we re best friends as we have a

Câu hỏi:

22/03/2020 94,833

D. passionate

Bạn đang xem: we re best friends as we have a

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về loại từ

Dấu hiệu nhận biết: interest là danh kể từ nên trước nó cần thiết điền 1 tính từ

A. passion /'pæən/ (n): đam mê

B. passionately /'pæənətli/ (adv): một cơ hội say đắm, nhiệt độ tình; nồng nhiệt độ, uy lực, rất

C. passionless /'pæənləs/ (a): ko say sưa, ko nồng dịu, ko nồng nhiệt độ, ko thiết tha

D. passionate /'pæənət/ (a): say đắm, nồng nàn; nồng nhiệt độ, thiết tha

Tạm dịch: Chúng tôi là bạn tri kỷ vày Cửa Hàng chúng tôi đem cũng sở trường nồng nhiệt độ với âm thanh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to lớn a charity organisation.

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 3:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

A. Do you want to lớn know where I bought them?

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 10 skills 2

B. Thanks for your compliment.

C. I know it's fashionable.

D. Yes, of course.

Câu 4:

Hoang ______ his gmail four times a week in order not to lớn miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday to lớn see his father who was taken to lớn ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 10

D. the-0