tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì thời điểm hiện tại đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ đồ sộ school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. bởi you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi sở hữu những môn học tập mới mẻ nhập năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe pháo cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới mẻ của tôi ko ở trung tâm của ngôi buôn bản.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống thời gian gần đây. quý khách hàng sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi sở hữu một chị gái, tuy nhiên các bạn ấy không tồn tại anh/em trai.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct khuông of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy cho tới nội dung bài viết phiên bản tin tưởng của ngôi trường. Viết dạng đích của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ đồ sộ school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles đồ sộ school.

Miss Nguyet: What time bởi you go home?

Duy: I (6. go) _________ trang chủ at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles đồ sộ school.

Miss Nguyet: What time bởi you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch:

Cô Nguyệt: Hãy kể cho tới bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới mẻ của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em sở hữu một Sảnh đùa rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em sở hữu các bạn nào là mới mẻ không?

Duy: Có ạ. Và em quí những người dân các bạn mới mẻ của tôi, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy sở hữu đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe pháo đến lớp.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về ngôi nhà khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

Video chỉ dẫn giải

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền nhập điểm rỗng tuếch với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không khi nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với cùng một trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning đồ sộ bởi exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm nhập buổi sáng sớm nhằm tập dượt thể dục thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B đồ sộ complete each sentence.

(Chọn đáp án đích A hoặc B nhằm hoàn thành xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ đồ sộ work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often bởi you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. bởi you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn nhập loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm Khi đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn sở hữu thông thường chuồn du ngoạn nhập vào buổi tối cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm các bạn thông thường chuồn ngủ non Khi nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc bám theo cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn các bạn của em.)

1. you / often / ride your bicycle / đồ sộ school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go đồ sộ school /with you

5. you / usually / bởi homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle đồ sộ school?

(Bạn sở hữu thông thường giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn sở hữu thỉnh phảng phất học tập nhập tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn sở hữu quí ngôi trường học tập mới mẻ của tôi không?)

4. Do your friends always go đồ sộ school with you?

(Bạn bè của người tiêu dùng sở hữu luôn luôn đến lớp nằm trong các bạn không?)

5. Do you usually bởi homework after school?

(Bạn sở hữu thông thường thực hiện bài bác tập dượt về ngôi nhà sau giờ học tập không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: mái ấm gia đình 4

4. 

5. 

6.