toán lớp 5 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 160

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}\);               \(\dfrac{7}{12}-\dfrac{2}{7}+\dfrac{1}{12}\) ;             \(\dfrac{12}{17}-\dfrac{5}{17}-\dfrac{4}{17}\).

b) \(578,69 + 281,78 \);                        \(594,72 + 406,38 - 329,47\).

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số tao quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong hoặc trừ nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc tính nằm trong và trừ thì tao tính theo thứ tự kể từ trái khoáy quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) +) \(\dfrac{2}{3}+ \dfrac{3}{5}  = \dfrac{10}{15} + \dfrac{9}{15}= \dfrac{19}{15}\);

    +) $\frac{7}{{12}} - \frac{2}{7} + \frac{1}{{12}} = \left( {\frac{7}{{12}} + \frac{1}{{12}}} \right) - \frac{2}{7} = \frac{8}{{12}} - \frac{2}{7} = \frac{2}{3} - \frac{2}{7} = \frac{{14}}{{21}} - \frac{6}{{21}} = \frac{8}{{21}}$

    +) \(\dfrac{12}{17}- \dfrac{5}{17} - \dfrac{4}{17}= \dfrac{7}{17} - \dfrac{4}{17} = \dfrac{3}{17}\).

b) +) \(578,69 + 281,78 = 860,47\); 

    +) \(594,72 + 406,38 - 329,47 \) \(= 1001,1 - 329,47 = 671,63\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4};\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99};\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22;\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47.\)

Phương pháp giải:

- kề dụng đặc thù phó hoán và phối hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân sở hữu tổng là số đương nhiên.

- kề dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\)

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{7}{11} + \dfrac{3}{4} + \dfrac{4}{11} + \dfrac{1}{4}\)

Xem thêm: tính từ ed và ing

     \(  = \left( \dfrac{7}{11}  + \dfrac{4}{11}\right) + \left(\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}\right)\)

     \(= \dfrac{11}{11} +  \dfrac{4}{4} = 1 + 1 =2\)

b) \(\dfrac{72}{99} - \dfrac{28}{99} - \dfrac{14}{99}\) 

     \(  =  \dfrac{72}{99} - \left(\dfrac{28}{99} +\dfrac{14}{99}\right)\) 

     \(= \dfrac{72}{99} - \dfrac{42}{99} = \dfrac{30}{99} = \dfrac{10}{33}\)

c) \(69,78 + 35,97 +30,22 \) 

     \(= (69,78 + 30,22) + 35,97 \)

     \(= 100 + 35,97 = 135,97\)

d) \(83,45 - 30,98 - 42,47 \)

     \(= 83,45 - (30,98 + 42,47) \)

     \(= 83,45 - 73,45 = 10\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình người công nhân dùng chi phí lương lậu hằng mon như sau: \(\dfrac{3}{5}\) số chi phí lương lậu nhằm chi mang đến chi phí ăn của mái ấm gia đình và chi phí học tập của những con cái, \(\dfrac{1}{4}\) số chi phí lương lậu nhằm trả chi phí mướn căn nhà và chi phí đầu tư mang đến việc không giống, sót lại là chi phí nhằm dành riêng.

 a) Hỏi hàng tháng mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được từng nào tỷ lệ số chi phí lương lậu ?

b) Nếu số chi phí lương lậu là 4 000 000 đồng một mon thì mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được từng nào chi phí hàng tháng ?

Phương pháp giải:

- Coi số chi phí lương lậu của mái ấm gia đình cơ là một trong đơn vị chức năng.

- Tìm phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình cơ đầu tư vô mon, tức là tao tính \(\dfrac{3}{5}\) + \(\dfrac{1}{4}\).

- Tìm phân số chỉ số chi phí nhằm dành riêng tao lấy 1 trừ đi phân số chỉ tổng số chi phí mái ấm gia đình cơ đầu tư vô mon.

- Đổi thành phẩm vừa vặn tìm ra bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, chú ý rằng \(\dfrac{1}{100}=1\%\).

Lời giải chi tiết:

a) Số tỷ lệ chi phí lương lậu hàng tháng mái ấm gia đình này đã đầu tư là:

               \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{17}{20}\) = 85 %

Số tỷ lệ chi phí lương lậu hàng tháng mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng là:

             100% - 85% = 15%

b) Số chi phí mái ấm gia đình cơ nhằm dành riêng được là:

Xem thêm: f là gì trong vật lý

               \(4000000  : 100 \times  15 = 600000\) (đồng) 

                         Đáp số: a) \(15\%\) ;

                                      b) \(600000\) đồng.