for many american university students

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

For many American university students, the weeklong spring break holiday means an endless buổi tiệc ngọt on a sunny beach in Florida or Mexico. In Panama City Beach, Florida, a thành phố with a permanent population of around 36,000, more kêu ca half a million university students arrive during the month of March lớn play and buổi tiệc ngọt, making it the number one spring break destination in the United States.
A weeklong drinking

Bạn đang xem: for many american university students

binge

is not for anyone, however, and a growing number of American university students have found a way lớn make spring break matter. For them, joining or leading a group of volunteers lớn travel locally or internationally and work lớn alleviate problems such as poverty, homelessness, or environmental damage makes spring break a unique learning experience that university students can feel good about.
During one spring break week, students at James Madison University in Virginia participated in 15 “alternative spring break” trips lớn nearby states, three others lớn more distant parts of the United States, and five international trips. One group of JMU students traveled lớn Bogalusa, Louisiana, lớn help rebuild homes damaged by Hurricane Katrina. Another group traveled lớn Mississippi lớn organize creative activities for children living in a homless shelter. One group of students did go lớn Florida, but not lớn lie on the sand. They performed exhausting physical labor such as maintaining hiking trails and destroying invasive plant species that threaten the native Florida ecosystem.
Students who participate in alternative spring break projects find

them

very rewarding. While most university students have lớn get their degrees before they can start helping people, student volunteers are able lớn help people now. On the other hand, the accommodations are far from glamorous. Students often sleep on the floor of a school or spend the week camping in tents. But students only pay around $250 for meals and transportation, which is much less kêu ca some of their peers spend lớn travel lớn more traditional spring break hotspots.
Alternative spring break trips appear lớn be growing in popularity at universities across the United States. Students cite a number of reason for participating. Some appreciate the opportunity lớn socialize and meet new friends. Others want lớn exercise their beliefs about people’s obligation lớn serve humanity and make the world a better place whatever their reason, these students have discovered something that gives them rich rewards along with a break from school work.

(“Active Skills for Reading: Book 2” by Neil J.Anderson – Thompson, 2007)

How many university students travel lớn Panama Beach City every March for spring break?

A. Around 500,000

B. Around 10,000

C. Around 36,000

D. Around 50,000

Đáp án A

Đáp án A.
Có từng nào SV phượt cho tới TP. Hồ Chí Minh bãi tắm biển Panama vô từng tháng 3 vô kì nghỉ ngơi xuân?
A. Khoảng 500.000
B. Khoảng 10.000
C. Khoảng 36.000
D. Khoảng 50.000
Dẫn bệnh ở đoạn 1: “In Panama City Beach, Florida, a thành phố with a permanent population of around 36,000, more kêu ca half a million university students arrive during the month of March lớn play and party” – (Thành phố bãi tắm biển Panama ở bang Florida, TP. Hồ Chí Minh đem số dân ấn định cư xê dịch trong tầm 36,000 người, nhiều hơn nữa 1 nửa triệu số SV ĐH sắp tới vô mon 3 từng năm nhằm mừng rỡ nghịch ngợm và tiệc tùng).

The article is mainly about______.

A. sleeping on the floor or camping in tents.

B. alternative spring break trips.

C. drinking problems among university students.

D. spring break in Florida and Mexico.

Đáp án B

Đáp án B.
Đoạn văn đa phần về______.
A. ngủ bên dưới sàn hoặc cắm trại vô lều.
B. những chuyến “kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế”.
C. những yếu tố về tu rượu trong số những SV ĐH.
D. kì nghỉ ngơi ngày xuân ở Florida và Mexico.
Dạng thắc mắc lần ý chủ yếu ưu tiên thực hiện sau nằm trong. Nhận thấy cụm alternative spring break trips xuất hiện nay nhiều vô bài xích và đoạn nào thì cũng tương quan cho tới yếu tố ‘sinh viên nhập cuộc vô những chuyến du ngoạn ‘kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế’.

The word “binge” in the second paragraph probably means______.

A. having very little alcohol.

B. refusing lớn vì thế something.

C. studying for too long.

D. doing too much of something.

Đáp án D

Đáp án D.
Từ “binge” ở đoạn văn thứ hai Tức là ______.
A. đem không nhiều hễ.
B. kể từ chối làm những gì tê liệt.
C. học tập vượt lên lâu.
D. thực hiện đồ vật gi tê liệt rất nhiều.
Tạm dịch: “A weeklong drinking binge is not for anyone, however, and a growing number of American university students have found a way lớn make spring break matter” – (Tuy nhiên ko cần SV nào thì cũng ăn nhậu vô trong cả một tuần lễ, và một trong những lượng càng ngày càng tấp nập những SV Mĩ tiếp tục lần rời khỏi phương pháp để tạo cho kì nghỉ ngơi xuân đem ý nghĩa).
Như vậy ở trên đây binge có tức thị làm điều gì tê liệt rất nhiều.

Which of the following is NOT mentioned as a problem that alternative spring break trips try lớn help solve?

A. Alcoholism.

B. Environmental damage.

C. Poverty.

D. Homelessness.

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Đáp án A

Đáp án A.
Cái này tiếp sau đây ko được thưa như là một trong yếu tố nhưng mà những kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế nỗ lực gom giải quyết?
A. Nghiện rượu.
B. Thiệt kinh hồn về môi trường thiên nhiên.
C. Nghèo đói
D. Vô gia cư
Dẫn bệnh ở đoạn 2: “For them, joining or leading a group of volunteers lớn travel locally or internationally and work lớn alleviate problems such as poverty, homelessness, or environmental damage makes spring break a unique learning experience that university students can feel good about”- (Đối với bọn họ, việc nhập cuộc hoặc chỉ huy 1 group tự nguyện viên chuồn tour nội địa hoặc quốc tế và thao tác làm việc với mục tiêu thực hiện tách những yếu tố như nghèo đói, vô gia cư, hoặc thiệt kinh hồn về môi trường thiên nhiên đã thử mang lại những kì nghỉ ngơi xuân trở nên những hưởng thụ tiếp thu kiến thức rất dị nhưng mà những SV cảm nhận thấy té ích).

Which of the following gives the main idea of the third paragraph?

A. One group of JMU students worked on homes damaged by a hurricane.

B. Some students work lớn help the environment on alternative spring break trips.

C. Children living in homeless shelters enjoy creative activities.

D. University students vì thế many different types of work on alternative spring break trips.

Đáp án D

Đáp án D.
Câu này tại đây thể hiện ý chủ yếu mang lại đoạn loại 3?
A. Một group học viên của JMU tiếp tục thao tác làm việc trong mỗi căn nhà bị hỏng kinh hồn vì như thế trận bão.
B. Một số SV thao tác làm việc sẽ giúp đỡ nâng môi trường thiên nhiên trong mỗi chuyến “kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế”.
C. Những trẻ nhỏ sinh sống trong số khu vực tạm thời trú vô gia cư nhập cuộc những sinh hoạt tạo nên.
D. Sinh viên ĐH thực hiện thật nhiều việc làm không giống nhau trong mỗi chuyến “kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế”.
Tạm dịch đoạn 3: “During one spring break week, students at James Madison University in Virginia participated in 15 “alternative spring break” trips lớn nearby states, three others lớn more distant parts of the United States, and five international trips. One group of JMU students traveled lớn Bogalusa, Louisiana, lớn help rebuild homes damaged by Hurricane Katrina. Another group traveled lớn Mississippi lớn organize creative activities for children living in a homless shelter. Once group of students did go lớn Florida, but not lớn lie on the sand. They performed exhausting physical labor such as maintaining hiking trails and destroying invasive plant species that threaten the native Florida ecosystem” – (Trong trong cả một tuần nghỉ ngơi xuân, những SV của ngôi trường ĐH James Madison ở bang Virginia tiếp tục nhập cuộc vô 15 chuyến “kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế” cho tới những bang phụ cận, 3 bang không giống xa xăm rộng lớn ở Hoa Kì, và 5 chuyến du ngoạn quốc tế. Một group SV JMU tiếp cận Bogalusa, Louisiana sẽ giúp đỡ xây lại những căn nhà bị hỏng kinh hồn vì như thế cơn lốc Katrina. Một group không giống cho tới Mississippi nhằm tổ chức triển khai những sinh hoạt tạo nên giành cho trẻ nhỏ sinh sống ở khu vực trú ngụ dành riêng cho những người vô gia cư. Một group SV đã từng đi cho tới bang Florida, tuy nhiên ko cần nhằm ở lâu năm xả tương đối bên trên cát. Họ thật lực làm việc nhằm tu sửa lại những tuyến đường và dọn nhổ những loại cây rình rập đe dọa cho tới hệ sinh thái xanh bạn dạng địa ở Florida).
=> Chọn D.

The article implies that university students______.

A. many take fewer alternative spring break trips in future.

B. would prefer lớn wait until they have their degrees lớn start helping people.

C. complain about accommodations on alternative spring break trips.

D. spend more kêu ca $250 for traditional spring break trips.

Đáp án B

Đáp án B.
Đoạn văn ám chỉ rằng nhiều SV ĐH ______.
A. nhập cuộc thấp hơn những chuyến “kì nghỉ ngơi ngày xuân thay cho thế” vô sau này.
B. mong muốn đợi cho tới Lúc đem vì như thế chất lượng nghiệp nhằm chính thức giúp sức người xem.
C. phàn nàn về điểm ở vô những kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế.
D. chi rộng lớn 250 đô la mang lại những kì nghỉ ngơi xuân truyền thống cuội nguồn.
Dẫn bệnh ở đoạn 4: “Students who participate in alternative spring break projects find them very rewarding. While most university students have lớn get their degrees before they can start helping people” – (Những SV nhập cuộc vô những dự án công trình ‘kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế’ nhận ra nó rất có lợi. Trong Lúc tê liệt đa số SV ĐH cần đã có được tấm vì như thế trước lúc bọn họ hợp tác vô giúp sức những người dân khác).

The word “them” in paragraph 4 refers to______.

A. degrees

B. projects

C. people

D. students

Đáp án B

Đáp án B.
Từ “them” ở đoạn 4 là chỉ ______.
A. những tấm vì như thế.
B. những dự án công trình.
C. người xem.
D. những SV.
Tạm dịch: “Students who participate in alternative spring break projects find them very rewarding”- (Những SV nhập cuộc vô những dự án công trình ‘kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế’ nhận ra nó rất té ích).

Which of the following is mentioned as a reason for participating in alternative spring break trips?

A. The hope of earning money.

B. A personal opinion that people must help other people.

C. A desire lớn travel lớn glamorous places.

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

D. A wish lớn get away from family and friends.

Đáp án B

Đáp án B.
Ý này tiếp sau đây được thưa cho tới như thể lí vì thế mang lại việc nhập cuộc vô những chuyến “kì nghỉ ngơi xuân thay cho thế”?
A. Hy vọng tìm được chi phí.
B. Ý con kiến cá thể nhận định rằng người xem cần chuồn giúp sức những người dân không giống.
C. Khao khát tiếp cận những điểm xinh tươi.
D. Mong mong muốn rời xa ngoài bè bạn và mái ấm gia đình.
Dẫn bệnh ở câu cuối cùng: “Others want lớn exercise their beliefs about people’s obligation lớn serve humanity and make the world a better place whatever their reason, these students have discovered something that gives them rich rewards along with a break from school work” – (Một số không giống mong muốn tiến hành niềm tin yêu của bạn dạng thân thuộc về thiên chức của trái đất là đáp ứng quả đât và thực hiện mang lại toàn cầu trở thành chất lượng xinh hơn bất kể vì như thế lí vì thế gì, những SV này tiếp tục tò mò rời khỏi điều tạo nên mang lại bọn họ những bài học kinh nghiệm quý giá bán lúc không ở vô ngôi trường học).