if i were you i would take a break

Câu hỏi:

01/04/2022 18,694

A. Tom wanted to lớn take a break with Daisy.

Bạn đang xem: if i were you i would take a break

B. Tom advised Daisy to lớn take a break.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted to lớn take a break, and ví did Daisy.

Câu trần thuật với tiếng khuyên răn tao sử dụng động kể từ trần thuật “advise”

Cấu trúc: advise + O + to lớn V: khuyên răn ai thực hiện gì

=>"If I were you, I would take a break," Tom said to lớn Daisy.

= Tom advised Daisy to lớn take a break.

Tạm dịch: "Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng," Tom thưa với Daisy.

= Tom khuyên răn Daisy nên nghỉ dưỡng.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The woman was too weak to lớn lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was ví weak.

C. The woman was ví weak that she couldn't lift the basket.

D. The woman lifted the basket, ví she wasn't very weak.

Câu 2:

They did not let bu in because I was not a thành viên of the club.

A. They invited bu although I was not a thành viên of the club.

B. They did not allow bu to lớn enter because I was not a thành viên of the club.

C. They invited bu to lớn the clubs as if I had been a thành viên.

D. They asked bu to lớn get out of the club because I was not a thành viên.

Xem thêm: công thức tính sai số

Câu 3:

The meal didn’t cost ví much as I expected.

A. The meal cost less than thở I expect.

B. The meal cost the most expensive as I expected.

C. The meal was as cheap as I expected.

D. The meal cost little than thở I expected.

Câu 4:

Madeleine wears high heels to lớn look taller.

A. In order to lớn look taller, Madeleine wears high heels.

B. So that to lớn look taller, Madeleine wears high heels.

C. Madeleine wants high heels to lớn make her taller.

D. Madeleine buys high heels to lớn look taller.

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

He started learning French six years ago.

A.He has learned French for six years.

B. It was six years ago did he start learning French.

C. He hasn't learnt French for six years.

D. It is six years since he has learnt French.

Câu 6:

His eel soup is better than thở any other soups I have ever eaten.

A. Of all the soups I have ever eaten, his eel soup is the best.

B. I have ever eaten many soups that are better than thở his eel soup.

C. His eel soup is the worst of all soups I have eaten.

Xem thêm: bài giải toán lớp 4

D. His eel soup is good but I have ever eaten many others better.