though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Câu hỏi:

01/04/2020 39,776

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions. 

Bạn đang xem: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

D. in ruins 

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ ngược nghĩa

Giải thích:

intact (adj): vẹn nguyên

A. in perfection: tuyệt vời nhất              B. in completion: kiêm toàn

C. in chaos: lếu láo loàn                      D. in ruins: bị đập bỏ trọn vẹn

=> intact >< in ruins

Tạm dịch: Mặc mặc dù được thi công sát năm trăm năm trước đó, thánh địa vẫn còn đó vẹn nguyên.

Chọn D 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ u to lớn help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Any pupil caught ________ was made to lớn stand at the front of the class. 

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

A. misbehaved 

B. misbehave 

C. misbehavior 

D. misbehaving 

Câu 4:

Next year, I have to lớn decide which area of medicine I want to lớn ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others to lớn _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable to lớn touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

Xem thêm: tia laze không có đặc điểm nào sau đây

D. a - a