toán lớp 5 trang 39

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 39

Video chỉ dẫn giải

a) Chuyển những phân số thập phân tại đây trở nên láo lếu số (theo mẫu):

\(\dfrac{162}{10}\)       

\(\dfrac{734}{10}\)      

 \(\dfrac{5608}{100}\)     

\(\dfrac{605}{100}\)

Mẫu:     \(\dfrac{162}{10} = 16\dfrac{2}{10}\)

Cách làm:


Lấy tử số phân chia cho tới khuôn số. 

Thương tìm kiếm được là số nguyên; ghi chép phần nguyên vẹn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, khuôn số là số phân chia.

b) Chuyển những láo lếu số của phần a) trở nên số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:       \(16\dfrac{2}{10} = 16,2\)

Phương pháp giải:

- Lẩy tử số phân chia cho tới khuôn số.

- Thương tìm kiếm được là phần nguyên; ghi chép phần nguyên vẹn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, khuôn số là số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Vậy:

\(\dfrac{734}{10} = 73\dfrac{4}{10}\)                     

 \(\dfrac{5608}{100} = 56\dfrac{8}{100}\)                   

\(\dfrac{605}{100} = 6\dfrac{5}{100}\)

b) \(73\dfrac{4}{10}= 73,4\)                       

\(56\dfrac{8}{100}= 56,08\)                     

\(6\dfrac{5}{100} = 6,05\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân, rồi gọi những số thập phân đó:

\(\dfrac{45}{10}\);      \(\dfrac{834}{10}\);     \(\dfrac{1954}{100}\);   \(\dfrac{2167}{1000}\);    \(\dfrac{2020}{10000}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: nhiệt phân fe(oh)3

Chuyển phân số thập phân đang được cho tới bên dưới dạng láo lếu số rồi ghi chép trở nên số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{45}{10}= 4\dfrac{5}{10}=  4,5;\quad 4,5\) gọi là tư phẩy năm.

\(\dfrac{834}{10}= 83\dfrac{4}{10}= 83,4 ;\quad 83,4\) gọi là tám mươi tía phẩy tư.

\(\dfrac{1954}{100}= 19\dfrac{54}{100}= 19,54 ;\quad19,54\) gọi là chục chín phẩy năm mươi tư.

\(\dfrac{2167}{1000}= 2\dfrac{167}{1000}= 2,167 ;\quad2,167\) gọi là nhì phẩy một trăm sáu mươi bảy.

\(\dfrac{2020}{10000}=  0,2020;\quad 0,2020\) gọi là ko phẩy nhì ngàn ko trăm nhì mươi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập khu vực chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                         

\(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                         

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu:           \(2,1m=21dm\)

Cách làm:   \(\displaystyle 2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1dm = 21dm\).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ khuôn và thực hiện tương tự động với những câu còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle 8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m =8\,{30 \over {100}}m \) \(= 8m\;30cm  =830cm\)

\( \displaystyle 5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\;27cm \) \(= 527cm\)

\( \displaystyle 3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m\;15cm \) \(= 315cm\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số \(\dfrac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân đem khuôn số là \(10\) và đem khuôn số là \(100\).

b) Viết nhì phân số thập phân mới nhất tìm kiếm được trở nên nhì số thập phân.

c) cũng có thể viết \(\dfrac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và khuôn số của phân số \(\dfrac{3}{5}\) với một số trong những phù hợp sẽ được phân số thập phân đem khuôn số là \(10\) và đem khuôn số là \(100\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3 \times 2}{5\times 2}= \dfrac{6}{10}\)

Xem thêm: trong mặt phẳng tọa độ

    \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3 \times 20}{5\times 20}= \dfrac{60}{100}\)

b) \(\dfrac{6}{10}=  0,6\)       ;       \(\dfrac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 0,600\) \(= 0,6000=...\)