toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở mặt hàng nào là và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi hiểu những số đương nhiên tao hiểu kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược thanh lịch nên.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tao cần thiết xác lập mặt hàng của bọn chúng. Các chữ số của một trong những theo đòi trật tự kể từ nên thanh lịch ngược theo thứ tự là mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) hiểu là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn tía trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) hiểu là: Sáu triệu ko trăm nhị mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) hiểu là: Chín mươi tứ triệu tía trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) hiểu là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng trăm ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt phù hợp (>; <; =) vô địa điểm chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn số tao quy đồng khuôn số nhị phân số rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: most doctors and nurses have to work on a

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều lâu năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Người tao ghép lúa ở cơ, tính rời khỏi cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi vẫn thu hoạch được ở thửa ruộng cơ từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc chiếm được = số thóc chiếm được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi sản phẩm một vừa hai phải tìm ra thanh lịch đơn vị chức năng đo là tạ, cảnh báo \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số mến hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vô phép tắc tính vẫn cho tới lập luận nhằm mò mẫm những chữ số mến hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì như thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do cơ nên lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), ghi nhớ \(1\) thanh lịch \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) vì như thế \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta với phép tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) ghi nhớ \(1\) vì như thế \(7\) (đúng)

Xem thêm: bài thơ tiểu đội xe không kính lớp 9

Ta với phép tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com