some vegetables are grown without soil and artificial light

Câu hỏi:

07/04/2020 37,171

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some vegetables are grown without soil and artificial light

Some vegetables are grown without soil and artificial flight

B. natural

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

- Artificial (adj): tự tạo >< natural (adj): tự động nhiên

- Real (adj): thật

- Genuine (adj): đem thiệt, chủ yếu cống, xác thực

- True (adj): đúng

ð Đáp án B (Một vài ba loại rau củ phát triển tuy nhiên không tồn tại khu đất và khả năng chiếu sáng nhân tạo)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

There is ____________ in my bedroom

A. a square wooden old table

B. an old square wooden table

C. a wooden old square table

D. an old wooden square table

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

In 1985, the Coca-Cola Company altered the secret formula of the drink’s ingredients.

A. modified

B. proposed

C. enriched

D. restored

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

It is not until December 25 ____________ the exam results will be announced

A. which

Xem thêm: về số lượng nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây

B. what

C. that

D. when

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

My sister ____________ the responsibility for doing the housework

A. bears

B. runs

C. holds

D. takes

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Susan wasn’t in when I arrived. I suppose she ____________ I was coming

A. must have forgotten

B. must forget

C. may forget

D. can’t have forgotten

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

I’m sure you’ll have no ____________ the exam.

A. difficulty passing

B. difficulties to lớn pass

C. difficulty to lớn pass

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 toán 7 kết nối tri thức

D. difficulties of passing