pôlixôm có vai trò gì

hint-header

Cập nhật ngày: 06-04-2022

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì


Chia sẻ bởi: Ngô Thị Tâm


Pôlixôm (pôliribôxôm) sở hữu tầm quan trọng gì?

Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

B

Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin nằm trong loại.

C

Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin không giống loại.

D

Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt đúng đắn.

Chủ đề liên quan

Một trong mỗi điểm sáng không giống nhau thân thiết quy trình nhân song ADN ở loại vật nhân thực với quy trình nhân song ADN ở loại vật nhân sơ là

C

nguyên liệu dùng làm tổ hợp.

D

số điểm đơn vị chức năng nhân song.

Ở tế bào nhân thực, quy trình nào là tại đây chỉ ra mắt ở tế bào chất?

Trong quy trình nhân song ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ những enzim tháo dỡ xoắn, nhì mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo ra chạc hình chữ Y. Khi nói đến cách thức của quy trình nhân song ở chạc hình chữ Y, tuyên bố nào là tại đây sai?

A

Enzim ADN polimeraza dịch rời bên trên mạch khuôn theo hướng 5’-3’

B

Trên mạch khuôn 5'- 3’ thì mạch vừa được tổ hợp ngắt quãng tạo ra những đoạn cộc.

C

Trên mạch khuôn 3'-5' thì mạch vừa được tổ hợp liên tiếp.

D

Enzim ADN polimeraza tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 5' -3'

Khi nói đến quy trình dịch mã, tuyên bố nào là tại đây đúng? 

A

Tất cả những cỗ tía AUG phía trên mARN đều thực hiện trọng trách mã mở màn.

B

Các cỗ tía bên trên mARN đều quy tấp tểnh tổ hợp những axitamin bên trên chuỗi pôlipeptit.

C

Bộ tía kết cổ động quy tấp tểnh tổ hợp axitamin sau cuối bên trên chuỗi pôlipeptit. 

D

Chiều dịch trả của ribôxôm phía trên mARN là 5' 3

Các loại bazơ nitơ sở hữu nhập cấu tạo của phân tử ARN là

A

ađênin, timin, guanin, xitôzin.

B

ađênin, uraxin, guanin, xitôzin.

C

ađênin, timin, guanin, xitôzin, uraxin.

D

ađênin, purin, guanin, xitôzin.

Gen là 1 trong đoạn phân tử ADN sở hữu tác dụng

B

mang vấn đề quy tấp tểnh cấu tạo nên NST.

C

mang vấn đề quy tấp tểnh cấu tạo một chuỗi pôlipeptit hoặc một loại ARN.

Khi nói đến vật hóa học DT Lever phân tử, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây không đúng?
I. Một mã DT rất có thể mã hoá cho 1 hoặc một vài axit amin.
II. Đơn phân cấu tạo của ARN bao gồm 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X.
III. Tại loại vật nhân thực, axit amin mở màn cho tới chuỗi pôlipeptit là formin mêtiônin.
IV. Phân tử mARN và rARN đều phải sở hữu cấu tạo mạch kép.

Quá trình tổ hợp chuỗi pôlipeptit ra mắt ở phần tử nào là nhập tế bào nhân thực?

Cho biết những sự khiếu nại tại đây xẩy ra nhập quy trình tự động sao của ADN
I. Nhờ những enzim tháo dỡ xoắn, phân tử ADN được tách đi ra tạo ra chạc chữ Y.
II. Enzim ligaza nối những đoạn Okazaki sẽ tạo trở thành mạch liên tiếp.
III. Hình trở thành nên nhì phân tử ADN con cái, từng phân tử có một mạch cũ của ADN lúc đầu và một mạch mới nhất.
IV. Enzim ADN pôlimeraza dựa vào mạch khuôn của ADN nhằm tổ hợp mạch mới nhất theo đuổi nguyên lý bổ sung cập nhật.
Thứ tự động đích của những sự khiếu nại bên trên là:

Khi nói đến cách thức DT ở loại vật nhân sơ, xét công việc sau đây
I. ARN pôlimeraza chính thức phụ thuộc vào địa điểm quánh hiệu bên trên mARN nhằm khởi điểm phiên mã.
II. mARN sau thời điểm được dẫn đến thì thẳng được sử dụng thực hiện khuôn nhằm tổ hợp prôtêin.
Trình tự động ra mắt nhập quy trình phiên mã là:
III. ARN pôlimeraza trượt dọc bên trên mạch đem mã gốc của ren sở hữu chiều 3' - 5'.
IV. Khi ARN pôlimeraza dịch rời cho tới cuối ren, gặp gỡ tín hiệu kết cổ động thì giới hạn quy trình phiên mã.

Khi nói đến cỗ tía AUG phía trên mARN của loại vật nhân thực, tuyên bố nào là sau đây không đúng?

A

Trên từng phân tử mARN rất có thể có không ít cỗ tía AUG và những cỗ tía này đều mã hoá cho 1 loại axit amin.

B

Trên từng phân tử mARN mã hoá cho một chuỗi polipeptid, cỗ tía này nằm ở vị trí đầu 3' của mARN.

C

Xem thêm: tầm quan trọng của việc học

Trên từng phân tử mARN rất có thể có không ít cỗ tía AUG.

D

Sở tía AUG nào là phía trên mARN sở hữu trình tự động quánh hiệu nhằm riboxom nhận thấy thì thực hiện trọng trách mã mở màn.

Một đoạn ADN sở hữu tổng số 240 chu kì xoắn. Trên mạch 1 của đoạn ADN sở hữu tỉ trọng những loại nuclêôtit A: T: G: X = 1 : 2 : 3 : 4. Tổng số link hidro của đoạn ADN là

Một ren sở hữu chiều nhiều năm 13056 A0. Trên mạch nhì của ren sở hữu số nuclêôtit loại A = 50% T; sở hữu G = A + T; sở hữu X = 3T. Số nuclêôtit từng loại của ren là

A

A = T = 600; G = X = 1800.

B

A = T = 400; G = X = 1220.

C

A = T = 960; G = X = 2880.

D

A = T = 1000; G = X = 4400.

Một phân tử ADN sở hữu cấu tạo xoắn kép, fake sử phân tử ADN này còn có tỉ trọng (A+T)/(G+X) = 2/3 thì tỉ trọng nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là

Chiều của mARN được tổ hợp là chiều

Điều nào là tại đây chỉ mất ở ren của loại vật nhân thực tuy nhiên không tồn tại ở ren của loại vật nhân sơ?

A

Mang vấn đề DT đặc thù cho tới loại.

B

Có cấu tạo nhì mạch xoắn kép, xếp tuy vậy song và trái hướng nhau.

C

Được kết cấu kể từ 4 loại nucleotit theo đuổi nguyên lý nhiều phân và nguyên lý bổ sung cập nhật.

D

Vùng mã hoá ở một vài ren sở hữu chứa chấp những đoạn exon đan xen những đoạn intron.

Ở vi trùng E. Coli, khi nói đến sinh hoạt của những ren cấu tạo nhập operon Lac, tóm lại nào là sau đó là đúng?

A

Các ren này còn có số phiên nhân song cân nhau và số phiên phiên mã cân nhau.

B

Các ren này còn có số phiên nhân song cân nhau tuy nhiên số phiên phiên mã không giống nhau.

C

Các ren này còn có số phiên nhân song không giống nhau và số phiên phiên mã không giống nhau.

D

Các ren này còn có số phiên nhân song không giống nhau tuy nhiên số phiên phiên mã cân nhau.

Điều nào là không đúng với cấu tạo của gen?

A

Vùng kết cổ động nằm ở vị trí cuối ren đem tín hiệu kết cổ động phiên mã.

B

Vùng khởi điểm nằm ở vị trí đầu ren đem tín hiệu khởi điểm và trấn áp quy trình dịch mã.

C

Vùng khởi điểm nằm ở vị trí đầu ren đem tín hiệu khởi điểm và trấn áp quy trình phiên mã.

D

Vùng mã hoá ở thân thiết ren đem vấn đề mã hoá axit amin.

Điểm không giống nhau cơ phiên bản nhất thân thiết ren cấu tạo và ren điều hoà là

A

về kĩ năng phiên mã của ren.

B

về tác dụng của prôtêin bởi ren tổ hợp.

C

về địa điểm phân bổ của ren.

Phát biểu nào là tại đây ko chủ yếu xác?

A

Vùng điều tiết nằm ở vị trí đầu 3’của mạch bổ sung cập nhật, đem tín hiệu nhằm phát động và trấn áp phiên mã

B

Vùng kết cổ động nằm ở vị trí đầu 5’của mạch mã gốc, đem tín hiệu kết cổ động phiên mã

C

Xem thêm: những mùa quả mẹ tôi hái được

Gen là 1 trong những đoạn ADN đem vấn đề mã hóa cho một thành phầm xác lập.

D

Ở vi trùng E.coli từng ren cấu tạo chỉ mã hóa cho một loại mARN