with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

Đáp án B

- Anxiety /æŋ’zaiəti/ (n): sự lo sợ lắng

Bạn đang xem: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

E.g: Waiting for him is a time of great anxiety. (Chờ đợi anh ấy là cả một khoảng tầm thời hạn vô cùng lo ngại.)

- Joy /dʒɔi/ (n): niềm vui

E.g: My daughter jumped for joy at the news. (Con gái tôi đang được nhảy lên vì thế sung sướng mặc nghe tin yêu bại.)

-Confidence /'kɒnfidəns/ (n): sự tự động tin

E.g: He lacked confidences, ví he didn’t get a job. (Anh ấy thiếu hụt thỏa sức tự tin nên không sở hữu và nhận được việc.)

-Boredom /'bɔ:dəm/ (n): sự nhàm chán

E.g: She nearly died of boredom. (Cô ấy sát bị tiêu diệt vì thế buồn ngán.)

Apprehension /,æpri’henʃən/ (n): sự lo sợ kinh khủng, lo sợ lắng

E.g: I watched the match result with some apprehension. (Tôi đang được lo ngại Khi coi thành phẩm trận đấu.)

Vậy Anxiety ≠ Confidence

=> Đáp án B (Kỳ đua cuối k đang cho tới gn thì sự lo ngại của anh ấy ấy càng tăng thêm ti nút gn như ko Chịu đựng được.)

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Since he failed his exam, he had to   ____for it again

A. pass

B. make

C. take

D. sit

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Don’t worry. He’ll tự the job as       __as possible

A. economizing

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Tim’s encouraging words gave me    ____to undertake the task once again.

A. a point

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

B. an incentive

C. a resolution

D. a target

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Many applicants find a job interview _______ if they are not well-prepared for it.

A. impressive

B. stressful

C. threatening

D. time-consuming

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 (A) The shopkeeper warned the boys (B) don’t lean (C) their bicycles (D) against his windows.

A. The

B. don’t

C. their

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

It was necessary vĩ đại divide the movie “Roots” into five parts in order vĩ đại show it on television

A. adapt

B. merge

C. segment

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 4 trang 17

D. transact