hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Câu hỏi:

20/02/2020 61,977

Bạn đang xem: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

B. Giấy quỳ trả quý phái color xanh

Đáp án chủ yếu xác

C. Giấy quỳ trả quý phái color đỏ     

D. Giấy quỳ ko trả màu

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

- Khi mang lại giấy má quỳ thô vô bình đựng khí amoniac thì giấy má quỳ sẽ không còn thay đổi màu sắc.

- Khi mang lại giấy má quỳ độ ẩm vào trong bình đựng khí thì quỳ tiếp tục trả quý phái greed color. Do với cân nặng bằng:

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,81 gam lếu láo họp A bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa vặn đầy đủ vô 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì lượng lếu láo thích hợp những muối hạt sunfat khan tạo nên là

A. 5,21 gam        

B. 4,81 gam          

C. 4,8 gam  

D. 3,81gam

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là trúng ?

A. Amophot là lếu láo thích hợp những muối hạt (NH4)2HPO4 và KNO3

B. Phân lếu láo thích hợp chứa chấp nitơ, photpho, kali được gọi cộng đồng là phân NPK.

C. Phân lân hỗ trợ nitơ hoá thích hợp mang lại cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH÷4).

D. Phân urê với công thức là (NH4)2CO3

Câu 3:

Xà chống hóa hóa học này tại đây nhận được glixerol ?

A. Metyl axetat    

B. Tristearin         

Xem thêm: cách tính khối lượng phân tử

C. Metyl fomat     

D. Benzyl axetat

Câu 4:

Thể tích Na nhận được Lúc sức nóng phân trọn vẹn 16 gam NH4NO3

A. 1,12 lít  

B. 11,2 lít   

C. 0,56 lít   

D. 5,6 lít

Câu 5:

Tiến hành thực nghiệm với những hỗn hợp X, Y, Z và T. Kết trái khoáy được ghi ở trên bảng sau

X, Y, Z, T theo thứ tự là :

A. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin     

B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol

C. Etyl fomat, Iysin, glucozơ, axit acrylic   

D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau :

(a) Đipeptit Gly-Ala với phản xạ color biure.

(b) Dung dịch axit glutamic thay đổi color quỳ tím trở nên xanh rớt.

(c) Metyl fomat và glucozơ với nằm trong công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin với lực bazơ mnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ với phản xạ thủy phân vô môi trường xung quanh axit.

(g) Metyl metacrylat thực hiện mt color hỗn hợp brom.

Số tuyên bố đúng

A. 4  

B. 6  

C. 5   

Xem thêm: hiện tượng quang điện ngoài

D. 3