he was offered the job thanks to his

Câu hỏi:

04/04/2020 67,695

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): tạo ra tuyệt hảo => impression (n): sự tuyệt hảo => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tớ đã và đang được mời mọc thao tác làm việc nhờ việc thể hiện nay tuyệt hảo của anh ý vô cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

Xem thêm: vở bài tập khoa học

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 4:

They held a buổi tiệc nhỏ to tướng congratulate their son _____ his success to tướng become an engineer.

A. in 

B. on 

C. with        

D. for

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

I would rather you wore something more formal to tướng work.

A. I’d prefer you wearing something more formal to tướng work.

B. I’d prefer you to tướng wear something more formal to tướng work.

C. I’d prefer you should wear something more formal to tướng work.

Xem thêm: trắc nghiệm sử 11 bài 16

D. I’d prefer you wear something more formal to tướng work.