i have never read such a romantic story

Câu hỏi:

29/10/2020 29,077

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions..

Bạn đang xem: i have never read such a romantic story

I have never read such a romantic story lượt thích this before.

A. This is the most romantic story that I've ever read.

Đáp án chủ yếu xác

B. I have never read many romantic stories lượt thích this before.

C. The story is sánh romantic that I have read it many times.

D. This story is not as romantic as those I had read before.

Đáp án A

Giải thích: Câu gốc: tôi ko khi nào phát âm chuyện thắm thiết này như này trước đây

Cấu trúc:

S + have + never + P2 + such + adj + Noun

This + be + superlative adj + noun + S + have+ ever + P2

Tạm dịch:

A. Đây là mẩu chuyện thắm thiết nhất nhưng mà tôi từng đọc

B. Tôi ko bao giời phát âm nhiều chuyện thắm thiết tương tự như này trước đây

C. Câu chuyện thì vượt lên trên thắm thiết cho tới nooixmaf tôi đang được phát âm lại nhiều lần

D. Câu chuyện này thì ko thắm thiết bởi vì những mẩu chuyện tôi đang được phát âm trước đây

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He spent all his money. He even borrowed some from bủ.

A. As soon as he borrowed some money from bủ, he spent it all.

B. Hardly had he borrowed some money from bủ, he spent it all.

C. Not only did he spend all his money but also borrowed some from bủ.

D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She intended to quit her job to stay at trang chủ and look into her sick mother.

A. to tướng quit

B. to

C. at 

Xem thêm: soạn sử 8 bài 2

D. into

Câu 3:

Internet _____ has helped bloggers share their experiences and opinions easily and quickly.

A. connector

B. connection

C. connectively

D. connecting

Câu 4:

Emails are _____ among young people than thở the elders.

A. more used widely

B. more widely

C. more widely used

D. widely more used

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She tried very hard to tướng pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Despite being able to tướng pass the driving test, she didn't pass it.

B. She tried very hard, sánh she passed the driving test satisfactorily.

C. Although she didn't try hard to tướng pass the driving test, she could pass it.

D. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

You should be well-advised to tướng have the appropriate vaccinations before you go abroad.

A. suitable

B. compulsory

C. healthy

Xem thêm: x+2/x 3 0

D. preventive