the new air conditioner was installed yesterday.

Câu hỏi:

27/08/2021 70,801

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the new air conditioner was installed yesterday.

The new air conditioner was installed yesterday.

B. put in position

Đáp án chủ yếu xác

D. delivered đồ sộ the customer

Đáp án B

Giải thích: The new air conditioner was installed yesterday. (Máy điều tiết vừa mới được lắp ráp ngày ngày hôm qua.)

A. inspected thoroughly: đánh giá kỹ

B. put in position: bịa đặt vô vị trí

C. well repaired: sửa chữa thay thế tốt

D. delivered đồ sộ the customer: phú cho tới khách hàng hàng

Vậy installed với nghĩa tương đương với phương án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

It is unnecessary for you đồ sộ finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have đồ sộ finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 2

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way đồ sộ solve that problem is đồ sộ keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: nơi ở của các loài là

D. Yes, I think much