to tát SO 2

f) 2Fe + 6H 2 SO4 quánh to tát Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 

g) 3Cu + 8HNO 3 3Cu(NO 3 ) 2 + 4H 2 O + 2NO 

h ) 2FexOy+ (6x-2y)H 2 SO4 quánh to tát xFe 2 (SO 4 ) 3 + (3x-2y)SO 2 

+ (6x-2y)H 2 O

Lưu ý: HS khôg viết lách ĐK hoặc ko cân đối trừ 1/2số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

2 đ

- Đánh số trật tự và trích khuôn mẫu test cho từng phiên thực hiện thử nghiệm.

- Cho những khuôn mẫu test thứu tự tính năng với nước

+ Mẫu test này ko tính năng và ko tan nội địa là CuO.

+ Những khuôn mẫu test sót lại đều tính năng với nước muốn tạo rời khỏi những dung

dịch.

PTHH: CaO + H 2 O Ca(OH) 2

P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4

Na 2 O + H 2 O 2 NaOH

- Nhỏ thứu tự những hỗn hợp một vừa hai phải nhận được nhập quỳ tím.

+ Dung dịch thực hiện quỳ tím gửi trở nên red color =>Chất lúc đầu là

P 2 O 5.

+ Những hỗn hợp thực hiện quỳ tím gửi trở nên blue color là nhì dd

bazơ.

- Sục khí CO gấp đôi lượt nhập nhì hỗn hợp bazơ.

Dung dịch này xuất hiện tại kết tủa white => hóa học lúc đầu là CaO.

Dung dịch sót lại không tồn tại kết tủa => Chất lúc đầu là Na 2 O.

PTHH: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3  + H 2 O.

2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O.

- Dán nhãn những lọ.

0,125đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,25đ

0,25đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

0,125đ

Câu 3

2 đ

1. + Oxít : FeO và SO 3.

+ Axit : HNO 3 và H 2 S.

+ Muối: Ca(H 2 PO 4 ) 2 và MgSO 3.

0,25đ

0,25đ

0,25đ