education has been developed in

Câu hỏi:

08/03/2022 5,066

Bạn đang xem: education has been developed in

B. parallel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

parallel (adj): tuy nhiên song

selected (adj): được lựa chọn

following (adj): theo đuổi sau, tiếp theo

Cụm kể từ “in parallel with something”: tuy nhiên song/ tuy nhiên hành với loại gì

=>Education has been developed in parallel with modern industry and the mass truyền thông.

Tạm dịch:Nền dạy dỗ được cải cách và phát triển tuy nhiên song cùng với nền công nghiệp tiến bộ và ngành truyền thông nhiều phương tiện đi lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer. 

There is a wide range of _______ in the education system of the USA.

A. select

B. selective

C. selected

D. selection

Câu 2:

Choose the correct answer. 

He owed his success not to tướng privilege but to tướng self-education and a driving desire for______.

A. achieve

B. achiever

C. achievement

D. achievable

Câu 3:

Choose the correct answer. 

In the UK, _______ schools refer to tướng government-funded schools which provideeducation không tính phí of charge to tướng pupils.

A.state

Xem thêm: diện tích mặt cầu ngoại tiếp

B. secondary

C. independent

D. primary

Câu 4:

Choose the correct answer. 

The college offers both _______ and professional qualifications.

A. government

B. experience

C. requirement

D. academic

Câu 5:

Choose the correct answer. 

He did not bởi well at school and left with few _______ qualifications.

A. academic

B. academy

C. academician   

D. academically

Câu 6:

Choose the correct answer.

Mathematics, a required subject in allschools, is _____ into many branches.

A. grouped

B. prepared

C. divided

Xem thêm: tính tổng cấp số cộng

D. added