nguyên hàm sin bình x

 • Đáp án D

  Dựa vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, những khu đô thị loại I của việt nam là Hải Phòng Đất Cảng, Huế, Thành Phố Đà Nẵng.

  Bạn đang xem: nguyên hàm sin bình x

  Câu hỏi:

  Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(f(x) = {\sin ^2}x\).

  • A. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • B. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • C. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • D. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)

  Đáp án đúng: D

  Xem thêm: biểu hiện của tôn trọng người khác

  \(\int {{{\sin }^2}xdx = \int {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C} }\)

  Xem thêm: x1^2+x2^2

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Tìm nguyên vẹn hàm F(x) của hàm số f(x)=4x^3-3x^2+2 biết F(-1)=3
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=sqrt(3x+1)
 • Cho f'(x)=3-5sinx và f(0)=10
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=sin(5x-2)
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số 1/{sin^2}x.{cos^2}x
 • Tình tích phân 2 cho tới 5 (1/x)dx
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=cos2x
 • Biết F(x) là một trong những nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=1/x-1 và F(2)=1 tính F(3)
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số 1/(4-x^2)dx
 • Nguyên hàm sin2xdx=-cos2x/2+C