why don't you put a better lock on the door

Câu hỏi:

14/09/2020 39,646

Bạn đang xem: why don't you put a better lock on the door

A. John suggested to tát put a better lock on the door.

B. John asked why not putting a better lock on the door.

C. John suggested putting a better lock on the door.

Đáp án chủ yếu xác

D. John made us put a better lock on the door.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

How many _______ are there in the competition?

A. participates

B. participants

C. participations

D. participating

Câu 2:

“I’m sorry I have to tát leave sánh early,” he said.

A. He apologized for having to tát leave early.

B. He apologized to tát have to tát leave early.

C. He apologized that he has to tát leave early.

D. He apologized to tát have left early.

Câu 3:

“If I were you, I wouldn’t buy that coat,” she said.

A. She said if she were má, she wouldn’t buy that coat

Xem thêm: mở bài nghị luận xã hội

B. She said if I were you, she wouldn’t buy that coat.

C. She said if she were má, I wouldn’t buy that coat

D. She said if she were má, she wouldn’t buy this coat.

Câu 4:

Banh Chung is made_________ sticky rice, green beans and fatty pork.

A. on

B. from

C. with

D. by

Câu 5:

Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning to tát the sentence above

"I didn't break the mobile phone," Lan said.

A. Lan denied breaking the mobile phone.

B. Lan admitted breaking the mobile phone.

C. Lan prevented us from breaking the mobile phone

D. Lan promised to tát break the mobile phone.

Câu 6:

John ____________ helping him carrying the package

A. thanked má for

B. asked má to

C. told má to tát thank

Xem thêm: cách tính phần trăm giá tiền

D. said thank you me