tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Match the sentences with the pictures, paying atttention to tướng the underlined part in each sentence.

(Nối câu với giành, để ý phần gạch ốp chân trong những câu.)

1. Sue doesn’t lượt thích her new dress.

(Sue ko quí cái váy mới mẻ của cô ý ấy.)

2. Billy is riding his bicycle.

(Billy đang di chuyển xe đạp điện của anh ấy ấy.)

3. The cát is playing with its ball.

(Con mèo đang được nghịch ngợm với ngược bóng của chính nó.)

4. We love our school.

(Chúng tôi yêu thương ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi.)

5. They are painting their room pink.

(Họ đang được tô chống của mình color hồng.)

Phương pháp giải:

- her new dress: chiếc váy mới mẻ của cô ý ấy

- his bicycle: xe giẫm của anh ấy ấy

- playing / its ball: chơi / bóng của nó

- our school: trường của bọn chúng tôi

- their room: phòng của họ

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. a

5. c

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

(Hoàn trở thành những câu với những tính kể từ chiếm hữu đích thị.)

1. I love cartoons. _________ favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it _________ book?

3. The lion has three cubs. _________  cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? _________ house is close to tướng the park.

5. We are from Switzerland. _________  country is famous for chocolate.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Tính kể từ chiếm hữu + danh từ 

- my: của tôi

- his: của anh ấy ấy

- her: của cô ý ấy

- their: của họ

- your: của bạn

- our: của bọn chúng tôi

Lời giải chi tiết:

1. My 2. your 3. Its 4. Her 5. Our

1. I love cartoons. My favourite cartoon is Dragon Balls.

(Tôi quí phim phim hoạt hình. Phim phim hoạt hình yêu thương quí của tôi là Bảy viên ngọc Long.)

2. This book has your name on it. Is it your book?

(Cuốn sách này mang tên của công ty bên trên bại liệt. Nó liệu có phải là cuốn sách của công ty không?)

3. The lion has three cubs. Its cubs are playing under a big tree.

(Sư tử sở hữu tía con cái. Đàn con cái của chính nó đang được vui chơi bên dưới một gốc cây rộng lớn.)

4. Do you know my friend Anna? Her house is close to tướng the park.

(Bạn sở hữu biết Anna, các bạn của tôi không? Nhà cô ấy sát khu vui chơi công viên.)

5. We are from Switzerland. Our country is famous for chocolate.

(Chúng tôi tới từ Thụy Sĩ. Đất nước Cửa Hàng chúng tôi có tiếng với sô cô la.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

(Hoàn trở thành những câu với những đại kể từ chiếm hữu đích thị.)

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is _________ .

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are _________ .

3. This is a present for you. It's _________ .

4. My father has new shoes. They're _________ .

5. This is our new house. The house is _________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + đại kể từ chiếm hữu (đóng tầm quan trọng tân ngữ)

đại kể từ chiếm hữu = tính kể từ chiếm hữu + danh từ

- mine: (ai/ loại gì) của tôi

- his: (ai/ loại gì) của anh ấy ấy

- hers: (ai/ loại gì) của cô ý ấy

- ours: (ai/ loại gì) của bọn chúng tôi

- theirs: (ai/ loại gì) của họ

- yours: (ai/ loại gì) của bạn/ những bạn

Lời giải chi tiết:

1. mine 2. theirs 3. yours 4. his 5. ours

1. I have a new xe đạp. The xe đạp is mine.

(Tôi sở hữu một cái xe đạp điện mới mẻ. Chiếc xe đạp điện là của tôi.)

2. These are Mai's and Lan’s maps. These maps are theirs.

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

(Đây là phiên bản đồ dùng của Mai và Lan. Những phiên bản đồ dùng này là của mình.)

3. This is a present for you. It's yours.

(Đây là 1 trong những phần quà cho mình. Nó là của công ty.)

4. My father has new shoes. They're his.

(Cha tôi sở hữu song giầy mới mẻ. Chúng là của anh ấy ấy.)

5. This is our new house. The house is ours.

(Đây là mái ấm mới mẻ của Cửa Hàng chúng tôi. Ngôi mái ấm là của Cửa Hàng chúng tôi.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.Underline the correct word in brackets to tướng complete each sentence.

(Gạch chân kể từ đúng trong các ngoặc nhằm triển khai xong từng câu.)

1. nước Australia is a strange country. All of (it's / its) big cities are along the coast.

2. Our đô thị is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong lượt thích (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) đô thị map anywhere.

Lời giải chi tiết:

1. its 2. yours 3. his 4. Our 5. their

1. nước Australia is a strange country. All of its big cities are along the coast.

(Úc là 1 trong những quốc gia kỳ kỳ lạ. Tất cả những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn của chính nó đều ở dọc từ bờ đại dương.)

2. Our đô thị is very crowded. How about yours?

(Thành phố của Cửa Hàng chúng tôi rất nhiều đúc. Của các bạn thì sao?)

3. I love my football club. Does Phong lượt thích his?

(Tôi yêu thương câu lạc cỗ soccer của tớ. Phong sở hữu quí của tớ không?)

4. Our street is short and narrow.

(Đường phố của Cửa Hàng chúng tôi cụt và hẹp.)

5. They cannot find their city map anywhere.

(Họ ko thể nhìn thấy phiên bản đồ dùng thành phố Hồ Chí Minh của mình ở bất kể đâu.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Choose the correct word to tướng complete the sentences.

(Chọn kể từ đích thị nhằm triển khai xong những câu.)

1. The book is ________, but you are welcome to tướng read it.

A. my

B. mine

C. yours

2. ________ xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

A. Your

B. Yours

C. You

3. Your country is much bigger kêu ca ________.

A. our

B. ours

C. their

4. ________ dog is so sánh friendly. It never barks.

A. They

C. Their

D. Theirs

5. ________ not easy to tướng find your way in a strange đô thị.

A. It

B. It's

C. Its

Phương pháp giải:

Đại kể từ chiếm hữu hoàn toàn có thể đứng ở những địa điểm sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

1. B

The book is mine, but you are welcome to tướng read it.

(Cuốn sách là của tôi, tuy nhiên bạn cũng có thể phát âm nó.)

2. A

Your xe đạp is dirty, and I can't tell what colour it is.

(Chiếc xe đạp điện của công ty bị dơ, và tôi ko thể biết nó được màu sắc gì.)

3. B

Your country is much bigger kêu ca ours.

(Đất nước của công ty to hơn nhiều đối với của Cửa Hàng chúng tôi.)

4. B

Their dog is so sánh friendly. It never barks.

(Con chó của mình thiệt thân mật thiện. Nó ko khi nào sủa.)

5. B

It’s not easy to tướng find your way in a strange đô thị.

(Không dễ dàng thăm dò lối ở một thành phố Hồ Chí Minh xa xôi kỳ lạ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

Xem thêm: công thức hình học lớp 5

4. 

5.

6.