propin + agno3/nh3

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 hoặc CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3 nằm trong loại phản xạ thế vì thế ion sắt kẽm kim loại và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích luyện với tương quan về C3H4 với lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: propin + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3AgCC-CH3

Chú ý: Đây là phản xạ thế vì thế ion sắt kẽm kim loại (không cần phản xạ tráng bạc).

2. Hiện tượng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là AgCC-CH3.

3. Cách tổ chức phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

- Sục khí propin vô ống thử với chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

4. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ propin tính năng với AgNO3/NH3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCC-CH3 + NH3 + AgNO3 → NH4NO3 + AgCC-CH3

Bước 2: Viết phương trình ion vừa đủ vì thế cách: gửi những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu hèn, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

HCCCH3+NH3+ Ag++NO3 NH4++NO3+AgCCCH3

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion vừa đủ bằng phương pháp lược vứt đi những ion như là nhau ở cả nhì vế:

Quảng cáo

HCCCH3+NH3+ Ag+ NH4++AgCCCH3

5. Mở rộng lớn về phản xạ thế vì thế ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy với kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C3H4 + AgNO3 | CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 rời khỏi AgC≡C–CH3

Hình 2: Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vì thế ion bạc

          a) Trước Khi sục khí C2H2.

          b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links tía đầu mạch với tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vì thế ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

Quảng cáo

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin với công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2 

C. 1 

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X rất có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy vô oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, to), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần với links π kém cỏi bền (loại A)

X với phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất thỏa mãn nhu cầu đề bài xích là axetilen.

Quảng cáo

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tớ sử dụng thuốc test này sau đây?

A. Dung dịch láo lếu hợp ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in với phản xạ đặc thù là tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo lếu hợp ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lừ đừ qua quýt bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy với 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí vô X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang đến láo lếu hợp ý X tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối tía đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3  mol

mC3H4=0,3.40=12  gam

mC4H6=17,412=5,4  gam

nC4H6=5,454=0,1  mol

Thành phần Tỷ Lệ về thể tích những khí vô láo lếu hợp ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%.

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4                

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Xem thêm: soạn văn bài sang thu

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin với 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin với 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Lại có: 0,2MX + (1-0,2).2 = 16.0,6 → MX = 40 → X là C3H4 (metylaxetilen).

Câu 6:  Cho 0,1 mol láo lếu hợp ý bao gồm axetilen và ankin X với tỉ lệ thành phần mol 1:1 vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư vô NH3 chiếm được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05  mol

TH1: ankin X ko tính năng với AgNO3/NH3

Kết tủa chiếm được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05  moln=0,05.240=12<19,35g(không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công năng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa chiếm được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05  mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn hợp ý khí X bao gồm anken M và ankin N với nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử. Hỗn hợp ý X với lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N theo thứ tự là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2

B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4

C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2

D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4

Hướng dẫn

Đáp án D

Đặt công thức tầm của anken M và ankin N là 

Ta có: 12m+n¯=12,4.22,46,72=41,33m=3n¯=5,33

Vậy anken là C3H6 và ankin là C3H4

Nếu nhì hóa học C3H6 và C3H4 với số mol đều nhau thì số n¯=5 tuy nhiên n¯=5,33 chứng minh anken cần với số mol nhiều hơn

Câu 8: hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít láo lếu hợp ý X (đktc), với Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được láo lếu hợp ý Y với lượng 10,8 gam. tường tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y với năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65  mol,MY¯=43,2

Áp dụng lăm le luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25  mol

Vì láo lếu hợp ý Y với năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo lếu hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4  mol;nCxHy=0,25  mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo lếu hợp ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học vì thế nhau) chiếm được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo lếu hợp ý X như bên trên tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, thì lượng kết tủa chiếm được to hơn 4 gam. Công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 vô X theo thứ tự là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học vô láo lếu hợp ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01                                0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến vì thế C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy rời khỏi nhì hóa học còn sót lại Khi phản xạ với AgNO3/NH3 mang đến lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg             0,01                                                                    0,01

Khối lượng kết tủa đưa đến vì thế C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 vô X theo thứ tự là:

CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X với công thức phân tử C7H8 tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X với từng nào đồng phân cấu trúc thỏa mãn nhu cầu

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15                                                          0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống phỏng bất bào hòa của C7H8 bằng 2.78+22=4

→ C7H8 với nhì nối tía ở đầu mạch, những đồng phân thỏa mãn nhu cầu là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Xem thêm: văn 8 đánh nhau với cối xay gió

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C3H4 + H2 → C3H6
 • C3H4 + 2H2 → C3H8
 • C3H4 + Br2 → C3H4Br2
 • C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4
 • C3H4 + HCl → C3H5Cl
 • C3H4 + H2O → CH3–CO–CH3
 • nCH≡C–CH3 → (-CH = C(CH3) - )n
 • C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O
 • C3H4 + 2KMnO4 → HCOOK + CH3COOK + 2MnO2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp