unit 11 lớp 12 reading


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng song. Hỏi nhau những câu sau.)

Tổng phù hợp đề thi đua thân thiện kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc bám theo cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn với thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books tự you enjoy reading most/least?

(Loại sách nào là chúng ta mến hiểu nhất / không nhiều nhất?)

3. How tự you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I tự. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi mến xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi hiểu đái thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không lấy phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time vĩ đại read it. In reading books, I generally scan its nội dung first thắc mắc see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time vĩ đại read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường hiểu những cuốn sách yêu thương mến nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên khi vô tình cảm nhận được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm hiểu nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường nhìn qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như với ngẫu nhiên ý tưởng phát minh thú vị. Sau cơ, nếu như tôi có rất nhiều thời hạn rộng lớn, tôi hiểu tiếng thưa đầu. Sau cơ tôi dò la thời hạn nhằm hiểu vài ba trang một thứ tự.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and tự the tasks that follow.

(Đọc văn phiên bản và thực hiện những bài bác tập luyện sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible vĩ đại read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going vĩ đại sleep. It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books vĩ đại read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng chừng nằm trong thời với Shakespeare ghi chép những tiếng này, "Một số sách nhằm hiểu demo, một trong những không giống dể hiểu nghiến ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm hiểu và tâm lý." Lời khuyên nhủ hoặc ho này cho thấy thêm cơ hội hiểu những loại sách không giống nhau với xa nhau. Chẳng hạn, chúng ta có thể nhặt được một cuốn sách về du ngoạn và hiểu nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua quýt địa điểm này một không nhiều địa điểm cơ một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đấy là “đọc thử".

Một vài ba mẩu chuyện dành riêng nhằm hiểu nghiến ngấu. Hãy tường tượng chúng ta tìm kiếm được một mẩu chuyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. quý khách có lẽ rằng đang di chuyển ngủ hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài nhiều năm vì như thế xe pháo lửa. Nếu này là cuốn sách hoặc, chúng ta có thể thưa, “Nó hoặc quá tôi ko thể quăng quật nó xuống được." Nhưng còn nếu như không nên toàn bộ mẩu chuyện thuộc sở hữu loại này. Thông thường những mái ấm phê bình tế bào miêu tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể hiểu lần tiếp nữa (khó thay cho lên lại)”.

Nhiều sách không giống được hiểu lờ đờ vã cảnh giác. Nếu một cuốn sách nói tới chủ thể chúng ta yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm lý về nó. Điều cơ không tồn tại nghĩa hiểu quá lờ đờ. Khi chúng ta thay cho một cuốn sách thứ tự thứ nhất, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi chúng ta có thể nhận ra từ là 1 không nhiều trang thứ nhất này là quyển chúng ta có thể hiểu và hiểu đơn giản dễ dàng.

Một số người cho là vì như thế ngày càng có rất nhiều người dân có vô tuyến ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách hiểu. Tại sao khi truyền hình rất có thể tạo nên cho chính mình toàn bộ vấn đề và những mẩu chuyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko giết thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được phân phối hơn trước đây. Sách vẫn tồn tại là 1 trong những phương tiện đi lại rẻ rúng chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và chúng ta có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và kiến thức và thú vui ấn tượng.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện tại ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - hiểu ngấu nghiến

2. dip into  - hiểu qua loa loa

3. taste – hiểu thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể hiểu thứ tự nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể quăng quật xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết quyết định những lời nói là đích (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài bác hiểu.Ghi vệt (✓) khuông phù hợp.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the over. 

3. Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể hiểu những loại sách không giống nhau Theo phong cách tương đương nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the over. 

(Khi chúng ta "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cảnh giác từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nhắc đến việc xem sách khi cút du lịch)

Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm hiểu khi chúng ta đang di chuyển du ngoạn.)

Xem thêm: ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kì

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách với những mẩu chuyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó đặt điều xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình vẫn thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according vĩ đại the information in the passage.

(Trả tiếng thắc mắc bám theo vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi nào là chúng ta "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you tự before starting vĩ đại read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm những gì trước lúc chính thức hiểu cuốn sách cảnh giác và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và chi phí hóa).)

Thông tin: “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time vĩ đại enjoy it.

(Khi chúng ta nhìn thấy một mẩu chuyện hoặc và với thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it.

3. Read a few pages vĩ đại see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó với nên là 1 trong những cuốn sách chúng ta có thể hiểu và hiểu nó một cơ hội đơn giản dễ dàng hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi rất có thể tạo nên cho chính mình vấn đề và mẩu chuyện với sắc tố, hình hình ảnh và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm chi phí chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và hơn thế nữa nữa, chúng ta có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và hiểu nó bất kể khi nào là thứ tự này qua loa thứ tự không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the trang chủ are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm đi ra  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ rất có thể bám theo mặt hàng ngang, trở xuống, tăng trưởng, tháo lui,  hoặc lối chéo cánh. Sau phía trên một vài ba khêu ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu chúng ta mến sách với 1 mẩu chuyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc loại gián điệp, hiểu một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu chúng ta mến hiểu những mẩu chuyện về thương yêu, một cuốn sách thắm thiết đặc biệt phù phù hợp với chúng ta.)

c. A novel is a story long enough vĩ đại fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển đái thuyết là 1 trong những mẩu chuyện nhiều năm đầy đủ nhằm lắp đặt giàn giụa một cuốn sách hoàn hảo, nhập cơ những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là 1 trong những loại sách dựa vào những tò mò khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want vĩ đại learn how vĩ đại knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu mình muốn học tập thực hiện thế nào là nhằm đan hoặc thao tác với mộc, chúng ta nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu chuyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu chuyện qua loa hình hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người tự người không giống ghi chép.) 

 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: ôn tập chương 1 toán 9

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.