if bill loses his job

Câu hỏi:

08/09/2021 29,134

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Bạn đang xem: if bill loses his job

If Bill loses his job, at least they have Mary’s income đồ sộ _______ on

C. fall back

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Kiến thức : Cụm động từ

Giải thích:

Kiến thức về cụm động từ

Xét những đáp án:

A. fall behind: tụt lại phía sau

B. fall for: cảm thất bị thú vị và quí ai đó

C. fall back on: dùng cho tới, nhìn cậy vào

D. fall under: bị kiểm soát

Tạm dịch: Nếu Bill bị thôi việc, không nhiều rời khỏi chúng ta còn tồn tại thu nhập của Marry nhằm nhìn cậy vào

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

When I was going đồ sộ school this morning, I saw a _______ girl. She asked bủ how đồ sộ get đồ sộ Hoan Kiem Lake

A. beautiful young blonde Russian

B. beautiful young Russian blonde

C. blonde young beautiful Russian

D. Russian young blonde beautiful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now

A. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it now.

B. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career.

C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career.

D. Mike wishes he had followed his parents’ advice on choosing his career.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

Xem thêm: soạn văn 12 đất nước

It's not beyond the realm of possibility that some schools may have đồ sộ cut sport altogether

A. possible

B. impossible

C. unlikely

D. certain

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Nobody wears clothes lượt thích that any more – they’re _______.

A. fashion

B. unfashionable

C. fashionable

D. fashionably

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The next step is (A) deforestation, which involves (B) growing forests in areas (C) where there (D) were none before

A. deforestation

B. growing

C. where

D. were

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

He was once a benevolent man who gave a lot of his money đồ sộ local charities

A. generous

B. selfish

C. innocent

Xem thêm: soạn bài trợ từ thán từ lớp 8

D. bossy