tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2


It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? Trời thời điểm ngày hôm nay quá nóng! Có cần trời thông thường như vậy vô ngày hè ko Nam ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời thời điểm ngày hôm nay quá nóng! Có cần trời thông thường như vậy vô ngày hè ko Nam? - Đúng thế.)

b) It's usually hot in summer. And it rains a lot. - Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea.

(Trời thông thường xuyên rét mướt vô ngày hè. Và trời mưa nhiều. - Thật không? Mình mến ngày hè ở trên đây chính vì bản thân hoàn toàn có thể tắm biển cả.)

c) What's summer lượt thích in your country, Peter? - It's cooler phàn nàn here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?

(Mùa hè ở quốc gia chúng ta thế này Peter? - Trời đuối rộng lớn ở trên đây. Nhưng trời đặc biệt xanh lơ. Có nhiều hoa và cây xanh.)

d) Really? I'd lượt thích đồ sộ visit your country in summer.

(Thật không? Mình mong muốn cho tới thăm hỏi quốc gia chúng ta vô ngày hè.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.) 

Lời giải chi tiết:

a) What's spring lượt thích in your country? - It's usually cold. There's wind.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường rét mướt. Có dông.)

b) What's summer lượt thích in your country? - It's usually hot. There are flowers.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường rét mướt. Có nhiều hoa.)

c) What's autumn lượt thích in your country? - It's usually cool. There is rain.

(Mùa thu ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời thông thường đuối. Có mưa.)

d) What's winter lượt thích in your country? - It's very cold. There is snow.

(Mùa nhộn nhịp ở quốc gia chúng ta ra sao? - Trời đặc biệt rét mướt. Có tuyết.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những mùa vô năm và khí hậu.

Where bởi you live?

(Bạn sinh sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sinh sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They're...

(Chúng là...)

What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của chúng ta là gì?)

I lượt thích...

(Tôi thích...)

What's spring/summer/... like?

(Mùa xuân/hè/... thế này ?)

It's usually...

(Trời thông thường...)

Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ vô vị trí rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Do you lượt thích winter, Tony?

   Tony: Yes. I lượt thích it very much.

   Mai: What's winter lượt thích in your country?

   Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.

2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?

    Akiko: I lượt thích winter.

    Mai: Is it cold in winter?

    Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.

3. Hakim: What's your favourite season, Mai?

   Mai: I lượt thích summer.

Xem thêm: thành phần của không khí

   Hakim: What's summer lượt thích in your country?

   Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, nhiều tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, nhiều mưa)

Bài 5

5. Write about your favorite season and weather.

(Viết về mùa yêu thương mến của chúng ta và khí hậu.)

1. What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của chúng ta là mùa nào?)

2. What's the weather lượt thích in your favourite season?

(Thời tiết thế nào vô mùa yêu thương mến của bạn?)

3. What's the weather lượt thích today?

(Hôm ni khí hậu thế nào?)

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

(Thời tiết tiếp tục thế nào vào trong ngày mai?)

Lời giải chi tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu thương mến của tôi là ngày xuân.)

2. It's cool.

(Trời đuối.)

3. It's hot and sunny.

(Trời rét mướt và với nắng nóng.)

4. It's cold and windy.

(Trời rét mướt và với dông.)

Bài 6

6. Let's sing. 

(Chúng tớ nằm trong hát.)

The weather song (Bài hát thời tiết)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather lượt thích today? (Hôm ni khí hậu thế nào?)

It's sunny and it's windy. (Trời với nắng nóng và với dông.)

And there will be rain later. (Và tiếp tục mưa tiếp sau đó.)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be lượt thích tomorrow? (Ngày mai khí hậu tiếp tục thế nào?)

It will be cold. It wil be wet. (Trời tiếp tục rét mướt. Trời tiếp tục không khô thoáng.)

And there will be snow as well. (Và tiếp tục cũng có thể có tuyết.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: nền văn học phương tây được hình thành trên cơ sở

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.