đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Câu hỏi:

10/08/2019 200,937

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo ăn ý bao gồm xenlulozơ, tinh ranh bột, glucozơ và sacarozơ cần thiết 2,52 lít O2 (đktc) thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Chọn đáp án D

4 hóa học xenlulozơ, tinh ranh bột, fructozơ, glucozơ đều nằm trong group cacbohiđrat.

⇒ Công thức tổng quát lác đem dạng: Cn(H2O)m

⇒ Coi thắp cháy những hóa học này là quy trình thắp cháy cacbon:

C + O2 to CO2

⇒ nC = nO2 =2,5222,4=0,1125  mol

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

m=mC + mH2O = 0,1125. 12 + 1,8 = 3,15 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ dàng cháy và nổ mạnh được pha trộn kể từ xenlulozơ và HNO3. Muốn pha trộn 29,7 kilogam Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) nên dùng là

A. 1,439 lít.

B. 14,39 lít.

C. 24,39 lít.

D. 15 lít.

Câu 2:

Cho m gam glucozo lên men tạo nên trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra được hít vào nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 144

B. 72

C. 54

D. 96

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một lượng láo ăn ý X chứa chấp glucozơ và fructozơ, saccarozơ, mantozơ cân nặng người sử dụng một vừa hai phải đầy đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) nhận được CO2 và H2O. Cho toàn cỗ thành phầm cháy qua chuyện hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy đem m gam kết tủa xuất hiện tại. Giá trị của m là

A. 260,04.

Xem thêm: lịch sử 7 kết nối tri thức

B. 287,62.

C. 330,96.

D. 220,64.

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ nhập 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X vị một lượng NaOH một vừa hai phải đầy đủ nhận được hỗn hợp Y; tiếp sau đó mang đến toàn cỗ Y ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được m gam kết tủa.Giá trị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47. 

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp m gam láo ăn ý glucozo và fructozo nhập hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 38,88g Ag. Giá trị của m là

A. 48,6

B. 32,4

C. 64,8

D. 16,2

Câu 6:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân 3,42 gam mantozơ nhập hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét. Sau một thời hạn, hòa hợp axit dư rồi mang đến láo ăn ý sau phản xạ ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét nhận được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản xạ thủy phân là

A. 87,50 %.

B. 69,27 %.

C. 62,50 %.

Xem thêm: bài tập phép tịnh tiến

D. 75,00 %.