last week i went to an international food festival taking place in hai phong

1 Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác quá hạn.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn screen

Xem thêm: công thức phân tử của toluen là

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: trong khi tạo cấu trúc bảng muốn thay đổi kích thước của trường ta xác định giá trị mới tại dòng

Cài bịa phần mềm Sách mượt, hình mẫu xinh xắn hơn bên trên điện thoại cảm ứng.