tiếng anh 8 unit 11 skills 2Lời giải bài xích tập luyện Unit 11 lớp 8 Skills 2 trang 121, 122 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 skills 2

Listening

1 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the things that you think a robot teacher can tự. (Đánh vết (V) những điều chúng ta suy nghĩ nhà giáo người máy rất có thể làm)

1. It can teach different subjects.

2. It can mark students’ work.

3. It can teach students how vĩ đại behave.

Gợi ý: 1, 2

Hướng dẫn dịch:

1. Nó rất có thể dạy dỗ những môn học tập không giống nhau.

2. Nó rất có thể chấm bài xích thực hiện của học viên.

3. Nó rất có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

2 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen vĩ đại the conversation and fill in each blank with ONE word (Nghe đoạn đối thoại và điền vào cụ thể từng vị trí trống không vì chưng MỘT từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. languages         

2. maths         

3. interact         

4. behave         

5. problems

Nội dung bài xích nghe:

- I heard that in Finland a robot called Elias can speak 23 languages. This robot teaches many subjects lượt thích languages and maths vĩ đại school students.

- Well, can it interact with students?

- Yes, students can practice English with Elias in real time. Elias can even tự a Gangnam Style dance for the students.

- Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

- Exactly. This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students level.

- So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

- Definitely. I think one day robot teachers will replace human teachers.

- I don't think so sánh. They can't teach students how vĩ đại behave.

- That's true. Also, robots don't have emotional connections with students lượt thích humans tự.

- One more thing is that robots can't solve problems between students.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghe thưa ở Phần Lan mang trong mình một robot thương hiệu là Elias nói cách khác được 23 loại giờ đồng hồ. Robot này dạy dỗ nhiều môn học tập như ngôn từ và toán học tập cho tới học viên.

- Chà, nó rất có thể tương tác với học viên không?

- Có, học viên rất có thể thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh với Elias nhập thời hạn thực. Elias thậm chí còn rất có thể nhảy Gangnam Style cho tới học viên.

- Nghe dường như thú vị. Tôi suy nghĩ trẻ nhỏ tiếp tục mến học tập nhập lớp với Elias.

- Chính xác. Robot này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi tái diễn những kể từ. Nó cũng rất có thể đặt điều thắc mắc phù phù hợp với chuyên môn học viên.

- Như vậy học viên rất có thể vấn đáp được những thắc mắc không thật khó khăn và sẽ không còn cảm nhận thấy xấu xí hổ Khi vướng lỗi nên ko ạ?

- Chắc chắn rồi. Tôi suy nghĩ một thời nay ê nhà giáo robot tiếp tục thay cho thế nhà giáo thế giới.

- Tôi ko suy nghĩ vậy. Họ ko thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

- Đúng. Dường như, robot không tồn tại liên kết xúc cảm với học viên như thế giới.

- Một điều nữa là robot ko thể xử lý yếu tố trong những học viên cùng nhau.

3 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False). (Nghe lại và khắc ghi (v) T (True) hoặc F (False))

Bài nghe:

1. Elias can tự a Gangnam style dance.

2. Students can practise English with the robot in real time.

Quảng cáo

3. The robot feels tired when it repeats words.

4. The robot asks questions that are too difficult for students vĩ đại answer.

5. Robots can teach students how vĩ đại behave correctly.

Hướng dẫn dịch:

1. Elias rất có thể nhảy Gangnam style.

2. Học sinh rất có thể thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh với robot nhập thời hạn thực.

Xem thêm: ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

3. Robot cảm nhận thấy mệt rũ rời Khi tái diễn những kể từ.

4. Robot đặt điều thắc mắc vượt lên trên khó khăn nhằm học viên vấn đáp.

5. Người máy rất có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử đích mực.

Đáp án:

1. T   

2. T   

3. F    

4. F    

5. F

Writing

4 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. (Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận coi chúng ta đồng ý hay là không đồng ý rằng robot tiếp tục sớm thay cho thế nhà giáo bên trên ngôi trường học tập. Viết nguyên vẹn nhân nhập bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

Agree

Disagree

1. Robots can better remember things kêu ca teachers.

2. Robots provides variety of educational methods including interactive ones.

3. If a robotic machine is the subject mentor of a classroom, pupil will be unafraid, and therefore give less seriousness in the study.

1. Robots can’t understand students’ emotions.

2. Robots will be expensive compare vĩ đại teachers giving lectures vĩ đại students.

3. Robots can memorize the vast of information that enables it vĩ đại produce the best match of the study programme depending on the result or the progress of the study of each student.

Hướng dẫn dịch:

Đồng ý

Không đồng ý

1. Robot rất có thể ghi lưu giữ tất cả đảm bảo chất lượng rộng lớn giáo viên

2. Robot cung ứng nhiều cách thức dạy dỗ bao hàm cả cách thức tương tác.

3. Nếu một máy bộ robot là kẻ chỉ dẫn cỗ môn nhập lớp học tập, học viên sẽ không còn kinh hồn hãi và tự này sẽ không nhiều tráng lệ rộng lớn nhập học hành.

1. Robot không hiểu nhiều được xúc cảm của học viên.

2. Robot tiếp tục vướng đối với việc nhà giáo giảng bài xích cho tới học viên.

3. Robot rất có thể ghi lưu giữ lượng vấn đề to con chung nó thể hiện công tác học tập tương thích nhất tùy nằm trong nhập sản phẩm hoặc tiến trình học hành của từng học viên.

5 (trang 122 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Now write a paragraph (80 - 100 words) vĩ đại express your opinion. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy ghi chép một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm phân trần chủ ý ​​​​của bản thân. Sử dụng những chú thích nhập 4)

Gợi ý:

Many people think that the intelligent machine could substitute teacher's responsibilities in the classroom. This way of thinking is totally disagreed. In this essay, Limitation of AI technology in educational system, as well as different methods vĩ đại communicate rather kêu ca original one (face vĩ đại face) will be provided. There are several constriants of substituing instructors by AI. The machine can not develop a profound relationship with students as it is non-physical system; for example, when the students need vĩ đại talk with instructor in leizure time, AI is incapable in generating conversation. Hence, connection between students and the machine is likely being failure. Moreover, there is an issue with the student's concentration. the smart machine is not capable with controlling learner because it was given the logical coding for teaching only. Therefore, in this point of view, it is obvious that why smart machine is not suitable for entire educational system.

Hướng dẫn dịch:

Nhiều người cho là máy lanh lợi rất có thể thay cho thế trách cứ nhiệm của nhà giáo nhập lớp học tập. Cách tâm trí này là trọn vẹn từ chối. Trong bài xích tè luận này, Hạn chế của technology AI nhập khối hệ thống dạy dỗ, cũng tựa như các cách thức không giống nhau nhằm tiếp xúc chứ không cách thức thuở đầu (mặt đối mặt) sẽ tiến hành cung ứng. Có một vài giới hạn của việc thay cho thế người chỉ dẫn vì chưng AI. Máy ko thể cải cách và phát triển quan hệ thâm thúy với học viên vì thế nó là khối hệ thống phi vật chất; ví dụ, Khi SV cần thiết thì thầm với những người chỉ dẫn nhập thời hạn rảnh rỗi, AI không tồn tại tài năng dẫn đến cuộc chat chit. Do ê, liên kết đằm thắm SV và máy đem tài năng bị lỗi. Hơn nữa, mang trong mình một yếu tố với việc triệu tập của học viên. máy lanh lợi không tồn tại tài năng trấn áp người học tập vì thế nó được cấp cho mã logic chỉ nhằm dạy dỗ. Vì vậy, theo dõi quan liêu đặc điểm này, rõ rệt là tại vì sao máy lanh lợi ko phù phù hợp với toàn cỗ khối hệ thống dạy dỗ.

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: điện trở của dây dẫn định luật ôm

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học