my father asked us not to spending too much time playing computer games

Câu hỏi:

23/01/2021 35,577

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting vĩ đại become an exact one.

Bạn đang xem: my father asked us not to spending too much time playing computer games

My father asked us not vĩ đại spending too much time playing computer games

B. Not vĩ đại spending

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Identify the word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting vĩ đại become an exact one.

We can save nature resources by using solar energy

A. Save

B. Natural resources

C. By using

D. Solar energy

Câu 2:

Complete the second sentence sánh that it has a similar meaning vĩ đại the first one.

Depite working hard, he can’t tư vấn his large family.

=> Although ..........................................................................

Câu 3:

Choose the best answer from the four options given vĩ đại complete each sentence.

________I was really tired , I couldn’t sleep.

A. Even though

B. So

C. Therefore

D. Because of

Xem thêm: anh 10 chân trời sáng tạo

Câu 4:

Choose the best answer from the four options given vĩ đại complete each sentence.

All the houses in the area________immediately.

A. has vĩ đại rebuilt

B. had vĩ đại rebuild

C. have vĩ đại be rebuilt

D. have vĩ đại rebuild

Câu 5:

Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City.

A. lived

B. is living

C. has lived

D. will live

Câu 6:

Choose the best answer from the four options given vĩ đại complete each sentence.

Lan is very tired. ________, she has vĩ đại finish her assignment before going vĩ đại bed.

A. Although

B. So

C. Therefore

Xem thêm: chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

D. However