este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

Câu hỏi:

01/09/2021 17,045

Bạn đang xem: este nào sau đây tác dụng với dung dịch naoh thu được natri axetat

D. CH3COOC3H7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung giá m gam lếu láo hợp ý X bao gồm Mg, Al, Cu nhập O2 dư, chiếm được 16,2 gam lếu láo hợp ý Y bao gồm những oxit. Hoà tan không còn Y vì thế lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 43,2 gam lếu láo hợp ý muối bột trung hoà. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 13,0

B. 10,3

C. 9,4

D. 9,8

Câu 2:

Khi thủy phân không còn 3,35 gam lếu láo hợp ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên cần vừa vặn đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối bột và lếu láo hợp ý Y bao gồm nhì ancol củng sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y nhập O2 dư, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 1,80

B. 2,25

C. 1,35

D. 3,15

Câu 3:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua). poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6.Số polime được pha trộn vì thế phản xạ trùng dừng là

A. 3

B. 2

Xem thêm: công thức cấu tạo của rượu etylic

C. 4

D. 1

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Poli(metyl metacrylat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp

B. Trùng hợp ý axit ε-amino caproic chiếm được policaproamit

C. Polietilen được pha trộn vì thế phản xạ trùng ngưng

D. Poli(etylen terephtalat) được pha trộn vì thế phản xạ trùng hợp

Câu 5:

Cho 6,4 gam Cu thuộc tính không còn với hỗn hợp HNO3 quánh, dư thì chiếm được V lít khí NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 1,12 lít

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Anilin là hóa học khí tan nhiều nhập nước

B. Dung dịch glyxin thực hiện quỳ tím thay đổi màu đỏ

C. Gly-Ala-Ala với phản xạ màu sắc biure

Xem thêm: sóng âm là sóng dọc hay sóng ngang

D. Phân tử Gly-Ala với tứ nguyên vẹn tử oxi