ozone has his origin in a number of sources a prime one being the automobile engine

Câu hỏi:

11/10/2021 49,236

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Bạn đang xem: ozone has his origin in a number of sources a prime one being the automobile engine

Ozone has (A) his origin in a number of sources, a (B) prime one (C) being (D) the automobile engine.

Đáp án A

Kiến thức: Đại kể từ nhân xưng

Giải thích:

- Tính kể từ chiếm hữu thay cho thế mang lại danh kể từ “Ozone” (không nên danh kể từ chỉ người) là “ITS” nên sai ở đáp án A.

Sửa lỗi: his => its

Tạm dịch: Ozone với xuất xứ kể từ một vài mối cung cấp, mối cung cấp đó là mô tơ dù tô

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Last year, the company went _______ up after the one of its senior executives offered his resignation

A. straight

B. belly

C. stomach

D. cloud

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

The application form______to the university before May 31st.

A. must send

B. sent

C. must be sending

D. must be sent

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

_______, they will have done their homework

A. By the time you finish cooking

B. By the time you finished cooking

Xem thêm: cuộc chạm trán trên đại dương

C. When you finish cooking

D. While you finish cooking

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Jack dropped out of school at the age of 15. He now regrets it.

A. If only Jack had dropped out of school when he was 15.

B. If Jack dropped out of school when he was 15, he would regret it.

C. Jack wishes he hadn’t dropped out of school when he was 15.

D. Jack regrets not having dropped out of school when he was 15.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

Brain’s attitude _______ his work has always been very positive

A. with

B. into

C. at

D. towards

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

An indecisive commander is unlikely vĩ đại win the confidence of his men.

A. slow

B. determined

C. hesitant

Xem thêm: feoh2 ra fe oh 3

D. reliant