lời bài tụng kinh dược sư

Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung

Kinh Dược Sư hoặc thường hay gọi là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh. Trì tụng kinh này sẽ hỗ trợ tiêu xài bớt cay nghiệt, phát triển nghiệp lành lặn. Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng dịch.

Bạn đang xem: lời bài tụng kinh dược sư

1

>> DỮ LIỆU KINH PHẬT TRÊN PHATGIAO.ORG.VN

NGHI THỨC KHAI KINH DƯỢC SƯ 

(Thắp đèn xông hương thơm, đứng tức thì ngắn ngủi, lẹo tay ngang ngực, căn nhà lễ mật niệm)

CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam xóa ha  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

Án tớ phạ bà phạ,

truật đà tớ phạ,

đạt mạ tớ phạ,

bà phạ truật phỏng hám. (3 lần)

(Quỳ ngay thật, thay cho 3 cây hương thơm dưng ngang trán, căn nhà lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG

Giới hương thơm, Định Hương, dữ Huệ hương

Giải bay, Giải bay tri con kiến hương

Sáng ngời, chiếu từng mươi phương.

Hiện chi phí Tam chỉ, năm Hương cúng nhường nhịn.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lượt, 1 giờ chuông xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN

Hôm ni, môn đệ bọn chúng con cái,phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,trì tụng Dược Sư Kinh Chú, xưng nghiền Hồng Danh,tu hành công đức, ngưỡng nguyện mươi phương Tam chỉ,kể từ bi gia hộ thương hiệu họ……………….đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng tiêu xài trừ,thông thường được lành mạnh, xa vời ly biệt cực khổ ách,nằm trong không còn thảy bọn chúng sinh,1 thời đồng bệnh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.(1 giờ chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời, người

Cha lành lặn cộng đồng tư loài

Quy nó tròn xoe một niệm

Dứt tinh khiết nghiệp phụ vương kỳ

Xưng dương nằm trong nghiền thán

Ức kiếp ko tận cùng.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật, bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng

Đạo thông cảm ko thể nghĩ về bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng sủa ngời

Trước bảo tọa đằm thắm con cái hình ảnh hiện

Cúi đầu van lơn thệ nguyện quy nó.  (1 giờ chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô tận hư vô biến đổi pháp giới vượt lên, hiện tại, vị lai thập phương chư Phật,

Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thông thường trụ Tam chỉ. (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát

,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

 (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu

Rưới tắt vô vàn cảnh cực khổ đau

Chư Thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh

Nhân thế sung sướng tươi tắn, cảnh an nhàn

Cam lồ rưới từng trần gian

Lửa Sảnh dứt tinh khiết, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lượt, 1 giờ chuông)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lượt, 1 giờ chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén đi ra domain authority,nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, quỷ ha tát đỏa bà domain authority, quỷ ha mũ chào mào ni ca domain authority.

Án, tát bàn đi ra trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa nó mông a rị domain authority,

bà lô kiết đế thất Phật đi ra lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì, hê rị quỷ ha bàn nhiều tụt xuống mế,

tát bà a tha bổng đậu thâu vì chưng, a thệ dựng, tát bà tát nhiều,

na quỷ bà dà, quỷ trị đạt đậu, đát điệt tha bổng.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị,

ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà,

ma đi ra quỷ đi ra, quỷ hê quỷ hê rị đà dựng,

cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô trị xà domain authority đế,

ma ha trị xà domain authority đế, đà đi ra đà đi ra,địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra.

Mạ mạ trị quỷ đi ra, mục đế lệ, nó hê di hê,

thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi,

phạt tụt xuống trị sâm, Phật đi ra xá domain authority,

hô lô hô lô quỷ đi ra, hô lô hô lô hê rị,

ta đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô,

bồ đề dạ nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ nhân tình đà dạ,

di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu,

ba dạ quỷ mãng cầu, tớ bà ha.Tất đà dạ, tớ bà ha.

Ma ha vớ đà dạ, tớ bà ha.Tất đà du nghệ, thất bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha.

Ma đi ra mãng cầu đi ra, tớ bà ha.

Tất đi ra tăng a mục khê domain authority, tớ bà ha.

Ta bà quỷ ha a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Giả kiết đi ra a vớ đà dạ, tớ bà ha.

Ba đà quỷ kiết vớ đà dạ, tớ bà ha.

Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tớ bà ha.

Ma bà lị thắng yết đi ra dạ, tớ bà ha.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ, tớ bà ha. (1 giờ chuông)

KỆ KHAI KINH

Thăm thẳm cao siêu

Pháp nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn lần cầu,

Con ni nghe thấy chuyện trì niệm,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lượt, 1 giờ chuông)

PHẬT NÓI

KINH DƯỢC SƯ

LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang phụng dịch

Việt dịch: HT Thích Huyền Dung

Ta nghe như vầy: “Một thuở nọ, Đức Bạt Già Phạm lên đường châu du giáo hóa những nước, cho tới trở thành Quảng Nghiêm, ở ngủ bên dưới cây Nhạc Âm, cùng theo với tám ngàn vị đại Tắc Sô, phụ vương vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát, những sản phẩm Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, những sản phẩm Cư Sĩ, Thiên, Long, Trời, Người, cả thảy đồng vây xung quanh Phật, kính cẩn thỉnh Ngài thuyết Pháp.”  (1 giờ chuông)

Lúc bấy giờ, ông Mạn Thù Thất Lợi pháp vương vãi tử nhờ oai nghiêm thần của Phật, kể từ số chỗ ngồi vùng dậy, vén áo mặt mũi hữu và gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, lẹo tay thiên về Phật và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cúi ngóng Ngài phân tích những thương hiệu, những bổn nguyện to lớn, với mọi công đức thù địch thắng của chư Phật, khiến cho những người dân đang được nghe Pháp, nghiệp chướng tiêu xài trừ, và khiến cho bọn chúng thơ mộng ở đời tượng pháp được không ít lợi lạc về sau”.

Đức Thế Tôn tuyên dương ông Mạn Thù Thất Lợi: “Hay thay cho, Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi đòi hỏi tớ trình bày thương hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật, vì thế mong muốn mang đến bọn chúng thơ mộng không bị nghiệp chướng buộc ràng, quyền lợi an sung sướng vô đời tượng pháp. Nay ngươi nên lắng tai và tâm trí kỹ, Ta tiếp tục vì thế Ông tuy nhiên trình bày.

Nầy Ông Mạn Thù Thất Lợi, ở phương Đông, từ thời điểm cách đây rộng lớn mươi căn dà tụt xuống, với cùng một trái đất thương hiệu là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo căn nhà cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạt Già Phạm.

Này Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc còn tu hạnh Bồ Tát với vạc mươi nhị hạnh nguyện rộng lớn, tạo cho bọn chúng thơ mộng cầu chi được nấy.(1 giờ chuông)

-Nguyện loại nhất: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh được trái ngược vị Chánh Đẳng Chánh Giác, đằm thắm tớ với hào quang quẻ sáng sủa chói, chiếu từng vô số trái đất, tạo cho bọn chúng thơ mộng đều sở hữu đầy đủ phụ vương mươi nhị tướng tá chất lượng và tám mươi tướng tá phụ như đằm thắm của tớ vậy.

-Nguyện loại hai: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, đằm thắm tớ như ngọc lưu ly, vô ngoài thông minh, tinh ma tinh khiết trọn vẹn, không tồn tại chút nhơ bợn, ánh quang quẻ minh chói lọi mọi nơi, công đức cao vòi vĩnh vọi và an trú đằm thắm từng lưới đan vì chưng tia sáng sủa, tỏ rộng lớn vầng nhật nguyệt. Chúng sinh vô cõi U minh đều nhờ khả năng chiếu sáng ấy, tâm trí được banh đem, mong muốn tiếp cận nơi nào nhằm tạo ra sự sự nghiệp, sẽ tiến hành như yêu cầu.

-Nguyện loại ba: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, sử dụng trí huệ, và phương tiện đi lại vô lượng vô bờ, phỏng mang đến bọn chúng thơ mộng, khiến cho từng người dân có đầy đủ những đồ dùng, không một ai nên chịu đựng sự thiếu hụt thốn.

-Nguyện loại tư: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng tu theo đuổi tà giáo, tớ khiến cho bọn họ trở lại an trụ vô Đạo Bồ Đề. Hoặc với những người dân tu theo đuổi hạnh Thinh Văn, Độc Giác, sử dụng giáo lý Đại Thừa, tớ giảng dạy dỗ mang đến bọn họ.

-Nguyện loại năm: Ta nguyện đời sau, Khi đặng Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng, tu hạnh thanh tịnh, theo đuổi giáo pháp của tớ, tớ sẽ hỗ trợ bọn họ tạo được giới pháp trọn vẹn vừa đủ. Nếu với người bị tội bỏ phạm giới pháp, nghe được thương hiệu tớ, người ê sẽ tiến hành thanh tịnh, ngoài tụt xuống vô lối ác.

-Nguyện loại sáu: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng này toàn thân hèn yếu, những căn ko đầy đủ, xấu xí, ngờ nghệch, tai nghễnh ngãng, đôi mắt đui mù, trình bày năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, lác hủi, điên loạn, chịu đựng những bịnh cực khổ ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, ngay tắp lự được toàn thân đoan chánh, tâm tánh khéo léo, những căn vừa đủ, không tồn tại những dịch cực khổ ấy nữa.

-Nguyện loại bảy: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Đạo Bồ Đề, nếu như với bọn chúng thơ mộng này bị những bệnh bịnh hiểm túng bấn không một ai cứu vớt chữa trị, không một ai nhằm nương nhờ, ko bắt gặp thầy, ko bắt gặp dung dịch, ko bà con cái, ko căn nhà cửa ngõ, chịu đựng nhiều nỗi túng bấn tầm thường khốn cực khổ, nếu như nghe thương hiệu tớ một lượt, toàn bộ dịch thiến cực khổ óc đều tiêu xài trừ, đằm thắm tâm an nhàn, gia quyến họp mặt, của nả đủ đầy, cho tới bệnh được đạo trái ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại tám: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Đạo Bồ Đề, nếu như với phụ phái nữ này bị trăm điều hèn yếu cực khổ sở, rầu rĩ, tức tối, sinh tâm nhàm ngán, mong muốn vứt đằm thắm ấy, nếu như nghe thương hiệu tớ, được trả đằm thắm gái trở thành đằm thắm trai, với đầy đủ hình tướng tá trượng phu, cho tới bệnh đạo trái ngược vô thượng Bồ Đề.

-Nguyện loại chín: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Đạo Bồ Đề, dẫn dắt bọn chúng thơ mộng thoát khỏi vòng lưới quỷ nghiệp, được giải bay toàn bộ sự buộc ràng của nước ngoài đạo. Nếu với những kẻ tụt xuống vô rừng ác con kiến, tớ dẫn bọn họ về với chánh con kiến, và từ từ dạy dỗ bọn họ tu luyện theo đuổi những hạnh Bồ Tát đặng mau bệnh Đạo Bồ Đề.

-Nguyện loại mười: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Đạo Bồ Đề, nếu như với thơ mộng này bị căn nhà vua xiềng xích, tấn công đập, hoặc bị ngục tù, hoặc bị chém thịt, hoặc bị nhiều tai nạn ngoài ý muốn điếm nhục, đằm thắm tâm chịu đựng những nỗi cực khổ, rầu rĩ, bứt rứt, nếu như nghe thương hiệu tớ, nhờ mức độ oai nghiêm thần phước đức của tớ, đều được giải bay toàn bộ những nỗi ưu cực khổ ấy.

-Nguyện loại mươi một: Ta nguyện đời sau, Khi bệnh Đạo Bồ Đề, nếu như với thơ mộng này bị sự đói khát hoành hành, vì thế lần miếng ăn nên tạo ra những nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu tớ, chuyên nghiệp niệm lâu trì, trước không còn tớ sử dụng những số tiêu hóa công bố mang đến bọn họ được no đầy đủ, và sau tớ đem giáo pháp nhiệm mầu tạo lập mang đến bọn họ cảnh giới an nhàn trọn vẹn.

-Nguyện thừ mươi hai: Ta nguyện đời sau khoản thời gian bệnh Bồ Đề, nếu như với thơ mộng này túng bấn cho tới nỗi không tồn tại áo bao phủ đằm thắm, bị mũi mòng gặm nhen nhóm, rét mướt lạnh lẽo dãi dầu, ngày tối cực khổ bức, nếu như nghe và trì niệm thương hiệu tớ, tớ sẽ hỗ trợ cho tất cả những người này được như yêu cầu muốn: những loại quần áo chất lượng đẹp mắt, bảo vật chỉnh tề, tràng hoa, phấn son thơm ngát ngát, trống rỗng nhạc ca múa, mong muốn hương thụ loại này cũng rất được thỏa mãn nhu cầu cả.(1 giờ chuông)

Nầy Mạn Thù Thất Lợi, này đó là mươi nhị lời nói nguyện nhiệm mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác vạc đi ra trong lúc tu hạnh Bồ Tát.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc còn tu hạnh Bồ Tát vạc những lời nói nguyện to lớn và những công đức chỉnh tề ở cõi Ngài, dầu tớ trình bày mãn một kiếp cũng ko thể không còn được. Nhưng tớ nói theo một cách khác tức thì rằng, cõi Phật ê một bề thanh tịnh, không tồn tại thanh nữ, cũng không tồn tại lối dữ, và cho tới giờ cực khổ cũng ko.

Ở cõi ấy khu đất toàn vì chưng hóa học lưu ly, lối đi với chão vì chưng vàng giăng thực hiện ranh giới, trở thành quách hoàng cung, cái hiên hành lang cửa số cho tới những lớp lưới chứa đựng cũng toàn vì chưng vật thất bảo thực hiện đi ra, chẳng không giống gì những công đức chỉnh tề ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy.

Cõi Phật ấy, với nhị vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, là nhị bực thượng thủ vô vô lượng, vô số Bồ Tát, và lại là những bậc chuẩn bị xẻ xứ thực hiện Phật. Hai vị này đều lưu giữ kho tàng chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, vì vậy những kẻ thiện nam tính mạnh mẽ phái nữ này với tín nhiệm vững chãi thì nên nguyện sinh về trái đất của Ngài.”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Tử Mạn Thù Thất Lợi rằng: “Có những bọn chúng sinh ko biết điều lành lặn dữ, cứ ôm lòng bỏn xẻn, ko biết tía thí và cũng ko biết trái ngược báo của việc tía thí là gì, ngu si vô trí, thiếu hụt hẳn đức tin cậy, lại ham chứa chấp hóa học của nả mang đến nhiều, hôm mai khư khư giữ gìn, thấy ai cho tới van lơn, lòng dường như không mong muốn, tuy nhiên nếu như vô cùng chẳng đang được nên trả của đi ra thì nhức nhối mến tiếc, nhường nhịn như lóc thịt cho tất cả những người vậy. Lại với bọn chúng thơ mộng tham lam lam, chỉ hồi hộp tích trữ của nả mang đến nhiều tuy nhiên tự động bản thân không đủ can đảm chi tiêu, còn trình bày chi tới việc đem của ấy thí mang đến phụ vương u, bà xã con cái, tôi tớ và những kẻ túng bấn tầm thường cho tới van lơn. Những kẻ tham lam lam ấy, Khi bị tiêu diệt bị đọa vô lối ngạ quỷ hoặc bàng sinh. Mặc mặc dù ở vô mãnh thú, tuy nhiên nhờ đời trước, sinh sống vô cõi nhơn gian giảo từng nghe qua loa thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ni lại còn lưu giữ niệm thương hiệu của Ngài, ngay tắp lự kể từ cõi ấy bay sinh quay về thực hiện người. Khi đã và đang được thực hiện người lại lưu giữ cho tới kiếp sinh sống vô lối ngạ quỷ súc sinh, biết e sự khổ đau, nên người ê ko ưa đắm dục lạc, mong muốn tự động bản thân thao tác làm việc tía thí, ko tham lam tiếc số gì, hoàn toàn có thể đem cả đầu, đôi mắt, tay, chơn hoặc tiết thịt của đằm thắm bản thân, tía thí mang đến những kẻ cho tới van lơn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, vô vùng thơ mộng với người thụ giới của Phật nhằm tu học tập và lại huỷ giới, hoặc với kẻ ko huỷ giới và lại huỷ nguyên tắc, hoặc với kẻ tuy rằng chẳng huỷ giới và nguyên tắc và lại bỏ sợ hãi chánh con kiến, hoặc với kẻ tuy rằng ko tiêu diệt chánh con kiến và lại vứt sự nhiều văn, nên không hiểu biết được nghĩa lý sâu sắc xa vời vô kinh Phật trình bày, hoặc với kẻ tuy rằng nhiều văn tuy vậy với thói tăng thượng mạn, tự thói tăng thượng mạn ấy bao phủ lấp tâm tánh, câu chấp cho chính bản thân là nên, người không giống là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với quỷ. Những kẻ ngu si ấy, tự động tôi đã theo đuổi cùn con kiến, khiến cho cho tất cả những người không giống cũng tụt xuống vô hố nguy khốn. Những bọn chúng thơ mộng ấy, bị trôi quanh trong những lối địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh ko lúc nào nằm trong. Nếu nghe được thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bọn họ ngay tắp lự vứt những hạnh dữ, tu theo đuổi những phép tắc lành lặn, không bị đọa vô mãnh thú nữa. Giả sử với người ko thể vứt những hạnh dữ và ko tu theo đuổi những pháp lành lặn tuy nhiên nên bị đọa vô mãnh thú thì cũng nhờ oai nghiêm lực và bổn nguyện của Đức Dược Sư, ngay tắp lự kể từ điểm mãnh thú ê sinh vô cõi người, tinh ma tấn tu hành chân chánh, khéo điều tiết ý tứ, xuống tóc tu học tập giáo pháp của Như Lai, làm rõ nghĩa lý sâu sắc xa vời, ly biệt được thói tăng thượng mạn, ko chê bai chánh pháp, ko bè các bạn với quỷ, từ từ tu theo đuổi hạnh Bồ Tát, tiếp tục bệnh được đạo trái ngược Bồ Đề.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như bọn chúng thơ mộng với tính tham lam lam tật đánh đố, hoặc tuyên dương bản thân chê người, sẽ ảnh hưởng đọa vô phụ vương lối dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chịu đựng nhiều sự nhức nhối cực khổ sở, trải qua loa ko biết bao nhiêu ngàn năm mới tết đến không còn. Khi đã mất sự khổ đau ê, ngay tắp lự sinh lại cõi người nên thực hiện đằm thắm trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thông thường bị người quấy rầy và hành hạ, tấn công đập và bị đói khát dầy vò, lối xa vời chở nặng trĩu, vô cùng nặng nhọc muôn phần; may đặng thực hiện đằm thắm người, lại bị sinh vô hạng hạ tiện, thực hiện tôi tớ mang đến kẻ không giống, mãi bị sai sử, ko lúc nào được chút tự tại. Nếu những người dân ấy, đời trước từng nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tự nhân lành lặn ấy, thời nay lưu giữ lại, chí tâm qui nó Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia hộ, được bay ngoài từng cực khổ óc, những căn thông lợi, trí huệ thông minh, lại thêm thắt nhiều văn, hằng cầu thắng pháp, thông thường bắt gặp các bạn lành lặn, đời đời kiếp kiếp dứt hẳn lưới quỷ, đập nát nhừ vỏ vô minh, tát cạn sông phiền óc, được bay ngoài sinh, lão, dịch, tử và những nỗi khổ đau hồi hộp buồn.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như với bọn chúng thơ mộng ưa sự ngang trái ngược phân chia ly biệt, trổ tài, kiện tụng cho nhau, thực hiện óc loàn cho chính bản thân và người, đem đằm thắm, khẩu, ý tạo ra thêm thắt nghiệp ác, xoay qua loa quay về, thông thường thực hiện những việc ko nhiêu ích nhằm mưu mẹo sợ hãi cho nhau, hoặc cáo triệu thần núi, thần cây, thần sông v.v..., nhằm sợ hãi người, hoặc thịt bọn chúng sinh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược Xoa và quỷ La Sát nhằm cậy quỷ sợ hãi người, hoặc biên thương hiệu bọn họ hoặc thực hiện hình tượng của những người chiên oán thù, sử dụng phép tắc chú thuật cùn ác trù ẻo mang đến bị tiêu diệt, hoặc theo đuổi lối ếm đối hoặc sử dụng những vật độc, chú pháp sợ hãi người, người này bị những tai nạn ngoài ý muốn ấy, nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những loại cùn ác ê ko thể sợ hãi được. Nếu những kẻ ác tâm ê khởi lòng kể từ bi thao tác làm việc quyền lợi an sung sướng mang đến kẻ không giống, không thể ý tổn óc và hiềm phẫn uất, người ê sẽ tiến hành an sung sướng.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như vô sản phẩm tứ chúng: Tắc Sô, Tắc Sô ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca và những thiện phái mạnh tín phái nữ đều lâu trì tám giới cấm, hoặc vô 1 năm, hoặc từng năm phụ vương mon, vâng lưu giữ giới pháp thực hiện điểm nó chỉ tu học tập, đem căn lành lặn này nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhằm nghe chánh pháp, tuy nhiên nếu như ko ra quyết định, hễ nghe thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Khi mạng cộng đồng, sẽ sở hữu được tám vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, chỉ Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát kể từ bên trên ko trung tiếp cận trả lối chỉ lối, người ê ngay tắp lự được sinh trong mỗi hoa báu đầy đủ màu sắc. Hoặc nếu như với kẻ nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư, được sinh lên cõi trời, và lại nhờ căn lành lặn sẵn với, không thể sinh lại những lối ác nữa. Khi tuổi tác lâu ở cõi trời đang được mãn, người này lại sinh vô vùng nhân gian giảo, hoặc thực hiện bậc Luân Vương, thống nhiếp cả tư châu thiên hạ, oai nghiêm đức tự động bên trên, giáo hóa mang đến vô lượng trăm ngàn bọn chúng thơ mộng theo đuổi lối thập thiện, hoặc sinh vào dòng xoáy Sát Đế Ly, Bà La Môn hoặc cư sĩ đại cô, của chi phí dư dật, kho đụn tràn trề, tướng tá mạo đoan trang, quyến nằm trong họp mặt, lại được mưu trí trí huệ, dõng mãnh oai nghiêm hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu như với người phụ phái nữ này nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tận tình lâu trì thương hiệu ấy, đời sau sẽ không còn thực hiện đằm thắm gái nữa.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Khi đang được bệnh Đạo Bồ Đề, tự mức độ bổn nguyện tuy nhiên Ngài để ý biết bọn chúng thơ mộng bắt gặp nên những loại bịnh cực khổ như domain authority vàng, gầy nhom nhức nhối, cảm sức nóng, thương hàn, hoặc trúng nên những loại ếm đối, vật độc, hoặc bị hoạnh tử, hoặc bị bị tiêu diệt non. Muốn những bệnh bịnh ấy được tiêu xài trừ và lòng ngóng cầu của bọn chúng thơ mộng được toại nguyện, Ngài ngay tắp lự nhập quyết định nhằm bài trừ toàn bộ cực khổ óc của bọn chúng sinh. Khi Ngài nhập quyết định, kể từ vô nhục tiếp phóng đi ra luồng khả năng chiếu sáng rộng lớn, vô luồng khả năng chiếu sáng ấy trình bày Đại Đà La Ni:  (1 giờ chuông)

Nam Mô bạt dà trị đế, bệ sát xã lụ rô quí lưu ly, chén lặt bà hắt đi ra xà dã, đát tha bổng yết nhiều domain authority, a đi ra hắt đế, tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt tha bổng. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Lúc ê, luồng khả năng chiếu sáng thao diễn chú này rồi, cả đại địa rúng động, phóng đi ra ánh đại quang quẻ minh, thực hiện mang đến toàn bộ bọn chúng sinh, dứt không còn dịch cực khổ, tận hưởng được an sung sướng.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Nếu thấy người này đang được giắt dịch, khuyên răn bọn họ tắm gội thật sạch, và vì thế bọn họ nhứt tâm tụng chú này một trăm lẻ tám biến đổi, chú nguyện vô thực phẩm, vô dung dịch húp, hoặc nội địa ko vi trùng, mang đến bọn họ húp, những dịch cực khổ ấy đếu dứt không còn.

Nếu với người ngóng cầu việc gì, chỉ nhất tâm tụng chú này, đều được như yêu cầu mong muốn, dường như không bịnh lại được sinh sống lâu, sau khoản thời gian mạng cộng đồng, người này được sinh về trái đất Tịnh Lưu Ly, không thể thối trả, rồi từ từ bệnh trái ngược Bồ Đề.

Vậy nên, Mạn Thù Thất Lợi! Chúng thơ mộng tận tình quan tâm tôn trọng, kính cẩn, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thông thường trì tụng chú này chớ quên béng.

Lại nữa, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ này được thấy hình tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, từng ban mai, súc mồm, tấn công răng tắm gội thật sạch, xong xuôi lại thắp hương thơm, rải dầu thơm ngát, những số kỹ nhạc nhằm cúng nhường nhịn hình tượng; với kinh này, nên dạy dỗ người không giống hoặc tự động bản thân ghi chép đi ra, một lòng lâu trì nhằm hiểu rõ sâu xa nghĩa lý với vị pháp môn sư giảng trình bày kinh pháp, nên cúng nhường nhịn toàn bộ những đồ dùng quan trọng, hễ tận tình vì vậy, chư Phật tiếp tục phò hộ người này được toại nguyện từng sự ngóng cầu.”

Lúc bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi tuỳ nhi bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, qua loa thời kỳ tượng pháp, tôi tiếp tục sử dụng đầy đủ chước phương tiện đi lại, tạo cho những thiện phái mạnh tín phái nữ với tín nhiệm trong trắng, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả cho tới vô giấc mộng của mình, tôi cũng sử dụng thương hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh điểm tai mang đến bọn họ rõ ràng biết.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai lâu trì hiểu tụng kinh này, hoặc đem giảng trình bày, thanh minh cho tất cả những người không giống, hoặc tự động bản thân hoặc dạy dỗ người ghi chép kinh này, tận tình kính cẩn tôn trọng, sử dụng bông thơm ngát, dầu thơm ngát, những loại hương thơm nhen nhóm, tràng hoa, anh lạc, phướn lọng, nằm trong âm thanh hát múa, nhằm cúng nhường nhịn, hoặc sử dụng sản phẩm ngũ sắc thực hiện đãy đựng kinh này, thu vén một điểm thật sạch, thiết lập một chiếc đài cao nhằm lên, ngay tắp lự với tư vị Thiên Vương quyến nằm trong, và vô lượng trăm ngàn thiên bọn chúng ở những cõi trời không giống nhau đều cho tới ê cúng nhường nhịn và thủ hộ.

Bạch Đức Thế Tôn, nếu như kinh này tồn tại cho tới nơi nào với người lâu trì và nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ công đức bổn nguyện của Ngài, địa điểm ấy không biến thành bịnh hoạnh tử, cũng không biến thành những hung thần, hung thần đoạt lấy tinh ma khí, dầu với bị đoạt lấy, cũng rất được trả lại, đằm thắm tâm khỏe khoắn như thông thường.”(1 giờ chuông)

Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: “Thật đúng thật lời nói ngươi trình bày, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ này mong muốn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, trước nên tạo ra lập hình tượng Ngài, nhằm bên trên tòa cao thật sạch, rải bông, nhen nhóm những loại hương thơm, sử dụng những loại tràng phan chỉnh tề, thờ như vậy vô bảy ngày bảy tối. Người ê nên lâu tám giới, ăn vật thanh tịnh, tắm gội thật sạch, quần áo chỉnh tề, lưu giữ lòng thanh tịnh, ko tức giận, ko sát sợ hãi, so với toàn bộ loại thơ mộng nên khởi tâm đồng đẳng, đầy đủ cả tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả, thực hiện mang đến bọn họ được quyền lợi an sung sướng, tấn công nhạc ca hát ngợi tuyên dương, lên đường nhiễu xung quanh tượng Phật, nghĩ về lưu giữ công đức bổn nguyện hiểu tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý, khai thị cho tất cả những người không giống biết. Làm vì vậy, người này được toại ý việc ngóng cầu, như cầu sinh sống lâu, được sinh sống lâu; cầu vận hên, được nhiều sang; cầu quan tiền vị, được quan tiền vị; cầu được sinh nam nhi, phụ nữ, thì được sinh nam nhi, phụ nữ.

Nếu với người này vô giấc mộng thấy những điềm nằm mơ dữ, Khi thức thấy những ác tướng tá, như chim đậu sát căn nhà, hoặc địa điểm ở xuất hiện trăm điều quái quỷ dị, người ấy nên sử dụng của báu cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những ác nằm mê, ác tướng tá và những điềm xấu xí ấy thảy đều ẩn không còn, không thể nên hồi hộp e.

Nếu người này bắt gặp tai nạn ngoài ý muốn nguy khốn như nàn nước, lửa, gươm, đao, dung dịch độc và thay cho thú dữ tạo ra e hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn rết, trườn cạp, rít, sên, lằn con muỗi, tận tình lưu giữ niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này được bay những e hãi ấy, hoặc nếu như bị những nước không giống xâm chiếm, nhiễu sợ hãi, ăn cướp rối loàn, lưu giữ niệm và kính cẩn Đức Dược Sư, người ê cũng rất được bay ngoài những nàn ấy.

Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi, nếu như với thiện phái mạnh tín phái nữ này kể từ Khi vạc tâm thụ giới cho tới ngày bị tiêu diệt, ko thờ những vị Trời này, duy nhất lòng nương theo đuổi Phật, Pháp, Tăng, lưu giữ gìn ngũ hành, mươi giới, Bồ Tát mươi giới trọng, tư mươi tám giới khinh thường, Tỳ Kheo Tăng nhị trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni phụ vương trăm tư mươi tám giới, nếu như với bỏ phạm những giới pháp đang được lâu, e đọa vô mãnh thú, nếu như chuyên nghiệp niệm và kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người ê ra quyết định ko lâu sinh vô phụ vương lối ác.

Lại nếu như với người phái nữ này đương khi sinh đẻ nên chịu khó cực khổ nhức nhối, xưng thương hiệu, lễ bái và tận tình kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, người này sẽ ngoài những sự khổ đau ấy, Khi sinh con cái đi ra được vuông tròn xoe, tướng tá mạo đoan ngặt nghèo, lợi căn mưu trí, an ổn định không nhiều bịnh thiến, ai thấy cũng sung sướng mừng và không biến thành quỷ cướp đoạt tinh ma khí.”  (1 giờ chuông)

Lúc ấy, Đức Thích Ca bảo A Nan: “Như tớ đang được tuyên dương ngợi công hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, này đó là công hạnh sâu sắc xa vời của chư Phật, khó khăn hiểu thấu được, vậy ngươi với tin cậy chăng?” A Nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, so với Khế Kinh của Như Lai trình bày, ko lúc nào tôi sinh tâm nghi vấn. Tại sao? Vì những nghiệp đằm thắm, khẩu, ý của Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt mũi trời, mặt mũi trăng hoàn toàn có thể rơi xuống, núi Diệu Cao hoàn toàn có thể rung rinh động, tuy nhiên những lời nói của chư Phật thổ lộ ko lúc nào sai được. Bạch Đức Thế Tôn nếu như với bọn chúng sinh này tín căn ko vừa đủ, nghe nói đến việc những công hạnh sâu sắc xa vời của chư Phật, thì nghĩ về rằng: Làm sao chỉ niệm thương hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tuy nhiên được không ít công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự ko tin cậy ê, trở sinh lòng bỏ báng, nên bọn họ nên mất quá nhiều điều quyền lợi, mãi ở vô cảnh tối lâu năm tăm tối, lại còn bị đọa lạc trong những lối mãnh thú, lưu trả ko nằm trong.”

Phật lại bảo A Nan: “Những bọn chúng thơ mộng ấy nếu như nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm lâu trì, ko sinh lòng nghi vấn, tuy nhiên đọa vô mãnh thú, thì thiệt vô lý vậy”

Này A Nan, này đó là công hạnh vô cùng nhiệm mầu của chư Phật, khó khăn tin cậy, khó khăn hiểu, ni ngươi lãnh lâu được, này đó là nhờ oai nghiêm lực của Như Lai vậy. (1 giờ chuông)

Này A Nan, toàn bộ những sản phẩm Thinh Văn, Độc Giác và những Bồ Tát ko lên bậc Sơ Địa đều ko thể tin cậy đúng thật Phật, chỉ trừ những bậc Nhất Sanh Sở Hệ Bồ Tát mới mẻ tin cậy hiểu rõ tuy nhiên thôi.

Này A Nan, đằm thắm người khó khăn đặng, tuy nhiên không còn tín nhiệm kính tôn trọng ngôi Tam chỉ còn khó khăn rộng lớn, huống chi nghe được thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó khăn không chỉ có thế.

Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu ko biết từng nào hạnh Bồ Tát, sử dụng ko biết từng nào phương tiện đi lại khôn khéo, vạc ko biết từng nào nguyện to lớn, nếu như tớ thổ lộ vô một kiếp hoặc hơn thế một kiếp, thì kiếp số ê hoàn toàn có thể mau không còn, chớ những hạnh nguyện và những và những phương tiện đi lại khôn khéo của Đức Dược Sư, ko lúc nào trình bày mang đến không còn được.”  (1 giờ chuông)

Lúc lúc này vô bọn chúng hội với cùng một vị Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát Bồ Tát ngay tắp lự kể từ số chỗ ngồi vùng dậy, trịch vai áo mặt mũi hữu, gối mặt mũi mặt quì sát khu đất, cúi đầu lẹo tay bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, cho tới thời kỳ tượng pháp với những bọn chúng sinh bị nhiều thiến nàn, khốn cực khổ, tật dịch luôn luôn luôn luôn, toàn thân gầy nhom nhức nhối, thức ăn ko được, môi cổ thô ran, đôi mắt thấy đen thui tối, tướng tá bị tiêu diệt xuất hiện, phụ vương u, bà con cái, bằng hữu quen thuộc biết, vây xung quanh thút thít. Thân bịnh ở ê, đang được thấy quỉ sứ cho tới dẫn thần thức, đem đến trước vua Diêm Ma. Liền lúc ấy thần Cu Sanh ghi tội phước của những người ê, nhấc lên vua Diêm quỷ. Lúc bấy giờ, vua phán chất vấn và kê tính những tội phước của những người ê đã từng tuy nhiên xử đoán. Nếu trong những lúc ê, bà con cái quen thuộc biết, vì thế người bịnh ấy, quy nó với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh bọn chúng Tăng hiểu tụng kinh này, nhen nhóm đèn bảy tầng, treo thần phan tục mạng năm sắc, hoặc ngay tắp lự trong những lúc ấy, hoặc trải qua loa bảy ngày, nhị mươi kiểu mốt ngày, phụ vương mươi lăm ngày, tư mươi chín ngày, thần thức người ê được quay về như một vừa hai phải tỉnh giấc nằm mơ, tự động bản thân lưu giữ biết những nghiệp lành lặn, nghiệp dữ và trái ngược báo đang được lâu. Chính đang được thấy rõ ràng những quả báo vì vậy, dầu với bắt gặp nên những tai nạn ngoài ý muốn nguy khốn cho tới tánh mạng, người này cũng không đủ can đảm tạo ra những nghiệp ác nữa. Vậy nên, những thiện phái mạnh tín phái nữ nên một lòng trì niệm thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.”

Lúc bấy giờ, A Nan chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Nên kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly thế nào, còn đèn và phan tục mạng nên thực hiện sao?”(1 giờ chuông)

Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Nếu với người bịnh này, mong muốn ngoài bịnh cực khổ, bà con cái của mình nên lâu trì tám phần trai giới vô bảy ngày, bảy tối, tùy từng mức độ bản thân rinh sửa thức thức ăn và những loại cần thiết dùng làm cúng nhường nhịn chư Tăng, ngày tối sáu thời, kính lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hiểu tụng kinh này tư mươi chín biến đổi và thắp tư mươi chín ngọn đèn, lại tạo ra bảy hình tượng Đức Dược Sư, trước từng hình tượng nhằm bảy ngọn đèn, từng ngọn rộng lớn như bánh xe cộ, nhen nhóm luôn luôn vô tư mươi chín ngày tối chớ mang đến tắt, thần phan được sản xuất vì chưng sản phẩm ngũ sắc, chiều dài tư mươi chín gang tay, nên phóng sinh tư mươi chín loại vật không giống nhau, người bịnh ấy tiếp tục qua loa ngoài ách nàn, không thể bị hoạnh tử và những loại quỷ nhiễu sợ hãi.

Lại nữa A Nan, nếu như vô loại Sát Đế Lỵ với những vị quốc vương vãi đã từng lễ quán đảnh tuy nhiên bắt gặp khi với nàn, dân chúng bị bịnh dịch, bị nước không giống xâm chiếm, bị nội loàn, thường bị nàn tinh ma tú biến đổi đi ra nhiều điềm quái quỷ dị: như nhựt thực, nguyệt thực, mưa bão táp trái ngược mùa, hạn hán, động khu đất v.v..., Khi ê những vị quốc vương vãi nên đem lòng kể từ bi, thương xót toàn bộ dân chúng, đại xá mang đến tội nhơn bị kìm hãm, cúng nhường nhịn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ căn lành lặn này và nhờ thần lực của Ngài, khiến cho nội địa được an ổn định, mưa hòa bão táp thuận, lúa thóc được mùa, toàn bộ dân chúng đều hạnh phúc, ko bịnh thiến, không tồn tại thần Dược Xoa bạo ác, óc sợ hãi lê dân. Tất cả ác tướng tá ấy đều ẩn thất lạc và những vị quốc vương vãi được sinh sống lâu khỏe khoắn.

Này A Nan, nếu như những vợ vua, hoàng phi, công chúa, hoàng thái tử, vương vãi tử, đại thần phụ tướng tá, thể phái nữ vô cung, bá quan tiền và loại dân bị bịnh cực khổ với mọi tai nạn ngoài ý muốn, nên tạo ra lập thần phan năm sắc, đèn Dược Sư nên thắp sáng sủa luôn luôn, phóng sinh những loại vật, rải hoa đầy đủ sắc, nhen nhóm những loại danh hương thơm nhằm cúng nhường nhịn Đức Dược Sư, những người dân ê sẽ tiến hành lành lặn bịnh và bay ngoài những tai nạn ngoài ý muốn.”

Ngài A Nan lại chất vấn Cứu Thoát Bồ Tát rằng: “Tại sao khuôn mẫu mạng đã mất mà còn phải sinh sống thêm thắt được?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Như Lai trình bày với chín loại hoạnh tử, Đại Đức ko nghe hoặc sao? Vậy nên, Cứu Thoát khuyên răn người thực hiện phan và đèn tục mạng, tu những phước đức và nhờ ê nên trong cả đời không biến thành cực khổ sở thiến nàn.”

Ngài A Nan lại hỏi:”Chín loại hoạnh tử là gì?”. Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là với người này bị dịch tuy rằng nhẹ nhõm, tuy nhiên ko thầy ko dung dịch, ko người săn bắn sóc, hoặc với bắt gặp thầy lại mang đến húp lầm dung dịch, bịnh ko xứng đáng bị tiêu diệt tuy nhiên bị bị tiêu diệt oan. Trong Khi đang được bịnh tuy nhiên tin cậy theo đuổi những thuyết họa phước vu vơ của ma tà nước ngoài đạo, yêu thương nghiệt vô đời, sinh lòng sợ hãi, không thể tự động căn nhà, phân biệt chánh cùn, bói khoa chú thuật, tạo ra thêm thắt tội lỗi, thịt sợ hãi sinh mạng, tấu với thần minh, vái nài vọng tưởng, nhằm van lơn ban phước, ngóng được sinh sống lâu, tuy nhiên ko thể được. Bởi si đắm đuối lỡ lầm, tin cậy theo đuổi cùn con kiến, điên hòn đảo quỷ mị, nên bị hoạnh tử, đọa vô địa ngục, đời đời kiếp kiếp ko thoát khỏi. Hai là bị phép tắc vua tru lục. Ba là đùa bời trụy lạc, săn bắn phun, quí tửu sắc, buông lung vô đối, bị loại quỷ đoạt thất lạc tinh ma khí. Bốn là bị bị tiêu diệt thiêu. Năm là bị bị tiêu diệt đắm. Sáu là bị những thú dữ ăn thịt. Bảy là bị tụt xuống kể từ bên trên cao xuống. Tám là bị bị tiêu diệt vì thế dung dịch độc, ếm đối, nguyền rủa, trù ẻo và bị quỷ Tử Thi thực hiện sợ hãi. Chín là bị bị tiêu diệt vì thế đói khát khốn cực khổ. Đó là chín hoạnh tử, Như Lai thổ lộ. Còn những hoạnh tử không giống, nhiều vô lượng, ko thể trình bày không còn được.  (1 giờ chuông)

Lại nữa A Nan, vua Diêm Ma ê là thủ lãnh biên chép buột cỗ, thương hiệu tuổi tác, tội phước bên trên trần thế. Nếu với người này ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch tặc, bỏ nhục ngôi Tam chỉ, tiêu hủy phép tắc vua tôi, bỏ phạm giới cấm, vua Diêm Ma theo đuổi tội nặng trĩu nhẹ nhõm tuy nhiên hành trị. Vì thế tớ khuyên răn người xem nên thắp đèn thực hiện phan, phóng sinh, tu phước nhằm ngoài những cực khổ ách, chỉ bắt gặp những điều sung sướng.”

Lúc bấy giờ, vô bọn chúng hội với mươi nhị vị Dược Xoa Đại Tướng: Cung Tì La đại tướng tá, Phạt Chiếc La đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng tá, An Để La đại tướng tá, lấn át Nể La đại tướng tá, San Để La đại tướng tá, Nhơn Đạt La đại tướng tá, Ba Di La đại tướng tá, Ma Hổ La đại tướng tá, Chơn Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng tá, Tỳ Yết La đại tướng tá. (1 giờ chuông)

Mười nhị vị đại tướng tá này, từng vị đều sở hữu bảy ngàn quyến nằm trong Dược Xoa đồng chứa chấp giờ bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, thời điểm ngày hôm nay, công ty chúng tôi nhờ oai nghiêm lực của Phật, được nghe thương hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không thể e quánh những lối mãnh thú nữa. Chúng tôi đồng một lòng quy nó Phật, Pháp, Tăng, thề bồi tiếp tục gánh vác mang đến bọn chúng thơ mộng, thao tác làm việc nghĩa lợi mang lại sự nhiêu ích an sung sướng. Trong buôn bản, xóm, trở thành, nước, hoặc vô rừng cây vắng ngắt, nếu như với kinh này lưu tía cho tới, hoặc với người lâu trì thương hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và kính cẩn cúng nhường nhịn Ngài, công ty chúng tôi nằm trong quyến nằm trong đồng hộ vệ người ấy bay ngoài toàn bộ ách nàn và khiến cho bọn họ cần thiết việc chi cũng rất được thỏa mãn nhu cầu. Nếu với ai bị bịnh thiến cực khổ ách, mong muốn cầu mang đến ngoài, nên hiểu tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự động công ty chúng tôi, Khi đã và đang được như lòng ngóng cầu thì mới có thể banh nó đi ra.”

Lúc ấy, Đức Thích Ca tuyên dương những vị Dược Xoa đại tướng tá rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại tướng tá Dược Xoa, những ngươi mong muốn báo đáp công hạnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên vạc nguyện thực hiện những việc quyền lợi an sung sướng mang đến toàn bộ bọn chúng thơ mộng vì vậy.”

Xem thêm: khởi nghĩa mai thúc loan

Đồng thời, A Nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi thương hiệu là gì? Và bọn chúng thôi nên phụng trì như vậy nào?”  (1 giờ chuông)

Phật bảo A Nan: “Pháp môn này gọi là Bổn Nguyện và Công Hạnh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng gọi là Kiết Nguyện Thần Chú của mươi nhị Thần Tướng, và cũng gọi là Con Đường Dứt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Nên đúng thật vậy tuy nhiên lâu trì.”

Khi Phật trình bày lời nói ấy rồi, những sản phẩm Đại Bồ Tát, Thinh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẫn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Dà, Người với mọi loại quỷ thần, toàn bộ đại bọn chúng đều rất là sung sướng mừng và đồng tin cậy lưu giữ vâng thực hiện.  (1 giờ chuông). 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạt già nua trị đế bệ sát xả, lủ rô quí lưu ly chưng lặt bà hắc đi ra xà fake. Đát tha bổng yết nhiều gia a đi ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha bổng. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa tinh khiết lòng trần vạc tâm trở thành kính

Đối trước Phật đài, cầu van lơn giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm toại nguyện Dược Sư Phật.

DƯỢC SƯ TÁN

Hải hội Dược Sư, sáng sủa rực thần quang quẻ, tám vị Bồ-tát giáng cát tường như ý, bảy vị Phật tuyên dương, nhật nguyệt hồi quang quẻ, ban phúc lâu an khang - thịnh vượng.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa

Giúp Phật tuyên dương

Chỉ ngũ sắc kết trở thành tên

Cầu nguyện được chu viên

Rửa tinh khiết oan khiên

Phúc lâu khang vẹn tuyền:

Mười nhị nguyện lớn

Giáo căn nhà Đông Phương

Bốn chín đèn soi sáng sủa đàn tràng

Bảy bảy đức chơn thường

Lễ bái nghiền dương

Hết tai nạn ngoài ý muốn được lâu ngôi trường.

Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT

Quán Tự Tại Bồ Tát hành rạm Bát nhã Ba la mật nhiều thời, chiếu con kiến ngũ uẩn giai ko, phỏng nhứt thiết cực khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc, lâu tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp ko tướng tá, bất sinh bạt mạng, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất hạn chế.

Thị cố ko trung vô sắc, vô lâu tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt đằm thắm ý, vô sắc thanh mùi vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô cực khổ, luyện, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đỏa nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, tâm vô quái quỷ lo ngại, vô quái quỷ lo ngại cố, vô hữu xịn tía, viễn ly điên hòn đảo nằm mê tưởng, cứu vớt cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, nó Bát nhã Ba la mật nhiều cố, đắc A nậu nhiều la Tam miệu Tam nhân tình đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết cực khổ, chân thực bất hư hỏng.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, phụ vương la yết đế, phụ vương la tăng yết đế, nhân tình đề tát bà ha.

Thần Chú Vãng Sanh:

Nam-mô a di nhiều bà dạ

Đa tha bổng dà nhiều dạ

Đa địa dạ tha bổng.

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều vớ đam bà tỳ

A di rị nhiều tì ca lan đế

A di rị nhiều, tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ nhiều ca lệ tớ bà ha.

A-Di-Đà Phật đằm thắm kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén nguyện phỏng chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. (Niệm nhiều không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

A Di Đà Phật đằm thắm sắc vàng,

Tướng chất lượng tỏa nắng rực rỡ hào quang quẻ sáng sủa ngời,

Mày white lan, Tu Di uyển trả,

Mắt vô ngần, tư biển khơi lung linh,

Ánh hào quang quẻ hóa vô số Phật,

Vô số Bồ Tát hiện tại ở vô,

Bốn mươi tám phỏng nguyện bọn chúng sinh,

Chín phẩm sen vàng lên giải bay,

Qui mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở Phương Tây trái đất lành mạnh.

Con ni van lơn vạc nguyện vãng sinh,

Cúi van lơn Đức Từ Bi nhiếp lâu.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm từng câu sau đây 3 lượt, 1 giờ chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Địa Tạng Vương Vồ tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM DƯỢC SƯ

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,

Nguyện mang đến bách tính tiêu xài trừ nàn tai.

Lại cầu Quan Âm Như Lai,

Tầm thinh cứu vớt cực khổ từng ngày bọn chúng sinh.

Cõi đời tật bịnh tử sinh,

Mỗi ngày nguy khốn đấu giành giật đầy đủ điều.

Sáng đi ra kể từ sớm cho tới chiều,

Biết bao tai nạn ngoài ý muốn thật nhiều tử sinh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng bùi nhùi phú quí công danh và sự nghiệp tạo ra trở thành.

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu van lơn cứu vớt cực khổ ban lành lặn dân chúng.

Chúng con cái lễ bái Quan Âm,

Xót thương cứu vớt phỏng kể từ tâm biển khơi trần.

Tay thay cho dương liễu quan tâm,

Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.

Cúi đầu tử sinh mơ hồ nước,

Phù du cõi tạm thời cơ vật lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn ngoài ý muốn thật nhiều,

Cầu Ngài cứu vớt cực khổ mơi chiều hóa đằm thắm.

Độ đời bách tính vạn dân,

Khắp nằm trong pháp giới hoàn hảo phần an sung sướng.

Cha sinh con cái thảo chăm sóc nuôi,

Mẹ hiền khô phỏng khiến cho xui trị khỏi.

Nhà căn nhà an nhàn tịnh thanh,

Bốn mùa tám huyết hóa sinh thuận hòa.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hòa bình trái đất vương quốc lành mạnh.

Tránh điều trái ngược báo sát sinh,

Tìm lối Đạo đức phụ vương lành lặn Thích Ca.

Tụng kinh niệm Phật Di Đà,

Cầu mang đến bách tính toàn gia lành mạnh.

Hiện chi phí phước trái ngược viên trở thành,

Khắp cả phái mạnh phái nữ tâm sinh nhân hậu.

Mỗi người tật bịnh tiêu xài trừ,

Noi theo đuổi chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con cái lễ bái chí trở thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi.

Cõi đời cực khổ óc lắm thôi,

Quyết lòng theo đuổi Phật về ngôi sen vàng...!

Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang

Dắt dìu môn đệ Tây Phang mau về.

HỒI HƯỚNG

Phúng Kinh công đức thù địch thắng hạnh.

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát

Nguyện tiêu xài tam chướng trừ phiền óc.

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng vớ tiêu xài trừ.

Thế thế thông thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện sinh Tây-phương Tịnh phỏng trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai con kiến Phật ngộ Vô sinh.

Bất thối Bồ-tát vi các bạn lữ

Nguyện dĩ demo công đức.

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng-sanh.

Giai nằm trong trở thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng tỏ.  (1 giờ chuông)

Hôm ni, bọn chúng con cái một dạ chí trở thành,trì tụng Dược Sư Kinh, Chú, niệm Phật công đức,nguyện cầu mang đến Phật tửTên:………………………Pháp danh:…………………..đương đời phiền óc dứt tinh khiết, nghiệp chướng tan biến,tật bịnh bình an, đằm thắm tâm thông thường lạc,mái ấm gia đình thịnh đạt, tận hưởng cảnh thư nhàn,thiên thượng nhân gian giảo, đều hoàn hảo trở thành Phật trái ngược.  (1 giờ chuông)

(Đồng niệm)Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY

Con nương theo đuổi Phật, cầu mang đến bọn chúng sanhTin có thể Đạo cả, vạc lòng vô thượng.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Con nương theo đuổi Pháp, cầu mang đến bọn chúng sanhThấu rõ ràng kinh tạng, trí huệ như biển khơi.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy)

Con nương theo đuổi Tăng, cầu mang đến bọn chúng sanhKính tín hòa phù hợp, toàn bộ ko lo ngại.  (1 giờ chuông, lễ 1 lạy). 

Kinh Dược Sư: Ý nghĩa, quyền lợi và cơ hội tụng bên trên nhà 

Xem thêm: địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ việt nam ngày nay