tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Listen đồ sộ the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói đến dòng sản phẩm gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at theweekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes bủ strong and confident.

My name's Alice. I'm twelve years old. I don't lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope đồ sộ create a new computer game one day.

Tạm dịch bài bác nghe:

Xin xin chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ở ngôi trường và tôi thông thường giẫm xe cộ với tía nhập vào buổi tối cuối tuần. Nhưng môn thể thao yêu thương quí của tôi là karate. Tôi rèn luyện nó tía đợt một tuần. Nó hùn tôi thỏa sức tự tin.

Tên tôi là Alice. Tôi mươi nhì tuổi tác. Tôi ko quí thể thao mang lại lắm, tuy nhiên tôi quí coi thể thao bên trên TV. Sở quí của tôi là đùa cờ vua. Tôi và chúng ta tôi đùa cờ nhập loại Bảy sản phẩm tuần. Tôi thỉnh phảng phất cũng đùa trò đùa bên trên PC. Tôi kỳ vọng một thời buổi này này sẽ tạo nên một trò đùa PC mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

The listening passages are about Hai and Alice.

(Các bài bác nghe nói đến Hải và Alice.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen đồ sộ the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn. Sau bại liệt khắc ghi T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

T

F

1. The passages are about two sportsmen.      

2. Hai goes cycling at the weekend.               

3. Hai’s favourite sport is karate.                    

4. Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

5. Alice plays computer games every day.     

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.  

(Các đoạn văn nói đến nhì vận khuyến khích. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend. 

(Cuối tuần Hải chuồn giẫm xe cộ. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.       

(Môn thể thao yêu thương quí của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t lượt thích doing sport very much.

(Alice ko quí đùa thể thao mang lại lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.  

(Alice đùa trò đùa PC thường ngày. => Sai)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each blank with a word đồ sộ complete each sentence.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng vị trí trống trải với cùng 1 kể từ nhằm triển khai xong từng câu.)

Xem thêm: đại học bách khoa đà nẵng điểm chuẩn 2022

1. Hai plays _________ at school.

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching sport on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Lời giải chi tiết:

1. volleyball     

2. three

3. Alice        

4. chess

1. Hai plays volleyball at school.

(Hải đùa bóng chuyền ở ngôi trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải tập dượt karate ở câu lạc cỗ tía đợt một tuần.)

3. Alice likes watching sport on TV.

(Alice quí coi thể thao bên trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

(Alice đùa cờ nhập loại Bảy sản phẩm tuần.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

 4. Work in pairs. Tak about the sport / game you lượt thích. Use the following questions as cues.

(Làm việc theo đòi cặp. Nói về môn thể thao/ trò đùa tuy nhiên em quí. Sử dụng những thắc mắc sau như khêu ý.)

- What is the name of the sport / game?

(Tên của môn thể thao / trò đùa là gì?)

- How many players are there?

(Có từng nào người chơi?)

- How often vì thế you play it?

(Bạn đùa nó bao lâu một lần?)

- What equipment does it need?

(Nó có nhu cầu các tranh bị gì?)

Lời giải chi tiết:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 người chơi)

- I play it three times a week

(Tôi đùa 3 đợt một tuần.)

- 2 racquets and 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt và một ngược cầu)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of 40-50words about the sport / game you talked about in 4. You can also refer đồ sộ the listening passages.

(Viết một quãng văn khoảng chừng 40 – 50 kể từ về môn thể thao / trò đùa em đang được rằng ở bài bác 4. Em cũng rất có thể tìm hiểu thêm những đoạn văn ở bài bác nghe.)

Lời giải chi tiết:

I usually play badminton after school with my friend because đồ sộ play this sport we need two players. I play badminton three times a week. To play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

(Tôi thông thường đùa cầu lông sau giờ học tập với chúng ta tôi vì như thế nhằm đùa môn thể thao này Shop chúng tôi cần thiết nhì người đùa. Tôi đùa cầu lông tía đợt một tuần. Để đùa cầu lông, tôi cần thiết nhì cây vợt và một ngược cầu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

5.

6. 

7.