tính giá trị biểu thức lớp 5

Bài tập luyện Tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5

Bài tập luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức nâng lên lớp 5 bao hàm những bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức trong những đề đua học viên xuất sắc lớp 5 đem đáp án tất nhiên. Các bài bác tập luyện tiếp sau đây hùn những em học viên ôn tập luyện đem cách thức bài bác hiệu suất cao nhất về dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức ôn đua học viên xuất sắc, luyện đua Violympic đạt thành phẩm cao.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 5

1. Cách giải dạng Toán Tính độ quý hiếm biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ (hoặc chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc chia) thì tao triển khai những phép tắc tính theo gót trật tự kể từ trái khoáy thanh lịch cần.

Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại lốt ngoặc đơn, đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai những phép tắc tính nhân, phân tách trước rồi triển khai những phép tắc tính nằm trong trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8

= 1

3. Biểu thức đem lốt ngoặc đơn thì tao triển khai những phép tắc tính vô ngoặc đơn trước, những phép tắc tính ngoài lốt ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

2. Bài tập luyện nâng lên Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5 đem đáp án

Bài 1. a)Tính nhanh: \frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Hãy tăng lốt ngoặc đơn vô sản phẩm tính bại liệt sao mang đến thành phẩm là số ngẫu nhiên nhỏ nhất?

(Đề Vòng 1 - PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

a) Tính nhanh:

\frac{4678 \times 4679+4680 \times 31+4648}{4680 \times 4679-4678 \times 4679}

\begin{aligned}
&=\frac{4678 \times 4679+(4679+1) \times 31+4648}{4679 \times(4680-4678)} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+31+4648}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4678 \times 4679+4679 \times 31+4679}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times(4678+31+1)}{4679 \times 2} \\
&=\frac{4679 \times 4710}{4679 \times 2}=\frac{4710}{2}=2355
\end{aligned}

b) Cho sản phẩm tính: 492 : 4 x 123 x 2 + 13 : 3

Vậy để sở hữu thành phẩm nhỏ nhất tao cần người sử dụng phép tắc phân tách, tao có: 492 (4 x 123) x (2 + 13) : 3

= 492 : 492 x 15 : 3

= 1 x 5 = 5

Bài 2. Viết những tổng sau kết quả của nhì quá số:

a) 242 + 286 + 66

b) 6767 + 5555 + 7878

(Đề Vòng 2 - PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Viết những tổng sau kết quả của nhì quá số:

a) 242 + 286 + 66

= 11 x 22 + 11 x 26 + 11 x 6

= 11 x (22 + 26 + 6)

= 11 x 54

b) 6767 + 5555 + 7878

= 67 x 101 + 55 x 101 + 78 x 101

= 101 x (67 + 55 + 78)

= 101 x 200

Bài 3. Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

b) \frac{7 \times  5 \times  12}{15 \times  8 \times  49}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1998 - 1999)

Giải

Tính nhanh:

a) 50 x 24,5 + 49 x 24,5 + 24,5

= 24,5 x ( 50 + 49 + 1)

= 24,5 x 100 = 2450

b)

\begin{aligned}
&=\frac{1 \times  1 \times  3}{3 \times  2 \times  7} \\
&=\frac{1}{14}
\end{aligned}

Bài 4. Cho biểu thức : A = (60 x 2 + 120 ) : 4

B = (30 x 4 + 120 ) : 8

Không tính độ quý hiếm tuy nhiên độ quý hiếm của biểu thức nào là to hơn, vì như thế sao?

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Cho biểu thức : A = ( 60 x 2 + 120 ) : 4

B = ( 30 x 4 + 120 ) : 8

Vì: 60 x 2 = 30 x 4 nên số bị phân tách của nhì biểu thức vày nhau; số phân tách 4 < 8 bởi vậy A > B.

Bài 5. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng phiu 2 cách: ( 27,8 + 16,4 ) x 5

b) phẳng phiu cơ hội thời gian nhanh nhất: (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 1999 - 2000)

Giải

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) phẳng phiu nhì cách:

Cách 1: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 44,2 x 5

= 221

= 221

Cách 2: (27,8 + 16,4 ) x 5

= 27,8 x 5 + 16,4 x 5

= 139 + 82

= 221

b) phẳng phiu cơ hội thời gian nhanh nhất:

(792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11 x 9 – 900 x 0,1- 9)

= 792,81 x ( 0,25 + 0,75) x ( 99 – 90 - 9)

= 792,81 x 1 x 0 = 0

Bài 6. a) Tính độ quý hiếm biểu thức: 0,86 x 4,21 + ( 5,79 : 10 ) x 0,86 – 3,8

b) Tính nhanh: (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x ( 0,2 – 2 : 10) x 2001

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2000 - 2001)

Giải

a) Tính độ quý hiếm biểu thức:

0,86 x 4,21 + (57,9 : 10 ) x 0,86 – 3,8

= 0,86 x 4,21 + 5,79 x 0,86 – 3,8

= 0,86 x (4,21 + 5,79) – 3,8

= 0,86 x 10 – 3,8

= 8,6 – 3,8 = 4,8

Xem thêm: tính chu vi tam giác

b) Tính nhanh:

(156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 2 : 10) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x (0,2 – 0,2) x 2001

= (156,2 + 3,8 – 17,5 + 252,5 - 197) x 0 x 2001

= 0 ( Tích đem 3 quá số mang trong mình 1 quá số vày 0 nên tích vày 0)

Bài 7.

Câu 1: Tính thành phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2000- 2001)

Giải

Câu 1: Tính thành phẩm rồi rút gọn gàng.

\text { a) } \frac{5}{6}-\frac{3}{4}

\begin{aligned}
&=\frac{20}{24}-\frac{18}{24} \\
&=\frac{2}{24}=\frac{1}{12}
\end{aligned}

\text { b) } \frac{4}{7}: \frac{2}{3}

\begin{aligned}
&=\frac{4}{7} \times \frac{3}{2} \\
&=\frac{12}{14}=\frac{6}{7}
\end{aligned}

Câu 2: Tính độ quý hiếm biểu thức.

a) \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right):\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)

\begin{aligned}
&=\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{5}\right): \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30}: \frac{1}{12} \\
&=\frac{11}{30} \mathbf{x} \frac{12}{1}=\frac{22}{5}=4 \frac{2}{5}
\end{aligned}

b) \left(100-\frac{2}{5}\right): \frac{4}{7}

\begin{aligned}
&=\left(\frac{2500}{25}-\frac{2}{25}\right): \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498}{25}: \frac{4}{7} \\
&=\frac{2498 \times 7}{25 \times 4}=\frac{17486}{100}=174,86
\end{aligned}

Bài 8. Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức: 88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + đôi mươi,4 : 5 ) : 1,02

(Đề PGD Quảng Trạch,Quảng Bình năm học tập 2001 - 2002)

Giải

Thực hiện tại tính độ quý hiếm biểu thức:

88 – 24 : 0,3 – ( 4,08 + đôi mươi,4 : 5 ) : 1,02

= 88 – 80 – ( 4,08 + 4,08 ) : 1,02

= 8 – 8,16 : 1,02

= 8 – 8 = 0

Bài 9. Với 4 chữ số 2 và những phép tắc tính hãy lập những sản phẩm tính đem thành phẩm theo lần lượt là:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10

(Đề SGD Quảng Bình năm học tập 2001- 2002)

Giải

Ta có: (2 + 2) – (2+ 2) = 0

(2 + 2) : (2+ 2) = 1

( 2: 2) +( 2: 2 ) = 2

(2 x 2) – ( 2: 2) = 3

2 x 2 x 2 : 2 = 4

(2 x 2) + (2 : 2) = 5

2 x 2 x 2 - 2 = 6

(2 x 2 ) + (2 x 2) = 8

22 : 2 – 2 = 9

2 x 2 x 2 + 2 = 10

Bài 10. a) Tính độ quý hiếm biểu thức sau rồi đánh giá độ quý hiếm bại liệt phân tách không còn mang đến những số nào là trong những số sau đây: 2; 3; 5.

(120 x 4 – 25 x 4) : (36 : 18)

b) Tính nhanh: \mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

(Đề PGD Quảng Trạch, Quảng Bình năm học tập 2002- 2003)

Giải

a) ( 120 x 4 – 25 x 4 ) : (36 : 18)

= 4 x ( 120 - 25) : 2

= 4 x 95 : 2 = 380 : 2 = 190

190 phân tách không còn mang đến 2 và 5 ko phân tách không còn mang đến 3

b) Tính nhanh:

\mathrm{M}=\frac{88986 \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325}

\begin{aligned}
&M=\frac{(88985+1) \times 2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+2003-678}{88985 \times 2003+1325} \\
&M=\frac{88985 \times 2003+1325}{88985 \times 2003+1325}=1
\end{aligned}

3. Bài tập luyện tự động luyện Tính độ quý hiếm biểu thức Toán lớp 5

Bài 1: Tính:

a. 70 - 49 : 7 + 3 x 6

b. 4375 x 15 + 489 x 72

c. (25915 + 3550 : 25) : 71

d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bài 2: Tính:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bài 3: Viết sản phẩm số đem thành phẩm vày 100:

a) Với 5 chữ số 1.

b) Với 5 chữ số 5.

Bài 4: Cho sản phẩm tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy tăng lốt ngoặc đơn vô sản phẩm tính bại liệt sao cho:

a) Kết trái khoáy là nhỏ nhất đem thể?

b) Kết trái khoáy là lớn số 1 đem thể?

Bài 5: Hãy điền tăng lốt ngoặc đơn vô biểu thức sau:

A = 100 - 4 x đôi mươi - 15 + 25 : 5

a) Sao mang đến A đạt độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm lớn số 1 là bao nhiêu?

b) Sao mang đến A đạt độ quý hiếm nhỏ nhất và độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm độ quý hiếm số ngẫu nhiên của a nhằm biểu thức sau có mức giá trị nhỏ nhất , độ quý hiếm nhỏ nhất này đó là bao nhiêu?

A = (a - 30) x (a - 29) x …x (a - 1)

Bài 7: Tìm độ quý hiếm của số ngẫu nhiên a nhằm biểu thức sau có mức giá trị lớn số 1, độ quý hiếm lớn số 1 này đó là bao nhiêu?

A = 2006 + 720 : (a - 6)

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức m x 2 + n x 2 + p x 2, biết:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008

b) m + n + p = 2009

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức M, với a = 119 và b = 0, biết:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a - b x 2005)

Bài 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

Xem thêm: công nghệ tế bào động vật

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 5

Các bài bác tập luyện về mục chính tính độ quý hiếm biểu thức khác:

  • Cách giải bài bác Toán tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức
  • Bồi chăm sóc học viên xuất sắc môn Toán lớp 5: Biểu thức và phép tắc tính tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức

Bài tập luyện Toán tính độ quý hiếm biểu thức đua học viên xuất sắc lớp 5 là dạng Toán nâng lên vô lịch trình phạm vi Toán nâng lên lớp 5 đem những dạng bài bác tập luyện và đáp án cụ thể tất nhiên cho những em học viên lớp 4, lớp 5 gia tăng kỹ năng và kiến thức, không ngừng mở rộng những dạng Toán kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng đấy là tư liệu hữu ích cho những em học viên ôn đua học viên xuất sắc, ôn đua vô lớp 6 hiệu suất cao. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.