they finished one project. they started working on the next

Câu hỏi:

12/03/2020 41,331

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
They finished one project. They started working on the next.

Bạn đang xem: they finished one project. they started working on the next

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.

Đáp án chủ yếu xác

D. Not until did they start working on the next project then they finished one.

Đáp án C

Câu gốc: Họ đang được triển khai xong một dự án công trình. Họ đang được chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

A. Nếu chúng ta đang được triển khai xong một dự án công trình, chúng ta tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

B. Chỉ khi chúng ta đang được triển khai xong một dự án công trình, chúng ta mới mẻ chính thức thực hiện dự án công trình nối tiếp tiếp

C. Ngay khi chúng ta triển khai xong một dự án công trình chúng ta tiếp tục chính thức thực hiện dự án công trình tiếp đến -> cơ hội phối hợp cực tốt cho tới 2 câu gốc
D. Mãi cho tới khi chúng ta chính thức thực hiện dự án công trình tiếp sau thì chúng ta mới mẻ honaf trở nên một dự án công trình.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.
During the five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding back   

B. holding to        

C. holding by       

D. holding at

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Of the more kêu ca 1,300 volcanoes (A) in the world, only (B) about 600 can classify (C) asactive (D) ones.

A. volcanoes

B. only

C. classify

D. asactive

Xem thêm: công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Câu 3:

The marathon, first staged in 1896, _____ the legendary feat of a Greek soldier who carried news of victory from the battle at Marathon vĩ đại Athens.

A. commemorating        

B. was commemorated 

C. commemorated         

D. commemorates

Câu 4:

No one knows exactly _____.

A. how did speech begin                   

B. how speech began

C. how the beginning of speech        

D. of how beginning speech

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Finished (A) her household chores (B), Mary decided to do (C) some shopping (D).

A. finished

B. household chores

C. to do

D. shopping

Câu 6:

There was _____ evidence vĩ đại bring charges against the man.

A. ineffective       

B. inadvisable       

C. interior   

Xem thêm: số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

D. insufficient