hoàn thành các phương trình phản ứng sau

 • Phân đạm urê thông thường chỉ chứa chấp 46% N. Khối lượng (kg) urê đầy đủ nhằm hỗ trợ 70 kilogam N là

  A. 152,2. 

  Bạn đang xem: hoàn thành các phương trình phản ứng sau

  B. 145,5.     

  C. 160,9. 

  D. 200,0.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính nồng độ (%) của KCl nhập phân bón đó?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho 44 gam NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Đem cô cạn hỗn hợp cho tới thô, nhận được lượng muối bột khan là

  A. 50 gam Na3PO4.

  B. 15 gam Na2HPO4.

  C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

  D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong 20g supephôtphat đơn với chứa chấp 5g Ca(H2PO4)2. Tính nồng độ Phần Trăm của P2O5 với nhập khuôn lân đó:

  A. 10,23%          

  B. 12,01%

  C. 9,56%          

  D. 15,17%

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Supephôtphat kép với công thức là

  A. Ca3(PO4)2          

  B. Ca(H2PO4)2

  C. CaHPO4          

  D. Ca(H2PO4)2.CaSO4

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Loại phân bón này với nồng độ nitơ cao nhất

  A. can xi nitrat          

  B. amoni nitrat

  C. amophot          

  D. urê

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hàm lượng KCl với nhập một loại phân kali có tính đủ chất 50% là

  A. 79,26%.   

  B. 95.51%.   

  C. 31,54%.    

  D. 26,17%.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phân kali clorua phát hành được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl nhập phân bón bại liệt là

  A. 72,9.      B. 76,0.         

  C. 79,2.     D. 75,5.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Từ amoniac, đá vôi, nước, không gian, hóa học xúc tác tương thích hãy ghi chép phương trình hoá học tập của những phản xạ pha chế phân đạm:

  1. Canxi nitrat; 

  2. Amoni nitrat.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Viết phương trình hoá học tập triển khai mặt hàng gửi hoá sau

  Bột photphorit \(\xrightarrow{{(1)}}\) axit photphoric \(\xrightarrow{{(2)}}\) amophot

  \(\xrightarrow{{(3)}}\)canxiphotphat \(\xrightarrow{{(4)}}\)axit photphoric \(\xrightarrow{{(5)}}\).supephotphat kép.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu này tại đây ko đúng?

  A. supephotphat kép cố chừng đủ chất thấp rộng lớn supephotphat đơn.

  B. Nitơ và photpho là nhị yếu tắc không thể không có cho việc sinh sống.

  C. Tất cả những muối bột nitrat đều bị nhiệt độ phân bỏ.

  D. Tất cả những muối bột đihiđrophotphat đều rễ tan nội địa.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho năm nhâm thìn lít khí NH3 (đktc) nhập hỗn hợp chứa chấp a gam H3PO4. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp được lếu phù hợp amophot chứa chấp 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

  A. 8820.   

  B. 4900.   

  C. 5880.    

  D. 7840.

  Xem thêm: ca(hco3)2 ra caco3

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch này sau đây dẫn năng lượng điện rất tốt ?

  A. NaI \({2.10^{ - 3}}\)M.               B. NaI \({1.10^{ - 2}}\)M.

  C. NaI \({1.10^{ - 1}}\)M.               D. NaI \({1.10^{ - 3}}\)M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các hỗn hợp tại đây với nằm trong mật độ 0,1 mol/l, hỗn hợp này dẫn năng lượng điện kém cỏi nhất ?

  A. HCl.                                     

  B. HF.

  C. HI.                                       

  D. HBr.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải quí vì sao kĩ năng dẫn năng lượng điện của nước vôi nhập (dung dịch Ca(OH)2 nhập nước) nhằm nhập không gian hạn chế dần dần theo gót thời gian

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Theo A-rê-ni-ut hóa học này bên dưới đó là axit ?

  A. Cr(NO3)3             B. HBrO3                

  C. CdSO4               D. CsOH

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Axit mạnh HNO3 và axit yếu ớt HNO2 với nằm trong mật độ 0,1 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ chừng. Sự đối chiếu mật độ mol ion này sau đó là đích ?

  A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2             

  B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

  C. [H+]HNO3 =[H+]HNO2             

  D. [\(N{O_3}^ - \)]HNO3 < [\(N{O_3}^ - \)]HNO2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong một hỗn hợp CH3COOH , người tao xác lập được mật độ H+ vày 3.10-3M và mật độ CH3COOH vày 3,97.10-1M. Tính mật độ mol ban sơ của CH3COOH.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giá trị tích số ion của nước dựa vào vào

  A. áp suất.                                      

  B. nhiệt độ chừng.

  C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

  D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

  Dung dịch của một bazơ ở 25°C với :

  A. [H+] = 1.10-7M.   

  B. [H+] < 1.10-7M.

  C. [H+] > 1.10-7M.                           

  D. [H+][OH-] > 10-14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi nên tăng từng nào nước nhập hỗn hợp này và để được hỗn hợp với pH = 1 ? thạo rằng sự chuyển đổi thể tích Lúc xáo trộn là ko đáng chú ý.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phản ứng này bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion nhập dung dịch?

  A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

  C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

  D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy ion này tại đây hoàn toàn có thể nằm trong xuất hiện nhập dung dịch?

  A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+    

  B. H+, Cl-, Na+, Al3+

  C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- 

  D. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hoà tan 1,952 g muối bột BaCl2.xH2O nội địa. Thêm H2SO4 loãng, dư nhập hỗn hợp nhận được. Kết tủa tạo ra trở thành được sản xuất thô và cân nặng được một,864 g. Xác tấp tểnh công thức hoá học tập của muối bột.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một khuôn nước mưa với pH = 4,82. Vậy mật độ H+ nhập bại liệt là

  A. [H+] = 1.10-4M.

  B. [H+] = 1.10-5M.

  Xem thêm: hướng chuyển dịch công nghiệp chế biến của nước ta hiện nay là

  C. [H+] > 1.10-5M.                            

  D. [H+] < 1.10-5M.

  20/11/2022 |   1 Trả lời