my favourite part of england is cornwall. there's some absolutely beautiful there

Câu hỏi:

15/09/2022 18,251

Bạn đang xem: my favourite part of england is cornwall. there's some absolutely beautiful there

C. scenery

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án chính là: C

Giải thích: A. phiên bản chất

B. vết hiệu

C. phong cảnh

D. lượt xem

Dịch: Nơi yêu thương quí của tôi ở Anh là Cornwall. Có một trong những cảnh quan tuyệt rất đẹp ở bại liệt.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

When I'm on holiday, I enjoy ____.

A. getting sunburnt

B. getting sunstroke

C. having a sunbath

D. sunbathing

Câu 2:

One day when I'm rich and famous, I'm going to lớn go on a round-the-world ____.

A. cruise

B. sail

C. self-catering

D. survival

Câu 3:

“I'm not hot. I'm absolutely roasting” – “____”

A. You lucky thing! I'm sure you'll enjoy it.

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

B. Let's go and cool down in the sea.

C. You'll get a lovely suntan.

D. Maybe you've got a sun stroke.

Câu 4:

The most popular destinations for ____ holidays are Spain, Italy, and Greece.

A. charter

B. package

C. packed

D. packet

Câu 5:

You can save money by choosing a ____ holiday.

A. do-it-yourself

B. self-catering

C. self-study

D. survival

Câu 6:

There's a path that ____ out of the village to lớn a beautiful 14th-century church.

A. follows

B. moves

C. takes

Xem thêm: phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai

D. leads