sách toán lớp 2 kết nối tri thức

Bộ sách “Kết nối học thức với cuộc sống” được biên soạn chú ý tầm quan trọng của kỹ năng gắn sát với thực tế; update trở thành tựu khoa học tập văn minh, tương thích nền tảng văn hóa truyền thống, thực tiễn đưa Việt Nam; hùn người học tập áp dụng nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố của đời sống: cuộc sống cá thể và xã hội, cuộc sống lòng tin và vật hóa học.

Chủ đề 8 : PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bạn đang xem: sách toán lớp 2 kết nối tri thức

 • Bài 37: Phép nhân
 • Bài 38: Thừa số, tích
 • Bài 39: Bảng nhân 2
 • Bài 40: Bảng nhân 5
 • Bài 41: Phép chia
 • Bài 42: Số bị phân tách, số phân tách, thương
 • Bài 43: Bảng phân tách 2
 • Bài 44: Bảng phân tách 5
 • Bài 45: Luyện tập luyện chung

Chủ đề 9 : LÀM QUEN VỚI HÌNH KHỐI

 • Bài 46: Khối trụ, khối cầu
 • Bài 47: Luyện tập luyện chung

Chủ đề 10 : CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

 • Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Bài 49: Các số tròn trặn trăm, tròn trặn chục
 • Bài 50: So sánh những số tròn trặn trăm, tròn trặn chục
 • Bài 51: Số đem thân phụ chữ số
 • Bài 52: Viết số trở thành tổng những trăm, chục, đơn vị
 • Bài 53: So sánh những số đem thân phụ chữ số
 • Bài 54: Luyện tập luyện chung

Chủ đề 11 : ĐỘ dÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ dÀI. TIỀN VIỆT NAM

Xem thêm: cần cù bù thông minh

 • Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét
 • Bài 56: Giới thiệu chi phí Việt Nam
 • Bài 57: Thực hành và thưởng thức đo phỏng dài
 • Bài 58: Luyện tập luyện chung

Chủ đề 12 : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 • Bài 59: Phép nằm trong (không nhớ) nhập phạm vi 1000
 • Bài 60: Phép nằm trong (có nhớ) nhập phạm vi 1000
 • Bài 61: Phép trừ (không nhớ) nhập phạm vi 1000
 • Bài 62: Phép trừ (có nhớ) nhập phạm vi 1000
 • Bài 63: Luyện tập luyện chung

Chủ đề 13 : LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

 • Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm điểm số liệu
 • Bài 65: Biểu vật tranh
 • Bài 66: Lựa lựa chọn khả năng
 • Bài 67: Thực hành và thưởng thức tích lũy, phân loại, kiểm điểm số liệu

Chủ đề 14 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • Bài 68: Ôn tập luyện những số nhập phạm vi 1000
 • Bài 69: Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ nhập phạm vi 100
 • Bài 70: Ôn tập luyện quy tắc nằm trong, quy tắc trừ nhập phạm vi 1000
 • Bài 71: Ôn tập luyện quy tắc nhân, quy tắc chia
 • Bài 72: Ôn tập luyện hình học
 • Bài 73: Ôn tập luyện đo lường
 • Bài 74: Ôn tập luyện kiểm điểm số liệu và lựa lựa chọn khả năng
 • Bài 75: Ôn tập luyện chung