phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 64,854

C. NaHCO3.

Bạn đang xem: phenol không phản ứng với chất nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

C6H5OH  + Na  à C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH à C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2  à C6H(OH)Br3    + 3HBr

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu trúc của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Câu 2:

Tên thay cho thế của C2H5OH là

A. ancol etylic

B. ancol metylic

C. etanol

D. metanol.

Câu 3:

Công thức tổng quát lác của ancol ko no với cùng một nối song, đơn chức là:

A. CnH2n+2O

Xem thêm: hai mặt phẳng vuông góc

B. CnH2nO

C. CnH2n-2O

D. CnH2n+2O2.

Câu 4:

Nhỏ kể từ từ từng giọt brom nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp phenol hiện tượng lạ để ý được là:

A. nước brom bị tổn thất color.

B. xuất hiện nay kết tủa white.

C. xuất hiện nay kết tủa white sau tan dần dần.

D. xuất hiện nay kết tủa white và nước brom bị tổn thất color.

Câu 5:

Công thức tổng quát lác của ancol no 2 chức là:

A. CnH2n+2O2

B. CnH2nO2

C. CnH2n-2O2

D. CnH2n+2O

Câu 6:

Ancol etylic được tạo nên khi

A. thuỷ phân saccarozơ.

B. lên men glucozơ.

C. thuỷ phân lối mantozơ.

D. thuỷ phân tinh anh bột.

Xem thêm: đông từ là gì lớp 4