the last person who leaves the room must turn off the light

Câu hỏi:

20/03/2020 75,219

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.

Bạn đang xem: the last person who leaves the room must turn off the light

The last person who leaves the room must turn off the lights.

A. The last person to tướng leave the room must turn off the lights

B. The last person to tướng turn off the lights must leave the room

C. The last person to tướng be left the room must turn off the lights

D. The last person leave the room must turn off the lights

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Đáp án D

MĐQH rút gọn gàng với số loại tự: The fist/last/second/etc to tướng tự + V (chính)

Dịch: Người sau cuối tách chống cần tắt điện

B, C sai nghĩa, D sai ngữ pháp MĐQH

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

We are going to visit our grandparents when we will finish our final exams.

A. are going to

B. our

C. when

D. will finish

Câu 2:

Mark the letter A, B, c, or D to tướng indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to tướng the underlined part in each of the following questions.

The earth is being threatened and the future looks bad.

A. done

B. made

C. defended

D. varied

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which is closest in meaning to tướng the given one.

Xem thêm: giải khtn 7 chân trời sáng tạo

“Would you lượt thích to tướng come to tướng my birthday tiệc nhỏ, Sarha?” asked Frederic.

A. Frederic invited Sarha to tướng his birthday party

B. Frederic asked if Sarha was able to tướng come to tướng his birthday party

C. Frederic asked Sarha if she likes his birthday tiệc nhỏ or not

D. Frederic reminded Sarha of his coming birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each unfinished sentence.

During the interview you should _______ on what the interviewer is saying.

A. look

B. centralize

C. observe

D. concentrate

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng show the underlined part that needs correction.

He comes from a large family, all of them now live in nước Australia.

A. comes

B. large family

C. them

D. live in

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng choose the sentence which best combine the pair of sentences below.

I did not dare to tướng turn on television. I was afraid of waking the baby up.

A. Waking the baby up, I could not continue watching the television

B. I decided to tướng turn the television down to tướng avoid waking the baby up

C. I decided not to tướng turn the television down in order to tướng wake the baby up

Xem thêm: tiếng anh 10 global success unit 3

D. I did not dare to tướng turn on the television for fear of waking up the baby